Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 10 - Mannau Agored Cyhoeddus Mewn Datblygiadau Tai Newydd

Un o gyfres o ganllawiau cynllunio lleol yw hwn sy'n ymhelaethu ar gynigion cynllunio lleol ar ffurf eglur, gyda'r amcan o wella safonau dylunio.

Mae mannau agored cyhoeddus yn gwneud cyfraniad pwysig i ansawdd bywyd pobl, gan roddi cyfle i hamddena'n anffurfiol a gwella golwg yr ardal. Felly, paratowyd y cynnig a'r canllaw sy'n dilyn, a'u mabwysiadu gan y Cyngor i feithrin safon well o ddylunio ac i egluro dulliau o ariannu costau cynnal yn y dyfodol. O nodi'r cyngor sydd yn y daflen hon y gobaith yw y bydd gan ddatblygwyr well dealltwriaeth o anghenion mannau agored cyhoeddus a'u cyllido. Ni all y canllawiau hyn ymwneud â phob amgylchiad a chynghorir ymgeiswyr ac asiantau, pryd bynnag y bydd yr amgylchiadau'n anarferol, i drafod eu cynigion gyda swyddog cynllunio cyn gwneud cais ffurfiol.

Safon y Gymdeithas Meysydd Chwarae Cenedlaethol

Mae'r Gymdeithas Meysydd Chwarae Cenedlaethol (NPFA) wedi cynnig safon o 6 erw (2.43 hectar) o fannau agored cyhoeddus i bob 1,000 o'r boblogaeth gan gynnwys:

Gofynion Lleol

Dangosodd arolwg diweddar o fannau chwarae agored cyhoeddus yn y Fwrdeistref Sirol bod prinder o fannau agored cyhoeddus (yn arbennig meysydd chwarae a mannau chwarae plant) yn y rhan fwyaf o gymunedau o'i gymharu â safon yr NPFA.

Mae'r Cyngor yn awyddus, felly, i sicrhau bod:

  1. bod digon o le agored cyhoeddus yn cael ei ddarparu o fewn datblygiadau tai newydd.
  2. y dylai datblygwyr lunio cytundebau cyfreithiol fel y gellir darparu cyllid yn y dyfodol ar gyfer cynnal a chadw lleoedd agored ac offer chwarae.
  3. yn eithriadol, mewn achosion cyfyng priodol, lle mae datblygiadau newydd yn agos i ddarpariaeth chwarae ac amwynderol y mae'r Cyngor yn berchen arni, dylai datblygwyr lunio cytundebau cyfreithiol fel y gellir darparu cyllid i wella, uwchraddio, ychwanegu a chynnal a chadw'r cyfleusterau presennol yn lle darparu darpariaeth newydd ar y safle.

Ym mhob achos, dylai lle agored cyhoeddus:

Manylion Cynllun

Mewn rhai achosion, yn enwedig lle mae safleoedd wedi eu dosrannu yn y cynllun datblygu, mae'n bosibl y bydd yr Adran Gynllunio wedi cynhyrchu manylion cynllun ar gyfer y safle, sy'n nodi math, cynnwys, lleoliad, maint ayb y lle agored. Yn yr achosion hyn, mae'n hanfodol cael trafodaethau cynnar rhwng yr ymgeisydd a'r Adran Gynllunio. Gallai hyn helpu i gyflymu penderfynu ceisiadau a fyddai fel arall yn agored i oedi os ystyrir bod y cynigion ar gyfer lle agored cyhoeddus yn anfoddhaol. Bydd y Cyngor yn edrych yn ffafriol ar unrhyw gynlluniau gwreiddiol ac arloesol sy'n cael eu cyflwyno, heb ystyried a oes manylion cynllun wedi eu paratoi, ac sy'n bodloni'r safonau a amlinellir uchod.

Safon y Ddarpariaeth

Bydd y safonau canlynol gan y Cyngor yn helpu i weithio tuag at lefel o ddarpariaeth o le agored cyhoeddus mewn datblygiadau tai newydd yn unol â'r safonau NPFA a amlinellir uchod.·

Cyllid a Chynnal a Chadw yn y Dyfodol

Bydd gofyn i ddatblygwyr gynnal a chadw'r lle agored cyhoeddus a ddarperir ar eu safleoedd am gyfnod o ddeuddeng mis o gwblhau'n foddhaol ac, fel amod i unrhyw gytundeb, rhaid iddynt lunio cytundeb 'swm cyfnewidiol' cyfreithiol gyda'r Cyngor am gynnal a chadw'r safle yn y dyfodol, am gyfnod o ddeng mlynedd. Y tâl cyfredol yw £1,000 yr annedd i gynnwys costau cynnal a chadw ar gyfer cyfnod deng mlynedd. Roedd y tâl hwn yn gymwys yn Awst 2008.

Lle buasai datblygwyr yn dymuno cynyddu nifer yr anheddau yn hwyrach, bydd angen cynyddu maint y lle agored a'r swm cyfnewidiol yn unol â hyn. Bydd y swm cyfnewidiol o £1,000 yr annedd yn agored i arolwg i sicrhau ei fod yn gyfwerth â chostau cyfredol go iawn. Mae'n debygol y bydd y ffigwr hwn yn codi gyda chwyddiant. Dylid cysylltu â'r Adran Gynllunio i wybod beth yw'r ffigwr cyfredol ar adeg y cais cynllunio. Mae'n well gan rai datblygwyr wneud eu trefniadau eu hunain ar gyfer cynnal a chadw lle agored. Fel arfer, bydd hyn yn cynnwys sefydlu cwmni i gyflawni'r gwaith cynnal a chadw a bydd trigolion y datblygiad yn dod yn gyfranddalwyr. Er nad oes gwrthwynebiad i'r trefniadau hyn mewn egwyddor, bydd pob achos yn cael ei ystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun ac, yn benodol, bydd angen dangos darpariaeth ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol sy'n bodloni'r Cyngor. Lle mae'r trefniadau hyn yn cael eu cymeradwyo, bydd angen llunio cytundeb priodol gyda'r cyngor sy'n cynnwys y trefniadau sydd wedi eu cymeradwyo.

Darpariaeth a Chyllid i Ffwrdd o'r Safle

Mewn datblygiadau priodol o lai na 20 annedd, gall yr Awdurdod Cynllunio lleol gytuno bod darpariaeth chwarae ac amwynderau ag offer digonol dan berchnogaeth y Cyngor yn agos i'r datblygiad arfaethedig y gellir ei defnyddio gan y trigolion newydd yn hytrach na chael darpariaeth ar y safle. Dylai fod yn hawdd ac yn ddiogel mynd at y ddarpariaeth bresennol ac ni ddylai fod yn rhaid croesi ffyrdd mawr i'w chyrraedd. Yn yr achosion hyn, dylai datblygwyr lunio cytundeb cyfreithiol gyda'r Cyngor i dalu'r swm cyfnewidiol y cyfeirir ato uchod. Byddai'r arian hwn yn cael ei ddefnyddio wedyn i uwchraddio, gwella, ychwanegu a chynnal a chadw'r ddarpariaeth bresennol gytunedig.

Mabwysiadwyd Ebrill 1993; diwygiwyd Gorffennaf 1998; diweddarwyd Awst 2008.