Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bywyd y Parc

Mae digonedd o fannau agored yn Wrecsam. Yn wir, mae 90% o'r sir yn wledig. Ond nid yw hynny wedi ein rhwystro rhag creu dewis mawr o barciau i bobl eu mwynhau trwy gydol y flwyddyn.

Mae gan rai amgueddfeydd tymhorol, canolfannau ymwelwyr a chaffis. Mae rhai yn dangos Gwobr y Faner Werdd am ragoriaeth mewn mannau agored cyhoeddus. Ac mae rhai wedi codi o weddillion ein treftadaeth ddiwydiannol.

Mae pob un yn unigryw, efo’i raglen ie hun o ddigwyddiadau i’r teulu i gyd, yn cynnwys gwneud barcut, trochi yn y pwll a fforio am ffwng (neu hel madarch i ti a fi).

Mae arweiniad i’w lawrlwytho oddi ar www.wrecsam.gov.uk/cefngwlad

Dyfroedd alun, Gwersyllt

Teimla'r llosgiad ym mharc gwledig mwyaf Wrecsam, efo chwech o deithiau cerdded efo'r calorïau wedi eu cyfrif, pob un yn wahanol o ran dringo a phellter. Neu mi fyddet ti'n gallu gwneud dim mwy nag edrych ar y cerfluniau.

01978 763140

Pyllau plwm y Mwynglawdd

Ym mhen uchaf Dyffryn Clywedog, dyma'r lle perffaith i ddechrau archwilio un o afonydd prysuraf y Chwyldro Diwydiannol. Mae olion yr hen byllau plwm yn dal yno i'w gweld – tyˆ 'r injan drawst wedi ei adnewyddu, yr injan weindio a'r tai bwyler.

01978 763140

Dyffryn Moss

Arferai glowyr ddefnyddio'r rheilffyrdd a'r tramleiniau sy'n croesi'n ôl a blaen yn y dyffryn ffurf 'v' hwn. Heddiw, wrth gerdded yn hamddenol gyda glannau'r llynnoedd neu drwy goetir derw a ffawydd, byddi'n gweld beicwyr, pysgotwyr gwialen a gwylwyr adar.

01978 763140

Melin y Nant, Coedpoeth

Trafferth efo'r hen dwrch daear yn codi pridd ar dy lawnt odidog? Efallai y byddi di'n deall yn well wedi i ti fod i Felin y Nant. Mae'r twnnel twrch daear anferth sydd yno yn fodd i ti weld pethau o'u safbwynt nhw. Gelli wylio mwy o fywyd gwyllt o'r guddfan adar, a hyd yn oed hurio hwyaid - rhai rwber - ar gyfer ras hwyaid.

01978 752772

Tŷ Mawr, Cefn Mawr

Defaid, asynnod, moch, cwningod, ieir a llawer o anifeiliaid eraill i'w gweld sy'n byw yno. Hefyd, mae taith gerdded hyfryd gyda glan Afon Dyfrdwy efo golygfeydd ysgubol o draphont Cefn.

01978 822780

Bellevue, Wrecsam

Parc Edwardaidd wedi ei adfer, efo rhodfeydd o bisgwydd yn ymestyn allan o lwyfan y band. Gyda'r hwyr mae lampau o'r cyfnod yn goleuo'r llwybrau. Dyma werddon gain dim ond chwarter milltir o ganol y dref.

01978 264150