Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Safonau Ac Amlder Cynnal a Chadw Priffyrdd

Mae Is-adran Cynnal a Chadw Priffyrdd yr Adran Cludiant a Pheirianneg yn ymdrin â'r rhan fwyaf o'r gwaith cynnal a chadw ar y briffordd.

Ffurflen Cynnal a Chadw Priffyrdd

Mae'r agweddau a gwmpesir yn cynnwys cynnal a chadw troedffyrdd, ffyrdd cerbydau, draeniad dwr arwyneb ar y priffyrdd, goleuadau'r stryd, marciau ffyrdd, arwyddion traffig, meysydd parcio y tu allan i'r dref a rhai ymylon glaswellt. Yn ogystal â hyn, mae'r is-adran yn ymdrin a chydlynu a rheoli gwaith gan gwmnïau gwasanaethau a chydag argyfyngau, yn enwedig rhai sy'n ymwneud â thywydd megis rhew, eira a glaw, a hefyd argyfyngau'n gyffredinol, er enghraifft o ganlyniad i ddamwain traffig.

Mae'r is-adran yn anelu at gadw'r priffyrdd yn ddiogel a chynnal cyflwr strwythurol. Cyflawnir diogelwch drwy gynnal archwiliadau rheolaidd a chwblhau gwaith bychan canlyniadol. Cedwir y strwythur drwy gynnal arolygon a rhaglenni gwaith mawr.

Mae'r agweddau a gwmpesir gan is-adrannau eraill o'r adran yn cynnwys cynnal a chadw pontydd, meysydd parcio canol y dref a phlaciau enwau strydoedd.

Mae'r canlynol yn darparu mewnwelediad manylach ar waith yr is-adran a'r safonau cysylltiedig.