Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 1 - Hysbysebion

Un o gyfres o ganllawiau cynllunio lleol yw hwn sy'n ymhelaethu ar gynigion cynllunio lleol ar ffurf eglur a chryno gyda'r amcan o wella safonau dylunio.

Croesawir dylunio da ymhobman ac mae'r egwyddorion yn y canllaw hwn yn gymwys drwy'r Fwrdeistref Sirol. Paratowyd a mabwysiadwyd y canllawiau a ganlyn gan y Cyngor i feithrin safon well o ddylunio. O nodi'r cyngor syml sydd yn y daflen hon y gobaith yw y bydd datblygwyr a pherchenogion siopau yn sylweddoli bod angen cynlluniau i drwsio a gwella wyneb siopau a'u hysbysebion perthynol, gan gynnwys nodweddion angenrheidiol pan wneir ceisiadau cynllunio. Nid yw'n dileu'r angen am gyngor pensaerniol medrus.

Nid oes gobaith i'r canllawiau hyn ymdrin â phob agwedd a chynghorir ymgeiswyr ac asiantau, pryd bynnag y bydd yr amgylchiadau'n anarferol, i drafod eu cynigion gyda swyddog cynllunio cyn gwneud cais ffurfiol. Ystyrir y rhan fwyaf o ddatblygiadau newydd gyda golwg ar y cynigion canlynol.

Mae'r daflen hon yn amlinellu'r canllawiau polisi bras sydd i'w defnyddio gan y Cyngor wrth ystyried cynigion am arwyddion hysbysebu drwy'r Fwrdeistref Sirol. Tra bo deddfau rheoli hysbysebion yn mynnu bod ceisiadau yn cael eu barnu o ran amwynder a diogelwch ar y ffyrdd y nod yw hybu cynlluniau arwyddion dychmygus ond teimladwy fydd yn gwella yr adeiladau a golwg y stryd ac yn amddiffyn amgylcheddau bregus, yn arbennig mewn ardaloedd cadwraeth dynodedig lle mae effaith andwyol arwyddion amhriodol yn peri'r niwed mwyaf i amwynder gweledol. Mae'r Cyngor yn cydnabod y gall hysbysebion priodol ychwanegu lliw a diddordeb gan fywiogi amgylcheddau salw.

Mathau o Hysbysebion

Arwyddion Ffasgia

Ar adeiladau masnachol y man mwyaf cyffredin i ddangos hysbysebion yw'r ffasgia. Ni ddylai'r fath arwyddion fod yn swmpus nac yn ddwfn a dylent adlewyrchu rhaniadau rhwng siopau os cyfunir unedau. Ni ddylai arwyddion ddileu unrhyw nodweddion pensaerniol fel cornisiau, pilastrau, a siliau ffenestri'r llawr cyntaf. Ffafrir ffasgiâu traddodiadol wedi eu peintio â llaw ond gall deunyddiau eraill fel persbecs pül neu alwminiwm wedi ei chwyth-baentio fod yn dderbyniol pan yn addas. Hybir defnyddio llythrennau unigol, un ai wedi eu peintio neu wedi eu gosod, ar gefndir y ffasgia neu'r talwyneb gyda maint a math y llythrennau'n adlewyrchu cymeriad yr adeilad ac yn gymesur â maint y ffasgia. Bydd y Cyngor yn gwrthwynebu goleuo ffasgia cyfan yn hytrach na goleuo oddi allan gyda golau stribed angerdd isel cuddiedig, goleuadau sbot, neu lythrennau ar wahân wedi eu goleuo'n fewnol.

Arwyddion Bargod

Gwrthwynebir arwyddion blwch bargod wedi eu goleuo oddi mewn, un ai ar lefel y ffasgia neu uwchlaw. Lle bydd arwyddion bargod yn ychwanegu at ddiddordeb gweledol, dylent fod o ddeunydd addas, o safon uchel o ddylunio, yn berthynol i faint a graddfa wyneb yr adeilad ac wedi eu gosod fel ag i beidio cuddio nodweddion pensaerniol yr adeilad. Dylid eu lleoli, os bydd modd, ar neu yn union uwchlaw, lefel y ffasgia a heb fod yn uwch na siliau ffenestri'r llawr cyntaf lle byddent yn rhy ymwthiol. Os bydd goleuo yn hanfodol dylai gwneud hyn gyda golau stribed cuddiedig neu oleuadau sbot.

Llythreniad ar Ffenestri

Ni fydd y Cyngor fel rheol yn caniatau arwyddion uwchlaw lefel y ffasgia. Serch hynny, mae llythreniad traddodiadol ar wydr ffenestri yn arbennig o addas ar gyfer adeiladau llawr cyntaf ac ail lawr yn ogystal â rhoddi golwg unigryw i wynebau siopau ar y stryd.

Palisau

Mae lleoliad palisau hysbysebu mawrion ar fin y ffordd neu balisau ar adeiladau yn effeithio'n fawr ar y gymdogaeth a gwrthwynebir y fath gynigion mewn ardaloedd cadwraeth, yng nghefn gwlad ac mewn cylchoedd preswyl.

Arwyddion Blaen

Gwrthwynebir arwyddion cyfeirio ger priffyrdd, sy'n peryglu traffig ac yn andwyo amwynder gweledol yr ardal. Rhaid i ddatblygiadau mawr (stadau diwydiannol neu ganolfannau ymwelwyr) gael eu dangos gydag arwyddion ffordd priodol, lle gall y traffig mawr a gynhyrchir beri problemau diogelwch ar y ffordd.

Cyfnewid Arwyddion

Wrth drin ceisiadau am arwyddion newydd bydd y Cyngor yn disgwyl i ymgeiswyr gytuno i leihau neu resymoli arwyddion presennol i osgoi annibendod o hysbysebion.

Arwyddion yng Nghefn Gwlad a Chylchoedd Preswyl

Mae'r Cyngor yn disgwyl i arwyddion ar adeiladau busnes ar wahân, neu gyfres o unedau mewn ardal sydd yn breswyl gan mwyaf, neu yng nghefn gwlad, ddod o fewn darpariaethau deddfau - caniatâd tybiedig. Mewn achosion eithriadol, lle bo angen ceisiadau, dylid rhoddi gofal arbennig i ddiogelu amwynder preswyl ac, yn arbennig, dylid cadw unrhyw olau i'r lleiaf posibl.

Arwyddion mewn Ardaloedd Diwydiannol

Mewn ardaloedd sy'n ddiwydiannol gan mwyaf, mae'n debygol y bydd mwy o ryddid parthed arddangos arwyddion, er y byddai'r Cyngor yn parhau i ddisgwyl bod maint a lleoliad y darpar arwyddion yn berthynol i faint, golwg a chymeriad yr adeilad / eiddo lle gosodir hwy. Gwrthwynebir arwyddion uchel lle byddent i'w gweld yn amlwg oddi allan i'r gymdogaeth leol. Fel rheol, caniateir hysbysebion baner, yn amodol ar uchder a lleoliad boddhaol, i sicrhau na fydd unrhyw niwsans yn cael ei achosi i ddeiliaid cyfagos.

Arwyddion Diateg

Gall modylau hysbysebion diateg mewn parthau cerddwyr fod yn addas drwy iddynt ychwanegu diddordeb gweledol i'r stryd.

Arwyddion Diateg Dros Dro

Mae arwyddion dros dro fel byrddau-A, wedi eu gosod ar y ffordd tu allan i adeilad busnes yn ystod oriau agor, yn creu perygl i'r anabl ac yn aml yn creu annibendod gweledol ac fe'u gwrthwynebir o'r herwydd.

Diweddglo

Mae'r canllawiau uchod yn esbonio polisi'r Cyngor tuag at hysbysebion gan helpu darpar ymgeiswyr i baratoi ceisiadau. Os bydd unrhyw amheuaeth a oes angen caniatâd hysbysebu, dylid gofyn am gyngor eto. Mae cyngor ar gael hefyd yn llyfryn Adran yr Amgylchedd / Y Swyddfa Gymreig "Hysbysebion ac Arwyddion Awyr Agored, Canllaw i Hysbysebwyr".

Mabwysiadwyd Hydref 1993.