Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithredwr Glanhau Parhaol

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithredwr Glanhau Parhaol

Wrexham Commercial Services Ltd

Gweithredwr Glanhau Parhaol Ysgol Bro Alun, Gwersyllt

£9.00 yr awr

Rydym yn chwilio am lanhawr parhaol i weithio yn Ysgol Bro Alun, Gwersyllt, Wrecsam. Prif Gyfrifoldebau Mae'r amrywiaeth o waith a wneir gan y staff glanhau yn cynnwys glanhau pob ystafell, toiledau, coridorau, grisiau, swyddfeydd ac ardaloedd eraill o'r fath sy'n cael eu defnyddio ar gyfarwyddyd y Goruchwyliwr Ardal. 1. Cyflawni’r holl waith i'r safon foddhaol gydnabyddedig ac mor aml ag y nodir gan yr awdurdod yn unol â chyfarwyddyd y Goruchwyliwr Ardal. 2. Adrodd i'r Goruchwyliwr Ardal ynglŷn ag unrhyw beth sy'n debygol o effeithio ar eu gwaith neu unrhyw beth y dylai ef/hi fod yn ymwybodol ohonynt. 3. Sicrhau bod y glanhawr yn ymwybodol ac yn cydymffurfio â dogfennau Iechyd a Diogelwch a COSHH yr Awdurdod. 4. Cynnal a chadw loceri storio, cypyrddau a pheiriannau mewn cyflwr glân a thaclus. 5. Defnyddio offer a deunyddiau glanhau yn y modd rhagnodedig, gan dderbyn cyfrifoldeb am yr offer a ddefnyddir a sicrhau defnydd diogel a storio offer o'r fath. 6. Llofnodi i mewn a llofnodi allan bob dydd a chwblhau unrhyw waith papur angenrheidiol. Hysbysu'r goruchwyliwr Ardal cyn gynted â phosibl am unrhyw reswm sy'n effeithio ar eich presenoldeb yn y gwaith. 7. Unrhyw waith arall dan gyfarwyddyd y Goruchwyliwr Ardal.

Gellir cwblhau ceisiadau ar-lein neu gallwch ofyn am becyn cais oddi wrth: Tiffany Underhill, Wrexham Commercial Services, Ffordd Rhuthun, Wrecsam. LL13 7TU. Ffôn: 01978 315643

Gallwch hefyd gysylltu â’r Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY Ffôn: 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at: hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 18/10/2019
Cyflog/Graddfa: £9.00 per hour
Cyfnod Rhan Amser
Adran Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf
Cyfeirnod 04394
Dyddiad Postio 30/09/2019

Hysbysebu