Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dweud Eich Dweud Am Gais Cynllunio

Cyfleuster Chwilio am Geisiadau Cynllunio Ar Lein

Os ydych yn gwneud sylw ar-lein a fyddech gystal â nodi y bydd y cyfleuster hwn yn 'Terfynu/Dod i ben' wedi oddeutu 15 munud.

Gwahoddir pobl ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam sy'n dymuno gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio neu wneud cais cynllunio i ddweud eu dweud ym Mhwyllgor Cynllunio'r Cyngor cyn i benderfyniadau ar gynigion pwysig dadleuol gael eu gwneud.

Mae pob cais cynllunio yn cael eu cyhoeddi fel bod unrhyw un a effeithir gan y cynnig yn cael cyfle i wneud sylwadau cyn y gwneir penderfyniad. Mae copi o'r cais yn cael ei anfon hefyd at y Cyngor Cymuned ac rydym yn rhoi gwybod i'ch Cynghorydd lleol. Gellir cael manylion am geisiadau cynllunio i'w gweld ar ein gwefan, ynghyd â chymorth ac arweiniad defnyddiol. Mae'r holl geisiadau cynllunio a chynlluniau ar gael i'w gweld yn ein Swyddfa Gynllunio lle bydd rhywun ar gael i roi cyngor i chi neu egluro yr hyn a gynigir yn fwy eglur.

Sut mae gwneud Sylw am Gais Cynllunio

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Os hoffech wneud sylw o blaid neu yn erbyn cais cynllunio, dewiswch "rhif achos" i weld manylion y cais. Bydd y dudalen hon yn rhoi manylion y cais a gyflwynwyd yn fyr. Cynghorir chi i ddewis botwm "gweld y ddogfen" ar frig y dudalen er mwyn ichi weld y ffurflen gais, y lluniadau manwl ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall cyn ichi wneud unrhyw sylwadau. Ar ôl gweld yr holl ddogfennau perthnasol, dewiswch "Yn ôl" ac "Yn ôl" eto i ddychwelyd i dudalen yr Achos Cynllunio. Mae nodiadau ar gael ar y dudalen hon a fydd yn egluro’r broses o wneud cais.

Os ydych am wneud sylw am y cais cynllunio, dewiswch "gwneud sylw". Bydd gofyn ichi ddarparu manylion amdanoch chi eich hun ar y ffurflen cyn ichi ychwanegu’ch sylw yn y lle sydd wedi’i ddarparu. Gofynnir ichi a ydych at ei gilydd "o blaid" ynteu "yn erbyn" y cynnig a bydd gofyn ichi hefyd gwblhau "gwiriad gair" cyn ichi ddewis "cyflwyno". Caiff eich sylw ei anfon at y swyddog achos a fydd yn ei ystyried cyn y caiff penderfyniad ei wneud. Caiff cydnabyddiaeth ei hanfon atoch a byddwn yn rhoi gwybod ichi beth yw’r penderfyniad.