Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cerdded

Paid â gadael i'r cwbl wibio heibio i'r car fel niwl gwyrdd. Pa un a wyt ti'n byw yn y fwrdeistref sirol neu ddim ond yn ymweld, mae dull gwell o lawer o glosio mewn modd mwy personol efo cefn gwlad Wrecsam.

Cerdded

Mae milltiroedd lawer o lwybrau cerdded ym mhob twll a chornel o Wrecsam, ym mhob math o dirwedd y gallet ti ei ddychmygu o goetir a dyffryn afon i weunydd yn y gwynt a mynyddoedd grugog.

Dos allan i archwilio.

Y dyffryn dirgel

Mae’r B4500 yn ffordd arbennig iawn, er na fyddai neb yn meddwl hynny o edrych ar y map. Mae’n dechrau oddi ar yr A5 yn nhref y Waun ac mae’n diflannu dim ond tua 18 milltir ymlaen mewn rhwydwaith o lonydd bach gwledig.

Mae hi’n arbennig oherwydd ei bod yn mynd ar hyd Dyffryn Ceiriog i gyd, trwy
amrywiaeth nodedig o dirweddau – tir pori tawel, coetir, clogwyni serth ac
ambell i gipolwg ar gefnen o fynydd uchel a gweunydd breuddwydiol.

Mor odidog yw’r dyffryn, yn wir, bod Lloyd George wedi ei alw’n “ddarn bach
o’r nefoedd ar y ddaear”. Ac mae mor wyrthiol o ddigyffwrdd bod naws taith i’r gorffennol pell wrth ddod ar hyd y B4500 gyda glannau Afon Ceiriog a’i brithyllod toreithiog .

Dyna’r effaith oedd ei heisiau, ac yn wir yr effaith a gafwyd ar Patricia Somerset, a ymwelodd o Dde Llundain am ychydig o ddyddiau. Bu ychydig o gerdded, marchogaeth a gweld golygfeydd ein treftadaeth yn fodd i sicrhau egwyl fach o hamdden ac ymlacio.

“Mae fy ngwaith yn llawn o straen a dwi’n gweithio llawer o oriau, felly roedd y
gwyliau yma yn berffaith,” dywed Patricia.

“Y penderfyniad mwyaf yr oedd rhaid i mi ei wneud oedd pa le hardd yr oedd arna’ I eisiau ei weld y diwrnod hwnnw. Roedd harddwch y lle yn syndod i mi – doeddwn i ddim yn gallu meddwl sut y gwnes I fethu’r dyffryn o’r blaen. Mae wedi bod yn ddarganfyddiad go iawn.”

Y teithiau cerdded gorau

Taith gerdded dyffryn Ceiriog

Taith gerdded hyfryd dros ben sy'n dechrau yng ngorsaf reilffordd y Waun ac yn gorffen wrth odre mynyddoedd y Berwyn ym mhentref Llanarmon Dyffryn Ceiriog.

www.wrecsam.gov.uk/cerdded

Llwybr Maelor

24 o filltiroedd o daith gerdded trwy neu ger pentrefi fel Bronington, Hanmer, Llannerch Banna ac Owrtyn – sy'n gallu bod yn lle da i orffwys am dipyn, heb sôn am beint bach.

www.wrecsam.gov.uk/cerdded

Llwybr clawdd Offa

Llwybr Cenedlaethol wedi ei enwi ar ôl clawdd syfrdanol Offa Brenin Mersia a godwyd yn yr wythfed ganrif. Mae'r darn sy'n mynd drwy Wrecsam yn cynnwys Dyfrbont anferthol Pontcysyllte.

www.nationaltrail.co.uk/offasdyke

Llwybr clawdd wat

Yn fyrrach a llai enwog na Chlawdd Offa, mae'r llwybr 61 o filltiroedd hwn yn dod I mewn i Wrecsam yn Owrtyn ac yn dod allan ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun cyn mynd i Sir Y Fflint.

www.watsdykeway.com