Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 20 - Estyniadau Tai

Dyma un o gyfres o Gyfarwyddiadau Cynllunio Lleol sy'n ymhelaethu ar gynigion Cynllun Datblygu yn gryno. Mae'r canllawiau sy'n dilyn wedi eu paratoi a'u mabwysiadu gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol i hysbysu darpar berchnogion tai, adeiladwyr ac asiantiaid am faterion perthnasol i estyniadau tai, ac i annog gwell safon cynllunio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, bydd swyddog cynllunio yn fodlon trafod eich cynigion cyn i chi wneud cais. Efallai y byddwch hefyd am drafod gyda'ch cymydog / cymdogion i roi gwybod iddynt am eich bwriadau.

Mae'r Cynllun Datblygu'n pwysleisio y rhoddir caniatâd i estyniadau tai fel arfer, os ydynt yn adlewyrchu a gwella gwedd yr eiddo presennol, eiddo cyfagos, a'u safiad yn nhermau graddfa, cynllun a deunyddiau. Ond mae nifer o faterion manwl sy'n rhaid eu hystyried wrth gynllunio estyniadau domestig. Fel arfer mae angen ystyriaeth arbennig ar adeiladau rhestredig ac adeiladau hyn mewn ardaloedd cadwraeth, a gellir rhoi cyngor penodol ar ofyn gan yr Adran Gynllunio.

Eich Ty a'ch Gardd

Dylid ystyried y canlynol:-

Eich ty chi a thy eich cymydog

Y Prawf 45º

Cyfarwyddyd yn unig yw hyn ac nid yw llwyddo yn y prawf yn golygu caniatáu cais yn awtomatig nac i'r gwrthwyneb.

Gwino effaith estyniadau arfaethedig ar olau dydd

Estyniadau ochr - canllawiau penodol

Lle mae'r eiddo'n sefyll mewn rhes o anheddau ar wahân/pâr ac y byddai'r estyniad yn llenwi'r bwlch, mae perygl y byddai'r estyniad yn creu golwg teras. Nid yw hyn er lles cadw cymeriad y stryd a dylid ei osgoi er lles cyfleuster gweledol. Un dull o gynnal toriad gweledol fyddai gosod yr estyniad yn ôl metr o du blaen yr annedd i greu toriad clir.

Dylid cydymffurfio â'r meini prawf canlynol:

Mae angen gofal mawr wrth gynllunio estyniadau ar safleoedd cornel, sy'n rhoi canlynol ar gyfer safleoedd cornel:- golwg agored yn aml, ac yn amlwg o'r ddwy stryd. Dylid cwrdd â'r meini prawf

Mae'n bosibl bod problemau ymgorffori isafswm safonau parcio ar safleoedd ochr. Lle bo cynigion yn cynnwys mynediad, modurdai, neu gysgodfannau i gerbydau, dylid cwrdd â'r meini prawf canlynol.

Estyniadau cefn - canllawiau arbennig

Ni ddylai estyniadau cefn, gan gynnwys ystafelloedd haul, newid lefelau presennol na bwrw'u trem yn sylweddol dros lefelau heulwen, preifatrwydd na golau dydd eiddo cyfagos.

Ni ddylai estyniadau deulawr ddod mwy na 2 fetr o derfyn sy'n ffurfio gwahanfur rhwng eiddo teras ag eiddo pâr nac 1 metr o derfynau eraill. Dylai uchafswm yr estyniad o'r annedd fod yn draean lled yr ardd. Dylai ceisiadau fodloni'r prawf 45º.

Bydd unrhyw estyniadau sydd o fewn un metr i’r terfyn yn cael eu cyfyngu, fel rheol, i 3.5 metr o hyd ar y mwyaf. Ar gyfer pob metr ychwanegol o’r terfyn gellir ei gynyddu un metr.

Estyniadau Blaen - canllawiau arbennig

Bydd estyniadau blaen yn amlwg yn effeithio ar olwg y stryd ac anaml byddant yn dderbyniol. Mae'n rhaid i estyniadau blaen fod mewn cytgord â ffurf, graddfa, cymesuredd a chynllun yr annedd ac eiddo cyfagos, ac ni ddylent:

Dylai estyniadau blaen fodloni'r prawf 45º

Mae weithiau'n bosibl adeiladu portsh heb fod angen caniatâd cynllunio. Os ydynt angen caniatâd cynllunio ai peidio dylent gydweddu â chymeriad a chynllun yr eiddo presennol a dylent:-

Estyniadau To - canllawiau penodol

Dylid cadw newidiadau i'r to a ffenestri dormer cyn lleied ag y bo modd fel ag i leihau'r effaith weledol i edrychiad yr eiddo a'r ardal gyfagos, ac i leihau colli preifatrwydd cymdogion. Dylid cwrdd â'r meini prawf canlynol:

Diwygiwyd Mawrth 2010