Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diogelwch ar Ffyrdd - Addysg, Hyfforddiant a Chyhoeddusrwydd

Mae Isadran Diogelwch ar y Ffyrdd yn rhan o Adran Cludiant a Rheoli Asedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Ei nod yw sicrhau diogelwch holl ddefnyddwyr y ffyrdd, trwy raglenni addysg, hyfforddiant a chyhoeddusrwydd diogelwch ar y ffyrdd wedi’u targedu ar bob rhan o’r Fwrdeistref Sirol.

Caiff ymgyrchoedd ac arweiniadau eu cyflwyno’n lleol a chaiff ymgyrchoedd cenedlaethol a rhanbarthol eu cefnogi hefyd. Caiff llawer ei gyflawni mewn partneriaeth gyda Swyddogion Diogelwch ar y Ffyrdd o awdurdodau lleol eraill, yn ogystal â’r tri gwasanaeth brys – Tân, yr Heddlu ac Ambiwlans. Mae gweithio ar y cyd yn gallu cefnogi datblygiad a gwella llwyddiant ymgyrchoedd Diogelwch ar y Ffordd, fel bod negeseuon allweddol diogelwch ar y ffyrdd yn cael eu cyflwyno trwy amrywiaeth o ddulliau. Mae hyn yn caniatáu cyrraedd ystod oedran eang ac amrywiaeth o gynulleidfaoedd.

Mae’r gwasanaeth yn darparu ar gyfer holl grwpiau oedran, o enedigaeth i henoed, trwy ddulliau arloesol a thraddodiadol, er mwyn hyrwyddo a hybu diogelwch a ffyniant holl drigolion ac ymwelwyr â’r ardal. Caiff ysgolion, sefydliadau, cwmnïau a grwpiau cymunedol i gyd eu hannog i chwarae eu rhan a chânt gymorth aelodau’r tîm Diogelwch ar y Ffyrdd i gyflawni hyn, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.

Mae’r ymdrechion hyn yn ategu gwaith yr Isadran Traffig a Chludiant, gyda’u mesurau peirianyddol yn cyfrannu at y nod cyffredin o leihau dioddefwyr. Mae gorfodi rheolau parcio gan Swyddogion Gorfodi Sifil Cyngor y Fwrdeistref Sirol, ynghyd â gorfodi cyfreithiau traffig y ffyrdd gan yr Heddlu, hefyd yn hybu ymddygiad cywir gyrwyr.

Dyma rywfaint o’r gwaith a wnawn: