Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwrychoedd uchel

Gwrychoedd uchel

Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 - Rhan 8

Gall y gwrych cywir fod yn derfyn perffaith i’ch gardd, ac os yw’n cael ei gadw’n dda gallai fod yn nodwedd dirweddol ac ecolegol deniadol a pharhaus mewn ardal drefol. Maent yn diffinio ffiniau eiddo, yn darparu preifatrwydd, cysgod a diogelwch, yn lleihau swn ac yn annog bywyd gwyllt.

Fodd bynnag, gall dewis y gwrych anghywir greu problemau yn y dyfodol. Gall caniatáu i wrych dyfu’n rhy uchel arwain at waith cynnal a chadw anodd a gormod o gysgod i gartrefi cyfagos, gan effeithio ar eu mwynhad rhesymol o’r eiddo.

Crynodeb

Ymholiadau

Pwyntiau allweddol

Y ddeddfwriaeth

Sefydlwyd cwynion am wrychoedd uchel gan Ran 8 o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003.

Cwyno

Os ydych am gwyno, cwblhewch y ffurflen isod a darllennwch y canllawiau sy’n dod gyda hi.

Cyflwyno Cwyn am Wrych Uchel gan ddefnyddio’r ffurflen uchod ynghyd â’r ffi briodol

Beth sy’n digwydd ar ôl hynny?

Canllawiau ar gyfer cwblhau’r ffurflen gwyno: gwrychoedd uchel

Bwriad y canllawiau hyn yw eich helpu i lenwi’r ffurflen i gwyno am wrych uchel yn agos at eich tŷ. Dylech ddarllen y daflen ‘Gwrychoedd Uchel: Cwyno i’r Cyngor’ hefyd.

Bydd oedi o ran ystyried eich cwyn os na fyddwch yn ei chwblhau’n gywir neu os na fyddwch yn darparu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani.

Os ydych yn dal yn ansicr sut i ateb unrhyw rai o’r cwestiynau, ffoniwch 01978 292529 neu anfonwch e-bost at planning@wrexham.gov.uk.

1. Manylion cyswllt

1.1 Yr unigolyn hwn fydd ein prif gyswllt at gyfer unrhyw faterion sy’n ymwneud â’r gŵyn. Byddwn yn cyfeirio unrhyw ymholiadau neu ohebiaeth atyn nhw. A fyddech cystal â chadw hyn mewn cof os gwelwch yn dda.

Mae gofyn i ni anfon rhai dogfennau at berchennog a phreswylydd yr eiddo dan sylw yn ôl y gyfraith. Mae’r rhain yn cynnwys ein penderfyniad am y gŵyn.

1.2 Ticiwch y blwch ‘ydw’ os ydych yn ymgynghorydd proffesiynol, perthynas, ffrind neu gynrychiolydd arall.

1.3  Ticiwch y blwch ‘ydw’ os byddai’n well gennych i ni gysylltu â chi dros yr e-bost. Ni allwn anfon dogfennau atoch yn electronig oni bai eich bod yn cytuno i ni wneud hynny.

2. Eiddo sy’n cael ei effeithio gan y gwrych

2.2 Cadwch y disgrifiad yn gryno. Er enghraifft, fflat uwchben siopau; cartref a meddyfga gyfunol. Rhaid i’r eiddo gynnwys annedd neu ni allwn ystyried y gŵyn.

2.3 Mae angen y wybodaeth hon arnom gan y bydd angen i ni gysylltu â’r unigolyn hwn i drefnu i ymweld â’r eiddo sy’n cael ei effeithio gan y gwrych.

2.5 Yr unigolyn sy’n berchen ar rydd-ddaliad yr eiddo yw hwn – nid cwmni rheoli. Dylai’ch cytundeb tenantiaeth neu brydles gynnwys y wybodaeth hon. Os na, gellwch wirio gyda’r Gofrestrfa Tir. Mae’r ffurflen berthnasol (313) ar gael ar y wefan (www.landregistry.gov.uk) neu gellwch ei chael o’ch swyddfa leol. Y gost ar gyfer y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd yw £4 os ydych yn gwybod cyfeiriad post llawn yr eiddo.

Nid oes raid i chi fod yn berchen ar yr eiddo sy’n cael ei effeithio gan wrych uchel i wneud cwyn, ond dylech roi gwybod i berchennog yr eiddo beth ydych yn ei wneud.

3. Lleoliad y gwrych

Mae angen y wybodaeth hon arnom gan y bydd raid i ni gysylltu â’r bobl hyn i gael eu hochr nhw o’r stori a threfnu i ymweld â’r safle lle mae’r gwrych yn tyfu.

3.2 Fel rheol, yr unigolyn yr ydych wedi siarad â nhw i geisio datrys y sefyllfa yw hwn.

3.3 Os oes gennych unrhyw amheuon o ran pwy sy’n berchen ar yr eiddo, gweler y nodyn yng nghwestiwn 2.5 uchod.

4. Y gwrych

Darperwch lun o’r gwrych. Byddai’n gynorthwyol pe bai’r llun yn cynnwys unigolyn yn sefyll yn ymyl y gwrych er mwyn i ni gael syniad o’i faint. Mae angen hyn arnom i sicrhau bod y gwrych yn bodloni’r diffiniad cyfreithiol.

Darperwch gynllun hefyd sy’n dangos lleoliad y gwrych a’r tai cyfagos. Wrth lunio eich cynllun, edrychwch ar yr enghraifft isod a sicrhewch eich bod yn:

Hyd yn oed os ydych wedi ticio’r holl flychau ‘ydy’ yn yr adran hon, nid yw’n golygu o reidrwydd bod y gwrych yn bodloni’r holl brofion cyfreithiol. Bydd dal angen i ni benderfynu a yw’r gwrych yn rhwystro golau rhag dod trwodd neu’n rhwystro unrhyw un – neu unrhyw beth – sy’n ceisio mynd heibio iddo. Dyna pam bod angen y llun arnom.

5. Sail y gŵyn

Byddai o gymorth i ni petaech yn darparu cymaint o wybodaeth â phosibl gan gadw at y ffeithiau. Canolbwyntiwch ar y gwrych a’r problemau ymarferol y mae’n eu hachosi trwy fod yn rhy uchel.

Ni allwn ystyried problemau nad ydynt yn ymwneud â maint y gwrych. Er enghraifft, os yw’r gwreiddiau’n gwthio llwybr i fyny.

Ni allwn ystyried unrhyw bethau nad ydynt yn ymwneud â’r gwrych dan sylw chwaith.  Er enghraifft, bod pobl eraill yn torri eu gwrychoedd i fod yn llai neu bod poeni am y peth yn eich gwneud yn sâl.

Cynhwyswch gopïau o unrhyw adroddiadau proffesiynol yr ydych wedi’u paratoi.  Os ydych yn cwyno bod y gwrych yn rhwystro golau, marciwch ba ffordd y mae’r gogledd ar eich cynllun (gweler y nodyn yn adran 4 uchod) a darperwch fesuriadau perthnasol (e.e. maint yr ardd, pellter rhwng y gwrych a’r ffenestri sy’n cael eu heffeithio).  Rhaid i bob mesuriad fod mewn metrau (m) a chentimetrau (cm).

6. Cynigion blaenorol i ddatrys y gŵyn

Cadwch eich disgrifiadau’n gryno ond dywedwch sut y gwnaethoch gysylltu (e.e. wyneb yn wyneb, ffôn, llythyr) a beth oedd y canlyniad.

Enghraifft 1
13 Tachwedd 2004 – ffonio i ofyn a allem drafod y gwrych; cyfarfod ar 20 Tachwedd ond yn methu â chytuno ar ateb; 14 Rhagfyr – ymweliad gan gyfryngwyr; cynnal cyfarfod ar y cyd ond yn dal i fethu â chytuno ar ateb a oedd yn plesio pawb; 4 Ionawr 2005 – ysgrifennu i roi gwybod i’r cymydog fy mod am gwyno i’r Cyngor.

Enghraifft 2
13 Tachwedd 2004 – ysgrifennu i ofyn a allem drafod y gwrych; dim ateb pythefnos yn ddiweddarach; 4 Rhagfyr 2004 – ysgrifennu i ofyn a fyddai’n fodlon siarad â chyfryngwr; dim ateb pythefnos yn ddiweddarach; 18 Rhagfyr 2004 - ysgrifennu i roi gwybod i’r cymydog fy mod am gwyno i’r Cyngor.

Nid oes raid i chi anfon copïau o’r holl ohebiaeth gyda’ch cymydog am y gwrych – yn enwedig os yw’r anghydfod wedi bod yn mynd ymlaen ers amser maith. Dim ond tystiolaeth o’ch ymdrechion diweddaraf i ddatrys y sefyllfa sydd ei hangen.

8. Gwirio ac anfon

Sicrhewch eich bod wedi ticio’r holl flychau

Gwnewch eich siec yn daladwy i Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cysylltiadau i gyngor a chyfarwyddyd

Taflenni gwybodaeth (Cymerwyd o www.communities.gov.uk)

Cysylltiadau allanol