Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gorchymyn Cadwraeth Coed (GCC)

Mae Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn cynnwys deddfwriaeth sy’n ymwneud â Gorchmynion Cadw Coed. Mae’r nodiadau canlynol yn rhoi crynodeb fer o’r ddeddfwriaeth.

Beth yw Gorchymyn Cadw Coed (GCC)?

Gorchymyn Cadw Coed yw Gorchymyn a wneir gan Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) mewn perthynas â choed. Mae Gorchymyn Cadw Coed yn rhoi lefel uwch o amddiffyniad cyfreithiol i goeden, sy’n fwy nag mae coeden wedi’i lleoli o fewn Ardal Gadwraeth.

Mae GCC yn ei gwneud yn drosedd torri, dadwreiddio, tocio, difrodi neu ddinistrio coeden neu rannau ohoni heb ganiatâd ymlaen llaw gan yr ACLl. Gallai peidio â cheisio caniatâd o’r fath cyn gwneud unrhyw waith arwain at erlyniad.

Gall GCC fod yn gymwys ar gyfer un goeden, grŵp o goed, coetir neu ardal goediog. Dim ond ar goed y gellir rhoi GCC; ni ellir eu rhoi ar lwyni, prysgwydd na gwrychoedd (oni fydd gwrych gwreiddiol wedi troi’n ôl yn rhes o goed sy’n aeddfedu). Gall coeden sy’n destun GCC fod o unrhyw faint, rhywogaeth neu oedran.

Gall yr Adran Gynllunio gyhoeddi GCC os yw’n penderfynu bod y goeden/coed yn cynnig lefel uchel o werth amwynder sy’n gwneud cyfraniad i'r dirwedd a phe bai'n cael ei thorri, er enghraifft, byddai colli’r goeden yn cael effaith sylweddol ar yr amgylchedd ac unrhyw fwynhad y byddai aelodau’r cyhoedd yn ei gael ohoni.

Nid yw GCC yn golygu mai’r Cyngor sydd berchen ar y goeden nac yn golygu mai’r Cyngor sy’n gyfrifol am gostau ei chynnal a’i chadw. Perchennog y goeden neu’r tir fydd yn dal i fod yn atebol ac yn gyfrifol am y goeden, fel o’r blaen.

Gwrthwynebiadau, Gwaith arfaethedig ac Apeliadau

Rhaid i’r adran gynllunio gyfiawnhau cyhoeddi GCC a gall perchennog y goeden, neu unrhyw berson arall â chysylltiad, wrthwynebu cyflwyno’r Gorchymyn trwy broses ymgynghori, os byddant yn ystyried bod y GCC yn amhriodol. Efallai yr hoffai perchennog y goeden ystyried ceisio cyngor coedyddiaeth annibynnol ar y cam hwn.

Ar ôl cyflwyno’r GCC i bawb sydd â chysylltiad, rhaid i unrhyw wrthwynebiadau i’r Gorchymyn gael eu cyflwyno i’r Cyngor o fewn 28 diwrnod o leiaf. Ar ôl ei gyflwyno, mae gan y Cyngor chwe mis i benderfynu a yw am gadarnhau’r Gorchymyn a’i wneud yn barhaol ai peidio. Os na chaiff y Gorchymyn ei gadarnhau o fewn 6 mis, bydd yn mynd yn ddi-rym.

Os hoffech chi wneud gwaith ar goeden sy'n destun GCC, rhaid i chi gyflwyno cais i'r cyngor yn nodi’r rhesymau am y gwaith sydd ei angen, gan ddarparu manylion cywir ac eglur yn disgrifio’r gwaith a gynigir, a’i gwneud yn amlwg yn union pa goeden/coed y mae'r cais yn cyfeirio ati/atynt. Efallai y bydd angen ategu’r rhesymau dros rai mathau o waith gydag adroddiad cysylltiedig gan weithiwr trin coed cymwys. Gallai peidio â darparu manylion penodol o’r fath wneud eich cais yn annilys neu ohirio’r broses. Ar ôl ei ddilysu, bydd y Cyngor yn penderfynu ar eich cais o fewn terfyn amser o 8 wythnos.

Nodwch, os byddwch chi neu eich dewis o gontractwr yn cynnal gwaith heb awdurdod ar goeden allai fod yn destun Gorchymyn Cadw Coed, fe allech chi a’ch contractwr gael eich erlyn.

Gwneud Cais

Y ffordd symlaf o gyflwyno cais cynllunio i wneud gwaith ar goed sy’n destun Gorchymyn Cadw Coed yw trwy’r Porth Cynllunio (cyswllt allanol). Mae’n hawdd cofrestru a gallwch lenwi’ch ffurflen gais a lanlwytho dogfennau ategol fel mapiau a ffotograffau. Ni chodir tâl ar hyn o bryd am gyflwyno cais i wneud gwaith ar goed sy’n destun GCC.

Dyma fanteision gwneud cais ar lein:

Apeliadau

Os bydd eich cais i docio neu dorri coeden yn cael ei wrthod gan y Cyngor neu os na chewch chi benderfyniad gan y Cyngor o fewn y terfyn amser o 8 wythnos, yna fe allwch chi apelio.

Mae rhagor o wybodaeth am apelio yn erbyn penderfyniad i’w gweld ar y Porth Cynllun (cyswllt allanol).

Mae yna eithriadau i’r Ddeddf allai adael i berchennog y coed wneud rhywfaint o waith arnynt heb ganiatâd. Un eithriad o’r fath yw cael gwared â choed sydd wedi marw, wedi torri neu sy’n beryglus, neu rannau ohonynt. Os credwch chi fod yr eithriad hwn yn berthnasol i chi, dylech gysylltu â gweithiwr trin coed cymwys neu gysylltu â ni i geisio cyngor pellach.