Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 2 - Gwerthuso Amaethyddol

Un o gyfres o ganllawiau cynllunio lleol yw hwn yn ymhelaethu ar gynigion y cynllun lleol ar ffurf eglur a chryno.

Mae'n rhoddi canllaw i wybodaeth atodol sydd ei angen gyda cheisiadau am dai gweithwyr amaeth a choedwigaeth. Nid oes gobaith i'r canllawiau hyn ymdrin â phob agwedd a chynghorir ymgeiswyr ac asiantau, pryd bynnag y bydd yr amgylchiadau'n anarferol, i drafod eu cynigion gyda swyddog cynllunio cyn gwneud cais ffurfiol. Pan ofynnir i'r Cyngor benderfynu ar gais am dy i weithiwr amaeth neu goedwigaeth, bydd raid dangos, ym mhob achos, bod y ty yn hanfodol i weithrediad cyflawn y fenter dan sylw. I'r perwyl hwn gofynnir i bob ymgeisydd roddi gwerthusiad o weithrediad y busnes a dylid cyflwyno hwn fel rhan o'r cais.

Rhaid cynnwys y wybodaeth y gofynnir amdani ar y daflen hon yn y gwerthusiad er mwyn gallu rhoddi ystyriaeth briodol i'r cais. Mae'n bwysig ateb pob cwestiwn. Mae'r gair "uned" yn cyfeirio at fenter amaeth neu goedwigaeth.

Y Busnes Presennol

Cyfiawnhad

Newidiadau yn y Dyfodol

Y Daliad Tir

Tai Presennol

Eiddo Lleol Arall

Y Ty Sydd ei Angen

Lleoliad

Manylion Ariannol

Fel rheol ni fydd galw am gyfrifon a / neu ragamcanion busnes i gefnogi ceisiadau lle mae'r uned eisoes wedi ei sefydlu. Bydd y Prif Swyddog Cynllunio yn gofyn am wybodaeth benodol, os a phryd y bydd ei hangen.

Mentrau Newydd

Mewn achosion lle bo'r uned a gynigir yn un newydd neu newydd ei sefydlu, bydd gofyn i'r ymgeisydd ddangos iddi gael ei seilio ar sail ariannol ddiogel. O dan yr amgylchiadau hyn bydd yn angenrheidiol dangos pa fuddsoddiad fydd ei angen i sefydlu neu gwblhau'r uned.

Yn y fath achosion, lle bo'r Cyngor yn ansicr o hyfywdra hir dymor yr uned, bydd yn ystyried y posibilrwydd o ddyfarnu caniatâd cynllunio dros dro am garafán neu breswylfa dros dro arall er mwyn i'r busnes sefydlu ei hun.

Paratoi'r Gwerthusiad

Fe'ch cynghorir bod modd cyflwyno'r wybodaeth hon ar ffurf atebion i'r cwestiynau uchod, neu drwy werthusiad wedi ei baratoi gan ADAS ar ran Adran Amaeth y Swyddfa Gymreig neu gan ymgynghorydd amaethyddol cymeradwy.

Dylai ymgynghorwyr fod yn aelodau o Gymdeithas Brydeinig yr Ymgynghorwyr Amaethyddol neu'n aelod o adran briodol o Sefydliad Brenhinol yr Arolygwyr Siartredig.

Mabwysiadwyd Chwefror 1993, diwygiwyd 2000.