Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Teithio Llesol

Map Llwybrau Teithio Llesol Presennol

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gosod dyletswyddau newydd ar Awdurdodau Lleol yng Nghymru i lunio a chyhoeddi mapiau Teithio Llesol. Roedd cam cyntaf y Ddeddf yn gofyn i Awdurdodau Lleol lunio 'Map Llwybrau Presennol' a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo erbyn Ionawr 2016. Mae'r Map Llwybrau Presennol yn ymwneud ag ardaloedd penodol yng Nghymru, sy'n cael eu pennu yn ôl poblogaeth fel y nodir yn Neddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Nid yw’r Mapiau Llwybrau Teithio Llesol Presennol yn dangos yr holl lwybrau beicio a cherdded yn y Fwrdeistref Sirol. Dim ond y llwybrau hynny sy’n bodloni’r diffiniad o Lwybr Teithio Llesol fel y nodir yn Neddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 sy’n cael eu cynnwys ar y map. Yn gryno,

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn 2015 ar Fapiau Llwybrau Presennol (MLlP) Drafft Wrecsam, gwnaed diwygiadau o ganlyniad i’r ymatebion a gafwyd, a chyflwynwyd y MLlP diwygiedig i Weinidogion Cymru eu cymeradwyo ym mis Ionawr 2016. Mae yna 14 o fapiau sy’n ymestyn dros bob un o’r setliadau dynodedig yn Wrecsam, sy’n llunio Map Llwybrau Presennol Wrecsam.

Bydd y Mapiau Llwybrau Presennol yn fuddiol i bobl sydd eisiau cynllunio eu teithiau cerdded a beicio, a chaiff ei ddefnyddio fel mesur dros amser i ddangos datblygiad y rhwydwaith Teithio Llesol ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Os hoffech chi gael copïau papur o’r Mapiau Llwybrau Presennol, neu gopïau mewn fformat arall, cysylltwch â ni drwy anfon neges e-bost i traffic@wrexham.gov.uk

Ymgynghoriad ar y Map Rhwydwaith Integredig Drafft

Dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, mae gofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ynghyd â phob Awdurdod Lleol arall yng Nghymru, gynhyrchu Map Rhwydwaith Integredig sy’n nodi rhaglen 15 mlynedd o welliannau. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus i lywio datblygiad y Map Rhwydwaith Integredig yn cael ei gynnal yn ystod 2017. Defnyddir yr adborth a geir o’r ymgynghoriad i helpu llywio datblygiad y Mapiau Rhwydwaith Integredig.

Adroddiad Blynyddol i Weinidogion Cymru 2015/16

Yn unol ag Adran 7(3) Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, cyflwynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ei Adroddiad Blynyddol 2015/16, yn amlinellu’r costau a ysgwyddwyd wrth ddarparu llwybrau teithio llesol newydd a chyfleusterau cysylltiedig, a gwelliannau i lwybrau teithio llesol presennol a chyfleusterau cysylltiedig yn Sir y Fflint.

Mae rhagor o wybodaeth am Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) a dogfennau gwybodaeth perthnasol i’w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dyma'r amserlen a bennwyd gan y Ddeddf Teithio Llesol: