Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Talu Rhybudd Talu Cosb (RhTC)

Mae’r adran hon yn eich galluogi i dalu RhTC  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar-lein, ac yn rhoi gwybodaeth am ffyrdd eraill i dalu.

Taliadau

Bydd manylion sut i dalu'r RhTC ar gefn y RhTC. Os cawsoch RhTC mae gennych fis i dalu'r gosb fel y nodir ar y RhTC. Os telwch o fewn 14 diwrnod bydd y taliad yn lleihau o 50%. Os na fyddwch yn talu, a ninnau'n gorfod trefnu i gasglu'r arian gennych, yna bydd yn cynyddu 50% ac efallai fwy na hynny.

Ffyrdd o dalu

Mae nifer o ffyrdd i dalu eich RhTC:

Ar-lein

Gallwch dalu ar-lein drwy ddefnyddio ein Partneriaeth Prosesu Cosb Cymru (PPCC) gwasanaeth diogel i dalu ar-lein (gwefan allanol).  Yma gallwch dalu â cherdyn credyd/debyd (ni dderbynnir American Express).

Dros y ffôn

Ffoniwch 0845 605 6556 i dalu â cherdyn credyd/debyd. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael o 8.45am i 5.15pm, Dydd Llun i Dydd Iau a 8.45am - 4.45pm Dydd Gwener or you can pay by the 24 hour automated payment line on 0845 603 2677.

Trwy alw heibio

Gallwch dalu gyda cherdyn debyd / credyd neu arian parod trwy ymweld â Galw Wrecsam. Gallwch wneud taliadau hefyd yn eich swyddfa stad leol. Gwnewch yn sir fod eich RhTC gyda chi pan fyddwch yn talu’n bersonol.

Trwy’r post

Gellir talu gyda sieciau wedi eu croesi neu archeb bost yn daladwy i: PPCC. Ysgrifennwch rif y rhybudd a’ch cyfeiriad ar gefn y siec / archeb bost a chwblhau ac amgáu’r bonyn talu.

Ni ddylid anfon arian parod yn y post.

Cofiwch ganiatáu amser ar gyfer postio i sicrhau eich bod yn cael mantais o’r raddfa disgownt 14 diwrnod o 50%. 

Os na wneir taliad o fewn 28 diwrnod, gall y ceidwad cofrestredig neu’r unigolyn sy’n berchen ar y cerbyd ym marn y Cyngor Sir dderbyn Rhybudd i Berchennog yn gofyn am dâl. Bydd y rhybudd hwnnw’n disgrifio hefyd sut y gall y perchennog wneud sylwadau ffurfiol yn gwrthwynebu rhoi’r Rhybudd Tâl Cosb.