Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Costau Tir Lleol

Ein hamcan yw rhoi canllaw hygyrch i drawsgludwyr eiddo i chwiliadau awdurdodau lleol, gan gynnwys ffioedd a manylion sefydliadau perthnasol eraill.  Gobeithiwn y bydd y wybodaeth a ddarperir yn ateb rhai o’r cwestiynau a ofynnir yn aml, ac a fydd yn hwyluso ac yn arbed amser i chi.

Ffurflen Gais am Gostau Tir

Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol dan Ddeddf Costau Tir 1975 i gadw Cofrestr o Gostau Tir Lleol.

Oriau arferol ein swyddfeydd yw: Dydd Llun i ddydd Iau: 8.45am i 5.15pm ac: 08.45am to 4.45pm ddydd Gwener.

1. Gwneud cais am Chwiliad Awdurdod Lleol

Gellir gwneud chwiliadau drwy’r post a chyfnewidfa dogfennau (DX) neu’n electronig, gan ddefnyddio’r Ffurflen Gais am Gostau Tir neu drwy’r NLIS (cyswllt allanol).

Wrth wneud cais drwy’r post am Chwiliad Awdurdod Lleol sicrhewch eich bod yn amgáu’r canlynol:

Rhaid talu yr un diwrnod neu’r diwrnod gwaith canlynol i ddilysu'r cais. Y ffordd hawsaf i wneud taliad yw drwy ddefnyddio cyfleuster talu e-siop ar-lein y Cyngor. Defnyddiwch y ddolen ganlynol a dewis y gwasanaeth Pridiannau Tir yr ydych am dalu amdano: www.wrecsam.gov.uk/taliadauPT

Bydd derbynneb taliad yn cael ei hanfon atoch drwy e-bost yn awtomatig ar gyfer eich cofnodion a’i hanfon i ni fel y gallwn ddechrau prosesu eich cais.

Os ydych yn dymuno gwneud taliad â cherdyn dros y ffôn, cysylltwch â 01978 298874.
Ar gyfer opsiynau talu eraill, cysylltwch â landcharges@wrexham.gov.uk

Sylwer

2. Mynediad at Ddata Eiddo dan y Rheoliadau Gwybodaeth am yr Amgylchedd

Bydd mynediad i’w gael at ddata amgylcheddol er mwyn cael gwybodaeth ar gyfer ymholiadau chwiliadau lleol fel a ganlyn:-

Cysylltwch â’r adran berthnasol i wneud trefniant i edrych ar ffynhonnell y wybodaeth.

Graddfeydd Ffioedd

Cais Tâl Ymgeisio Cyfanswm Taladwy
LLC1 yn unig - rhan gyfan o'r gofrestrfa £6.00 £6.00
LLC1 a CON29R (Preswyl) £6.00 (LLC1) + £79.00 + TAW (CON29R) £100.80
LLC1 a CON29R (Masnachol/Diwydiannol) £6.00 (LLC1) + £109.00 + TAW (CON29R) £136.80
CON29R Rhan 2 Ymholiadau £13.00 + TAW (yr un) £15.60(yr un)
Ymholiadau Ychwanegol £21.00 + TAW (yr un) £25.20 (yr un)
Parseli o Dir Ychwanegol £13.00 + TAW (yr un) £15.60 (yr un)

Y Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol (NLIS)

Mae’r NLIS y fenter gan y llywodraeth sy’n darparu gwasnaethau’n electronig, a’r amcan yn y pen draw yw cyflymu’r broses drawsgludo drwy ddefnyddio trafodion electronig.

Mae’r gwasanaeth yn cysylltu cwmnïau cyfreithiol, trawsgludwyr a darparwyr data megis Cofrestrfa Tir Ei Mawrhydi (cyswllt allanol) a chostau cofrestrfeydd tir awdurdodau lleol.

Yn Wrecsam mae gennym gysylltiad â’r NLIS i lefel 2 a gallwn dderbyn ceisiadau a ffioedd yn electronig a gallwn hefyd eu dychwelyd yn electronig.

Rydym yn annog defnyddwyr ein gwasanaeth i ddod yn ddefnyddwyr NLIS. I ganfod mwy (gan gynnwys ffioedd) ewch i www.nlis.org.uk (cyswllt allanol) neu ewch i’r wefan isod:

Darparwyr Sianeli NLIS

www.searchflow.co.uk
Ffôn: 0845 250 7040.

A yw'r Eiddo yn ein Hardal?

Os nad ydych yn sicr os yw eiddo yn ein hardal, ffoniwch ni am gadarnhad ar 01978 298874.

Yr Awdurdodau Lleol eraill sy'n ffinio â ni yw:

Chwiliadau Draeniad

Bydd Dŵr Cymru Blwch SP 10 Treharris CF46 6XZ. Ffôn 01443 331155 yn ymdrin agymholiadau draeniad.