Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ynghylch y Prif Weithredwr

Mae rôl y Prif Weithredwr yn un llawn amser ac nid oes oriau penodol, oherwydd bod angen hyblygrwydd llwyr ar y swydd, a gweithio oriau anghymdeithasol er mwyn bodloni gofynion yr Awdurdod a phobl Wrecsam. Yn aml bydd hyn yn cynnwys cyfarfodydd, gweithio yn ystod y penwythnos ac ymrwymiadau dinesig.

Rôl a Chyfrifoldebau

Fel Swyddog Arweiniol a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig, mae’r Prif Weithredwr yn gweithio’n agos ag arweinwyr tîm a phob Aelod Etholedig er mwyn cyflawni’r canlynol:

Arweinyddiaeth: sicrhau arweinyddiaeth gref weledol a chyfeiriad.  Annog a galluogi rheolwyr i ysgogi ac ysbrydoli eu timau
Cyfeiriad Strategol: sicrhau bod yr holl  staff yn deall ac yn cadw at amcanion strategol y sefydliad ac yn dilyn cyfeiriad a osodir gan yr Aelodau Etholedig.
Cyngor ar Bolisi: gweithredu fel prif ymgynghorydd polisi i aelodau etholedig y Cyngor er mwyn arwain datblygiad y strategaethau ymarferol a fydd yn cyflawni amcanion gwleidyddol a osodir gan yr Aelodau Etholedig
Partneriaethau: arwain a datblygu partneriaethau cadarn ledled y gymuned leol er mwyn cyflawni gwell canlyniadau a darparu gwell gwasanaethau cyhoeddus i bobl leol.
Rheolaeth Weithredol: goruchwylio rheoli perfformiad a rheolaeth ariannol, rheoli risgiau, rheoli pobl a rheoli newid yn y Cyngor.

Y Cyngor

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw’r cyflogwr mwyaf yn Wrecsam. Mae cyfanswm y trosiant yn uwch na £375m ac mae’r rhaglen gyfalafol oddeutu £60m.  Ar hyn o bryd mae oddeutu 6,000 o staff.

Cyflog

Mae ystod gyflog Swydd y Prif Weithredwr rhwng £109,000 a £125,000 y flwyddyn. Mae gan deilydd y swydd hawl i 35 diwrnod o wyliau bob blwyddyn.

Y Prif Weithredwr yw Swyddog Canlyniadau ar gyfer Wrecsam a De Clwyd.  Mae’r Swyddog Canlyniadau yn swyddod o’r Cyngor a benodir dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl.  Er y penodir gan y Cyngor mae rôl y Swyddog Canlyniadau yn un arbennig ac ar wahân i’w dyletswyddau fel gweithiwr i’r Cyngor.  Mae’r ffioedd sy’n daladwy yn y rôl hon yn amrywio ac yn cael ei bennu yn bennaf gan y Llywodraeth Ganolog.

Pensiwn

Mae gan y Prif Weithredwr fel pob gweithiwr Llywodraeth Leol arall hawl i fod yn aelod o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.  Mae hwn yn gynllun cenedlaethol i bobl sy’n gweithio i lywodraeth leol neu’n gweithio i gyflogwyr sy’n rhan o’r Cynllun.

Treuliau

Fel pob gweithiwr arall i’r Cyngor bydd  treuliau'r Prif Weithredwr yn cael eu talu ar ôl cyflwyno derbyniadau perthnasol yn unig, ac yn unol â chanllawiau corfforedig llym.

Cysylltu â’r Prif Weithredwr

E-bost: chiefexecutive@wrexham.gov.uk