Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Datblygu Lleol 2 Wrecsam (CDLl2) 2013 - 2028

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl2) a fydd yn cymryd lle'r Cynllun Datblygu Unedol mae'n ei ddefnyddio ar hyn o bryd. Bydd yr CDLl yn strategaeth ar gyfer defnyddio a datblygu tir yn y tymor hir sy'n canolbwyntio ar sicrhau datblygiad cynaliadwy a bydd yn:

Defnyddiwch y ddolen isod i gael mynediad i'r Porth Ymgynghori CDLl i weld y wybodaeth ddiweddaraf ar y gwaith o baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam 2013-2028.

Porthol Ymgynghoriadau

Cyfnodau Paratoi Allweddol y Cynllun

Sylwer mai amserlenni bras yw’r rhain a bod amseroedd dangosol wedi cael eu cynnwys at bwrpas ymgynghori.

Cyfnod Camau’r Cynllun Datblygu Lleol Camau AC / AAS Dyddiadau Dechrau/Cwblhau
A - Cyfnodau Pendant
Cytundeb Cyflawni Diwygiedig
(Rheoliadau 9 a 10 o Reoliadau CDLl 2005)
 • Paratoi, diwygio (os yw’n briodol) a chytuno/ cymeradwyo
 • LlC yn cymeradwyo’r Cytundeb Cyflawni
 
 • Ionawr 2013
  Diwygiwyd Hyd 2014
  Diwygiwyd Gorffennaf 2017
 • Rhagfyr 2014

Sylfaen Dystiolaeth
 • Datblygu ac ystyried goblygiadau’r sylfaen dystiolaeth
 • (yn cynnwys Galw am Safleoedd Ymgeisiol)
 • Safleoedd Amgen
 
 • Mawrth 2012 Parhaus
 • Tachwedd 2012 – Chwefror 2013
 • Chwefror 2016 - Ebrill 2016
Materion ac Opsiynau
Cyfranogiad Cyn-adneuo (Rheoliad 14)
 • Datblygu gweledigaeth ac amcanion strategol
 • Dynodi materion allweddol a thwf strategol amgen a dewisiadau gofodol
 • Gosod y cyd-destun a sefydlu’r waelodlin
 • Paratoi methodoleg, amcanion a dangosyddion
 • Penderfynu ar yr Adroddiad Cwmpasu
CWBLHAWYD
Ionawr – Mawrth 2015
(Ymgynghoriad Budd-ddeiliaid Allweddol Ionawr – Mawrth 2015)
Strategaeth a Ffefrir
Ymgynghoriad cyhoeddus cyn adneuo (chwe wythnos)
(Rheoliadau 15 a 16)
 • Gwerthuso dewisiadau gofodol strategol amgen
 • Dewis y strategaeth ofodol a ffefrir
 • Gwerthuso dewisiadau amgen strategol y Cynllun
 • Asesu effeithiau’r Cynllun
 • Asesu polisïau neu gynigion a allai gael effeithiau amgylcheddol sylweddol
CWBLHAWYD Mai - 2015 – Chwefror 2016 (10 mis)
(Ymgynghoriad Cyhoeddus Chwefror – Ebrill 2016)
Cynllun Datblygu Lleol Adneuol
(chwe wythnos) (Rheoliadau 17,18 ac 19)
 • Ymgynghoriad statudol ar y Cynllun llawn a dogfennau cysylltiedig i ganiatáu i sylwadau ffurfiol gael eu gwneud.
 • Paratoi a chyhoeddi
  yr Arfarniad Cynaliadwyedd (gan gynnwys yr Adroddiad Amgylcheddol)
Mai 2016 – Ebrill 2018) (Ymgynghoriad Cyhoeddus Ebrill – Mai 2018)
B. Cyfnodau Dangosol
Cyflwyno’r CDLl i Gynulliad Cymru i’w Archwilio (Rheoliad 22)
 • Bydd y Cyngor yn cyflwyno’r Cynllun Datblygu Lleol a’r dogfennau ategol (gan gynnwys sylwadau) yn ffurfiol i Lywodraeth Cymru.
 • Diwygio’r Arfarniad Cynaliadwyedd (gan gynnwys yr Adroddiad Amgylcheddol)
Tachwedd 2018
Archwiliad Annibynnol yng ngŵydd y Cyhoedd
(Rheoliad 23)
 • Bydd Arolygydd yn profi "cadernid" y Cynllun yn annibynnol
 • Paratoi a chyhoeddi datganiad o ba ystyriaeth a roddir i ddatblygu cynaliadwy yn y Cynllun
(yn ddibynnol ar yr Arolygiaeth Gynllunio)
Adroddiad yr Arolygydd
(Rheoliad 24)
 • Bydd Arolygydd yn Cyflwyno ei adroddiad i’r Cyngor a fydd yn rhwymol ar y Cyngor.
  (yn ddibynnol ar yr Arolygiaeth Gynllunio)
Mabwysiadu
(Rheoliad 24 25)
 • Gwneud y CDLl yn weithredol fel y Cynllun Datblygu statudol ar gyfer ardal yr Awdurdod Cynllunio Lleol.
  Gwanwyn 2019
Monitro ac Adolygu Blynyddol
(Rheoliad 37)
 • Bydd y Cyngor yn adolygu’r Cynllun ac yn cyflwyno adroddiadau monitro blynyddol i Lywodraeth Cymru.
 • Monitro effeithiau amgylcheddol sylweddol rhoi’r Cynllun ar waith.
Yn flynyddol

Dolenni cyswllt defnyddiol