Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithio i'r Cyngor Wrecsam

Swyddi Gwag y Cyngor

Mae ystod eang o gyfleoedd gyrfa ym maes Llywodraeth Leol. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cyflogi tua 6,000 o bobl mewn gwahanol swyddi. Rydyn ni’n dibynnu ar ein staff i ddarparu gwasanaethau o’r radd flaenaf, ac rydyn ni’n cynnig cyfleoedd gyrfa llawn boddhad yn gyfnewid am hynny.     

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam lu o bolisïau i gynorthwyo cyflogeion â’u hymrwymiadau gofalu a’u hymrwymiadau teuluol.   

Mae’r Cyngor o ddifrif ynghylch hyfforddiant a datblygiad parhaus. Mae’r holl gyflogeion yn cael cymorth a chefnogaeth i ddatblygu, a gall hyn gynnwys astudio ar gyfer cymwysterau a mwy o hyfforddiant ar lefel sy’n briodol i’w swydd. Lle bo’n briodol caniateir amser o’r gwaith, â thâl, er mwyn galluogi cyflogeion i ddilyn rhaglenni datblygiad gyrfa neu astudio ar gyfer cymwysterau proffesiynol a/neu gymwysterau eraill. Hefyd anogir cyflogeion i weithio i ennill Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) yn y gweithle. Yn ychwanegol, rydyn ni’n cynnal ein cyrsiau hyfforddiant byr ein hunain. 

Ymunwch â ni i gyfrannu at gyflawni Cynllun y Cyngor a sicrhau gwasanaeth rhagorol a gwella ansawdd bywyd dinasyddion Wrecsam.

Cyflog a buddiannau i gyflogeion

Yn ogystal â thelerau ac amodau cyflogaeth rhagorol, yn cynnwys wythnos waith 37 awr i staff amser llawn, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnig llu o fuddiannau eraill hefyd, yn cynnwys: 

Ceir rhagor o wybodaeth am rai o’r buddiannau hyn isod. 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Os ydych chi’n cael eich cyflogi am 3 mis neu ragor, byddwch yn dod yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn awtomatig. Cewch gynyddu’r budd a dderbyniwch ar adeg eich ymddeoliad trwy dalu Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol.

Cyfleoedd dysgu a datblygiad

Cefnogir yr holl gyflogeion i ddatblygu eu hunain, a gall hyn gynnwys astudio ar gyfer ennill cymwysterau a rhagor o hyfforddiant ar lefel sy’n briodol i’w swydd. Mae pob cyflogai yn cael arfarniad blynyddol.

Gweithio’n hyblyg

Mae’r Cyngor yn deall y gall cydbwyso ymrwymiadau’r cartref a’r gwaith fod yn anodd weithiau, a bod gan bobl wahanol ddewisiadau o ran y ffordd maen nhw’n dymuno gweithio. Lle bynnag y bo’n bosibl mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnig hyblygrwydd i gyflogeion o ran eu horiau gwaith. Cynigir hyblygrwydd ynghylch amseroedd dechrau a gorffen gweithio. Hefyd, gallai fod yn bosibl trefnu rhannu swydd, gweithio yn ystod tymor yr ysgol yn unig neu oriau gwaith cywasgedig, yn dibynnu ar ofynion y gwasanaeth. 

Polisïau sy’n ystyriol tuag at deuluoedd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnig llu o bolisïau i gynorthwyo cyflogeion â’u hymrwymiadau gofalu a’u hymrwymiadau teuluol. Rydyn ni’n cynnig absenoldeb gofalu am ddibynyddion ac absenoldeb tosturiol. 

Gwyliau blynyddol

Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol, sy’n cynyddu gyda hyd gwasanaeth i uchafswm o 31 diwrnod.  Hefyd gall fod yn bosibl i chi gael dyddiau ‘fflecsi’ os ydych chi’n gweithio oriau hyblyg, ac nad yw hyn yn tarfu ar anghenion darparu’r gwasanaeth.    

Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu

Mae’r Cyngor yn darparu buddiannau mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu wedi’u cryfhau. Darperir absenoldeb mabwysiadu hefyd. 

Talebau gofal plant

Cyflwynwyd talebau gofal plant gan y Llywodraeth i gynorthwyo rhieni sy’n gweithio i dalu am eu costau gofal plant. Gweithredir cynllun Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam trwy’r adran gyflogau, ac mae’n caniatáu i rieni ddewis ildio hyd at £243 y mis o’u cyflog (mae’r Llywodraeth yn penderfynu ar yr uchafswm yn flynyddol) yn gyfnewid am dalebau gofal plant. Mae’r cyflogai yn cael ei ryddhau o dalu treth ac yswiriant gwladol ar gyfanswm y talebau a brynir.    

Aelodaeth undeb llafur

Mae gan y Cyngor gytundebau ag undebau llafur a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n cynrychioli eu haelodau.   

Hybu iechyd a lles

Mae’r Cyngor wedi cyflwyno mentrau’n gysylltiedig ag iechyd â’r nod o wella iechyd cyffredinol cyflogeion. Mae hyn yn digwydd trwy ymgyrchoedd addysg a datblygu polisïau penodol, yn cynnwys hybu byw’n iach. 
Os yw cyflogai’n sâl neu’n absennol o’r gwaith gallwn eu cyfeirio at y gwasanaeth Iechyd Galwedigaeth sy’n medru cynnig cyngor ac arweiniad yn ogystal â chynnig mynediad i amrywiaeth o wasanaethau i gynorthwyo cyflogai adfer ei iechyd. 

Tâl salwch galwedigaethol

Petaech chi’n sâl, byddwch yn derbyn tâl salwch galwedigaethol. Mae faint o dâl y byddwch chi’n ei dderbyn yn dibynnu ar eich cyfnod gwasanaeth, a gall amrywio o un mis i chwe mis ar gyflog llawn a chwe mis ar hanner cyflog.    

Aelodaeth canolfannau hamdden

Gall cyflogeion sicrhau aelodaeth hamdden yng nghanolfannau hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam am bris gostyngol. 

Cynllun beicio i’r gwaith

Mae’r cynllun beicio i’r gwaith yn galluogi cyflogeion i arbed arian wrth brynu beic newydd sbon. 

Disgownt

Mae rhai sefydliadau yn cynnig disgownt i gyflogeion Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

Gweler hefyd: