Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodiadau Cyfarwyddyd Ar Gyfer Ymgeiswyr

Croeso i nodiadau’r Cyngor i ymgeiswyr. Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyngor ac arweiniad i’ch cynorthwyo i ymgeisio am swydd â’r Cyngor.

Gwirio GDG

Os ydi’r swydd rydych chi’n gwneud cais amdani yn destun gwiriad GDG ac wedi cael ei hysbysebu ar/neu ar ôl 12 Ionawr neu os cynhelir y cyfweliad wedi’r dyddiad hwnnw, bydd rhaid i chi dalu am wiriad GDG (ac unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â defnyddio gwasanaeth dilysu allanol os oes angen gwirio eich hunaniaeth ee, os ydych wedi gweithio/byw dramor o’r blaen, os nad oes gennych chi dystysgrif geni wreiddiol, pasbort dilys neu drwydded yrru). Bydd angen talu cyn i’r cais GDG gael ei wirio ar gyfer eich gwiriad cyntaf ac am unrhyw adnewyddiad yn y dyfodol, fel sy’n ofynnol gan Bolisi Recriwtio Diogel y Cyngor, os yw’n berthnasol i’r swydd y gwneir cais amdani.

Cyflwyniad

Mae gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau addasrwydd pawb y mae’n ei gyflogi ym mha bynnag swydd a bod ei weithdrefnau recriwtio yn gadarn ac yn cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaethau a rheoliadau.

Mae gan Gynllun y Cyngor weledigaeth, sef ‘gwella ansawdd bywyd i bawb ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam’. Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon, y nod yw gwneud y Fwrdeistref yn le:

I helpu’r Cyngor i gyflawni’r blaenoriaethau hyn a chwrdd â’i gyfrifoldebau statudol, mae’n hanfodol fod pob ymgeisydd, yn enwedig y rhai a fydd yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion diamddiffyn, yn destun gweithdrefnau recriwtio a chamau gwirio cyn cyflogi llym.

Mae’r broses o benodi i swyddi sydd yn golygu delio â phlant pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn wedi’i reoli’n llym gan ddeddfwriaeth/rheoliadau, a bydd y rheini a fydd yn ymgeisio am y swyddi hyn yn destun gwiriad cofnodion troseddol trwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae’r gwiriad hwn yn golygu datgelu unrhyw gollfarnau troseddol, rhybuddion, cerydd a rhybuddion terfynol ac mae’n cynnal gwiriadau yn erbyn Rhestrau Gwahardd Plant a/neu Oedolion y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd lle y bo’n briodol.

Yn rhan o’r broses ymgeisio, fe ofynnir i chi am eich dyddiad geni, dyddiadau addysg, gwybodaeth am eich cyflogaeth flaenorol ac os oes gennych chi fylchau rhwng cyflogaeth. Bydd hyn yn sicrhau y gall y Cyngor greu hanes addysgol/cyflogaeth gyflawn ar eich cyfer chi. Fe ofynnir i chi nodi’r rheswm os oes gennych chi unrhyw fylchau rhwng cyflogaeth. Ni fydd eich oedran yn cael ei ddefnyddio yn rhan o’r broses ddethol. Fodd bynnag, mae yna swyddi penodol gyda’r Cyngor sydd â chyfyngiadau oedran, er enghraifft, mae’n rhaid i chi fod yn 21 neu’n hŷn i weithio mewn Cartref Plant (Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) 2002). Bydd unrhyw ofyniad oedran yn cael ei gynnwys yn y pecyn gwaith.

Yn unol â Deddf Lloches, Mewnfudo a Chenedligrwydd 2006, mae gan y Cyngor gyfrifoldeb i sicrhau mai dim ond y rhai sy’n gyfreithiol gymwys i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig sy’n derbyn cynnig o gyflogaeth. Fe ofynnir i bob ymgeisydd a ydynt angen caniatâd i weithio yn y DU ac a oes yna unrhyw gyfyngiadau ar eu cyflogaeth. Os ydych chi’n llwyddiannus ac yn cael cynnig gwaith gyda ni, disgwylir i chi ddarparu dogfennau i ddangos bod gennych chi hawl i weithio cyn i chi gychwyn gyda’r Cyngor.

Cydraddoldeb

Wrth recriwtio mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ymrwymo i sicrhau nad oes unrhyw fath o wahaniaethu yn digwydd yn erbyn unigolion sydd â nodweddion a ddiogelir o fewn Deddf Cydraddoldeb 2010.

Caiff ffurflen fonitro cydraddoldeb ei hanfon gyda phob pecyn gwybodaeth am swyddi.

Mae gan y Cyngor Gynllun “Yn Gadarn o Blaid Pobl Anabl” ac os ydych chi’n unigolyn anabl ac yn diwallu gofynion y swydd fe’ch gwahoddir i'r digwyddiad dethol a byddwch yn sicr o gael cyfweliad am y swydd honno.  Fe wneir addasiadau rhesymol i ymgeiswyr sydd ag anabledd neu i rai sydd yn siarad  Saesneg fel ail iaith. Dylai ymgeiswyr roi gwybod i’r Ganolfan Gwasanaethau Adnoddau Dynol am unrhyw drefniadau neu addasiadau arbennig sydd eu hangen arnynt, er mwyn i’r rheolwr recriwtio allu sicrhau eu bod yn cael eu trefnu.   Bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod ymlaen llaw am unrhyw brofion/asesiadau i sicrhau eu bod yn cael amser i ofyn am addasiadau. 

Ynglŷn â’ch Ffurflen Gais

Mae eich ffurflen gais chi’n bwysig iawn.

Dyma’r unig wybodaeth rydym yn ei ddefnyddio i benderfynu os byddwch chi’n cael eich rhoi ar restr fer i gael cyfweliad. Ni fydd unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch, nac unrhyw geisiadau blaenorol yn cael eu hystyried.

I sicrhau cysondeb, mae’n rhaid i chi lenwi’r ffurflen gais yn llawn ym mhob achos.

Peidiwch â rhestru eich dyletswyddau yn eich swydd bresennol neu swydd ddiweddaraf yn unig, yn hytrach dylech restru’r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd rydych chi’n ymgeisio amdani, ac yna dylech ddarparu tystiolaeth fod y rhain gennych chi. Dylech sôn am brofiad gwaith blaenorol neu gyfrifoldebau eraill a allai eich helpu i ddarganfod sgiliau y gallech fod wedi eu cymryd yn ganiataol. Peidiwch ag anghofio’r sgiliau a phrofiad rydych wedi’u hennill y tu allan i’r gwaith. Os nad ydych wedi derbyn cyflog am weithio am amser hir, neu os nad ydych chi erioed wedi cael eich cyflogi, fe all eich hanes cyflogaeth fod yn llai pwysig na’r cyfrifoldebau a phrofiadau rydych wedi’u cael yn ddiweddar. Er enghraifft, efallai bod gennych chi gyfrifoldebau sylweddol yn y cartref neu efallai eich bod yn trefnu gweithgareddau cymdeithasol neu gymuned yn eich amser rhydd.

Mae’r rhan fwyaf o rannau yn y ffurflen gais yn hunan-esboniadol ac nid ydynt wedi’u cynnwys yn y nodiadau hyn. Serch hynny, rydym wedi cynnwys canllawiau ac esboniadau ar gyfer rhannau penodol yn Adran 3.

Swydd-Ddisgrifiadau a Manylion am yr Unigolyn

Fe lunnir Swydd-ddisgrifiad a Manylion am yr Unigolyn ar gyfer pob swydd wag. Mae’r Swydd-ddisgrifiad yn egluro pwrpas y swydd ac mae’n rhestru’r prif gyfrifoldebau, tasgau a dyletswyddau.

Mae’r Manylion am yr Unigolyn yn nodi’r cymwysterau, sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y mae deiliad y swydd ei angen i gyflawni’r swydd. Mae’r rhain wedi’u rhestru fel meini prawf ‘hanfodol’ neu ‘ddymunol’.

Llunio rhestr fer

Fe fydd y broses o lunio rhestr fer yn seiliedig ar dystiolaeth a nodir ar ffurflenni cais sydd yn dangos bod yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn bodloni’r meini prawf hanfodol neu ddymunol sydd wedi’u nodi ym Manylion am yr Unigolyn.

Y rheolwr uniongyrchol sydd fel rheol yn penderfynu pa ymgeisydd fydd yn cael eu cyfweld ar gyfer cyfweliad.

Holiadur Monitro Cydraddoldeb Recriwtio a Dethol

Mae gwerthfawrogi amrywiaeth yn golygu harneisio'r ystod fwyaf eang o sgiliau a thalentau ag sy’n bosibl i fod o fudd i’n cwsmeriaid a’r Cyngor. Mae gan weithlu amrywiol aml-sgiliau, ac maent yn aml dalentog ac yn gallu bodloni gofynion cymunedau amrywiol lleol.

Mae dadansoddi data cyflogaeth yn ein helpu i ddeall os ydi ein polisïau cydraddoldeb yn gweithio ac os ydi ein harferion recriwtio a dethol neu arferion cyflogaeth eraill yn deg ac nad ydynt yn achosi anfantais i grwpiau penodol.

I’n helpu i fonitro a gwella effeithiolrwydd ein harferion recriwtio a dethol ac i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol, mae’n rhaid i chi lenwi Holiadur Monitro Cydraddoldeb. Caiff y wybodaeth hon ei thrin ar wahân ac yn gyfrinachol ac nid yw’n ffurfio rhan o’r broses o lunio rhestr fer neu gyfweliad.

Cyfrinachedd a Diogelwch Gwybodaeth Bersonol

Fe gaiff eich ffurflen gais ei thrin yn gyfrinachol bob amser. Dim ond yr unigolion sydd yn rhan o’r broses recriwtio a dethol a'r Gwasanaeth Adnoddau Dynol ac OD fydd yn cael gweld cynnwys y ffurflenni.

Os cewch chi’ch penodi, fe fydd y ffurflen gais a gwybodaeth bersonol arall a ddarparwyd yn cael ei defnyddio fel rhan o’ch ffeil personol gweithiwr ac yn cael ei chadw ar system gyfrifiadur AD/Cyflogres ynghyd â chopi papur, er mwyn casglu gwybodaeth am y gweithlu. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chadw yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016 (yn effeithiol o fis Mai 2018).

Os nad yw eich cais yn llwyddiannus, fe fydd y ffurflen gais yn cael ei chadw am 6 mis ac yna’n cael ei dinistrio. Efallai y gallwn gadw crynodeb o’r wybodaeth at ddibenion ystadegol a monitro.

Llenwi’r Ffurflen Gais

Manylion Personol

Yn y rhan hon, fe ofynnir i chi nodi unrhyw enwau eraill rydych yn cael eu hadnabod ganddynt. Fe ddefnyddir y wybodaeth hon i sicrhau bod pob gwiriad hunaniaeth perthnasol yn cael eu cynnal.

O ran y cwestiwn sydd yn ymwneud â thrwydded yrru, dim ond y cwestiynau sydd yn ymwneud â’r math o drwydded ac os oes gennych unrhyw ardystiadau/pwyntiau cosb y bydd yn rhaid i chi eu llenwi, a dim ond os bydd gyrru yn rhan o’r swydd rydych yn ymgeisio amdani.

Cyflogaeth Flaenorol

Rhestrwch eich cyn gyflogwyr yn ôl dyddiad, gan gychwyn gyda’r un mwyaf diweddar. Dylech gynnwys teitl y swydd, graddfa a chyflog, dyddiadau cyflogaeth a’r rheswm dros adael. Os oes angen, defnyddiwch ffurflen A4 ar wahân i sicrhau bod manylion eich holl gyflogaeth flaenorol wedi’u cynnwys. Yn unol â Pholisi Recriwtio Diogel y Cyngor, gellir gofyn am eirdaon gan unrhyw un o’ch cyflogwyr blaenorol, neu gan bob un ohonynt.

Bwlch rhwng Cyflogaeth

Unwaith eto, gan gychwyn gyda’r mwyaf diweddar, nodwch fanylion a dyddiadau unrhyw fylchau rhwng gwaith am ba bynnag reswm (ee, gwaith gwirfoddol, rhesymau domestig, teithio).

Cymwysterau Addysgiadol, Proffesiynol a Galwedigaethol (y rhai mwyaf diweddar gyntaf)

Mae’n rhaid i chi ddangos fod gennych chi’r cymwysterau hanfodol sydd eu hangen i gyflawni’r swydd. Nodwch eich addysg ers 11 oed trwy nodi enwau’r sefydliadau addysg, dyddiadau, cymwysterau a enillwyd gan gynnwys gradd/lefel a phryd wnaethoch chi eu hennill. Sicrhewch eich bod yn cynnwys unrhyw gymwysterau proffesiynol (lle rydych wedi bod yn aelod o gorff proffesiynol – gweler isod).

Os wnaethoch chi ennill eich cymwysterau dramor, rydych angen profi eu bod yn cyfateb i gymwysterau’r DU sy’n hanfodol i wneud y swydd. Os byddwch chi angen cymorth â hyn, ffoniwch UK NARIC ar 0871 330 7033.

Os cynigir y swydd i chi, mae disgwyl i chi ddangos tystiolaeth o unrhyw gymwysterau sy’n hanfodol ar gyfer y swydd.

Aelodaeth o Gyrff Proffesiynol/Rheoleiddio

Os oes angen cymhwyster proffesiynol neu os oes rhaid i chi fod yn aelod o Gorff Rheoleiddio fel meini prawf hanfodol neu ddymunol, rhestrwch enw’r corff, dyddiad y gwnaethoch gyflawni’r cymhwyster, lefel yr aelodaeth a’ch rhif aelodaeth.

Os oes gennych chi gymwysterau proffesiynol sydd heb eu rhestru ym Manylion am yr Unigolyn, gallwch ddefnyddio’r rhan yma i’w cynnwys os ydych chi’n credu eu bod yn berthnasol.

Os cynigir y swydd i chi, mae disgwyl i chi ddangos tystiolaeth o unrhyw aelodaeth o Gyrff Proffesiynol neu Reoleiddio sydd yn hanfodol ar gyfer y swydd.  Dylech fod yn ymwybodol os ydych chi’n llwyddiannus bydd rhaid i chi dalu am eich cofrestriad proffesiynol a chostau adnewyddu yn y dyfodol, fel y bo’n berthnasol i’r swydd y gwneir cais amdani.

Profiad a Gwybodaeth Arall

Dyma rhan bwysicaf eich cais. Ceisiwch baru eich sgiliau, gwybodaeth a phrofiad gyda’r gofynion a ddangosir ymr Manylion am yr Unigolyn.

Defnyddiwch y meini prawf hanfodol/dymunol fel penawdau ac amlinellwch eich profiad perthnasol. Nodwch fanylion o beth wnaethoch chi, pwy oedd yn rhan ohono, beth gafodd ei gyflawni, a sut mae’n berthnasol i’r swydd rydych wedi gwneud cais amdani. Dylech gynnwys enghreifftiau o sgiliau a phrofiad rydych wedi’u cyflawni y tu allan i’r gwaith cyflogedig, megis gwaith gwirfoddol neu unrhyw weithgareddau cymdeithasol neu gymunedol. Os oes gennych chi QCF/NVQ neu gymhwyster/profiad galwedigaethol tebyg, efallai yr hoffech chi ddisgrifio’r unedau y gwnaethoch chi eu hennill. Os ydych chi’n fyfyriwr, efallai yr hoffech chi ddisgrifio unrhyw leoliadau profiad gwaith rydych wedi’u cyflawni.

Cofnodion Troseddol a Chyflogaeth

Yn y rhan hon mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni o unrhyw droseddau, rhybuddion, cerydd neu rybuddion terfynol rydych wedi’u cael. O dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 mae’n rhaid i chi ddatgelu manylion unrhyw gollfarnau, nes eu bod wedi’u treulio. Collfarnau sydd wedi’u treulio ydi pan fydd unigolyn sydd wedi’i gael yn euog o drosedd wedi cwblhau cyfnod priodol o adsefydlu. Ar ôl i’r gollfarn ddod i ben, nid oes rhaid i’r unigolyn euog ddatgelu na chyfaddef ei fodolaeth dan y rhan fwyaf o amgylchiadau. Fodd bynnag, mae yna rai eithriadau sy’n ymwneud â chyflogaeth ac mae’r rhain wedi’u rhestru yng Ngorchymyn Eithriadau y Ddeddf. Mae’r ddau brif eithriad yn ymwneud â phobl sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion diamddiffyn. Bydd disgwyl i unigolion sy’n gwneud cais am y mathau yma o swyddi ddatgelu pob collfarn, y rhai sydd wedi’u treulio a heb eu treulio, oni bai eu bod yn cael eu “diogelu”. Yn ychwanegol, bydd unrhyw gynnig o gyflogaeth i’r swyddi yma yn destun gwiriad Datgelu a Gwahardd gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG). 

Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Ni fydd cael collfarn o anghenraid yn golygu y byddwch yn cael eich gwahardd rhag gweithio. Bydd hyn yn dibynnu ar natur y swydd a'r manylion ac amgylchiadau unrhyw gollfarnau.

Gallai methu â datgelu unrhyw gollfarnau, rhybuddion, cerydd, neu rybuddion terfynol sydd wedi dod i ben neu heb ddod i ben olygu bod cynnig y swydd yn cael ei thynnu nôl. Os ydych chi eisoes wedi cael eich penodi, fe allech gael eich diswyddo heb rybudd.

Os ydi’r swydd rydych chi’n gwneud cais amdani yn destun gwiriad GDG ac wedi cael ei hysbysebu ar/neu ar ôl 12 Ionawr neu os cynhelir y cyfweliad wedi’r dyddiad hwnnw, bydd rhaid i chi dalu am wiriad GDG (ac unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â defnyddio gwasanaeth dilysu allanol os oes angen gwirio eich hunaniaeth ee, os ydych wedi gweithio/byw dramor o’r blaen, os nad oes gennych chi dystysgrif geni wreiddiol, pasbort dilys neu drwydded yrru). Bydd angen talu cyn i’r cais GDG gael ei wirio ar gyfer eich gwiriad cyntaf ac am unrhyw adnewyddiad yn y dyfodol, fel sy’n ofynnol gan Bolisi Recriwtio Diogel y Cyngor, os yw’n berthnasol i’r swydd y gwneir cais amdani.

Geirdaon

Mae geirdaon yn elfen bwysig o’r broses recriwtio ac mae’n rhaid i chi sicrhau bod un o’r canolwyr yn cynnwys eich cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar neu, os nad ydych wedi cael eich cyflogi o’r blaen, eich pennaeth/tiwtor os ydych chi wedi gadael ysgol/coleg. Os nad oes gennych chi brofiad o weithio neu os nad yw’r cwmni roeddech chi’n gweithio iddo bellach yn bodoli, bydd geirda gan rywun nad ydynt yn gyflogwr yn dderbyniol (ee, eich meddyg, cyfreithiwr neu gyn athro). Os ydych chi’n gweithio i’r Cyngor ar hyn o bryd, nodwch enw a manylion cysylltu eich rheolwr atebol.

Os byddwch chi’n cael eich gwahodd i gyfweliad, byddwn yn cysylltu â’ch canolwyr, oni bai eich bod yn nodi na ddylem gysylltu â nhw yn y cam yma. Fodd bynnag, mae unrhyw gynnig o gyflogaeth a wneir i chi yn destun geirdaon boddhaol (gweler Cynnig o Gyflogaeth).

Cadwn yr hawl i gysylltu ag unrhyw gyflogwyr blaenorol neu bob un ohonynt.

Nid ydym yn derbyn geirdaon gan berthnasau, partneriaid neu Aelodau Etholedig o’r Cyngor.

Datganiad

Bydd rhaid i chi arwyddo eich ffurflen gais fel datganiad swyddogol bod yr wybodaeth rydych wedi'i gyflenwi yn gywir. Os ydych chi wedi llenwi’r ffurflen gais yn electronig, bydd cyflwyno’r cais yn electronig (hy, ar e-bost) yn cael ei ystyried yn ddatganiad swyddogol bod yr wybodaeth rydych wedi’i gyflenwi yn gywir.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Ar ôl i chi gyflwyno eich cais ac ar ôl i’r dyddiad cau basio, bydd y broses ganlynol yn digwydd:

Rhestr fer - Fel rheol, o fewn pythefnos o’r dyddiad cau, cynhelir cyfarfod i ddewis yr ymgeiswyr sydd yn ymddangos eu bod yn bodloni gofynion hanfodol/dymunol y swydd a nodir ym Manylion am yr Unigolyn orau, ac a fydd yn cael eu gwahodd i fynychu cyfweliad ffurfiol. Caiff eich addasrwydd ei asesu yn erbyn ymgeiswyr eraill.

Yn anffodus, oherwydd nifer y ffurflenni cais rydym yn eu derbyn, ni allwn gydnabod ceisiadau unigol.  Felly os nad ydych chi’n clywed gan y Cyngor o fewn 4 wythnos ar ôl y dyddiad cau, dylech dybio nad ydych wedi cael eich rhoi ar y rhestr fer.

Cyfweliad – Cynhelir y rhain o fewn 4 wythnos o’r dyddiad cau fel rheol.

Yn ystod y cyfweliad, ac yn ogystal â gofyn cwestiynau sydd yn berthnasol i’r swydd a’ch profiad, fe allwn:

Ofyn i chi gyflwyno cyflwyniad – ar destun perthnasol i’w drafod.

Cynnal profiad Seicometreg neu brofion ymarferol eraill (ee, prawf prosesu geiriau i fesur cyflymder a chywirdeb).

Ar ddiwedd y cyfweliad gofynnir set o gwestiynau cyn cyflogaeth i bob ymgeisydd allanol, fel y nodir yn y ffurflen Asesiad Cyfweliad Recriwtio.

Cynnig o Gyflogaeth

Os byddwch chi’n llwyddiannus ar ôl y cyfweliad, bydd y Swyddog Penodi yn gwneud cynnig o gyflogaeth ar lafar i chi. Mae’r cynnig hwn fodd bynnag yn destun derbyn gwiriadau boddhaol mewn cysylltiad â geirdaon, cliriad meddygol, Gwiriad GDG (os yn berthnasol), tystiolaeth foddhaol o gymwysterau, aelodaeth o Gyrff Proffesiynol/Rheoleiddio, gwirio hunaniaeth a chymhwyster i weithio yn y DU.  

Yn ogystal gallwch ddarllen cwestiynau cyffredin am geisiadau swydd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Os oes gennych chi gwestiynau pellach am y swydd hon neu’r broses sydd angen ei dilyn, cysylltwch â’r ‘enw cyswllt’ neu’r tîm Adnoddau Dynol (gweler y rhif ffôn ar yr hysbyseb swydd).

Gweler hefyd: