Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwneud Cais am Reoliadau Adeiladu

Beth yw'r Rheoliadau Adeiladu?

Maent yn ofynion cyfreithiol a osodwyd gan y Llywodraeth, sy'n anelu at gael safonau gwaith adeiladu digonol ar gyfer adeiladu adeiladau domestig, masnachol a diwydiannol. Maent yn anelu at ddiogelu iechyd a diogelwch pobl sydd yn yr adeilad neu gerllaw. Maent hefyd yn ymwneud â chadwraeth ynni a mynediad a chyfleusterau i unigolion ag anableddau ym mhob adeilad.

Oes angen Rheoliadau Adeiladu Arnaf?

Os ydych chi am:

Mae'n bosibl bydd Rheoliadau Adeiladu'n berthnasol. Mae'n bosibl byddant hefyd yn berthnasol i newidiadau defnydd penodol adeilad presennol, neu os yw eich gwaith yn effeithio ar eiddo gerllaw. Cysylltwch â ni cyn gwneud unrhyw waith adeiladu, fel y gallwn benderfynu os yw'r Rheoliadau'n berthnasol.

Sut ydw i'n gwneud cais am Reoliadau Adeiladu?

Os yw eich gwaith adeiladu'n destun i'r Rheoliadau Adeiladu, gallwch gwblhau'r ffurflen Cais am Gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu.

Mae dwy ffordd o ymgeisio:

Beth yw'r Gwahaniaeth?

Cynlluniau Llawn

Am gais Cynlluniau Llawn, mae'n rhaid cynhyrchu cynlluniau sy'n dangos yr holl fanylion lluniadol, gorau oll cyn i chi ddechrau adeiladu. Bydd y cais yn cael ei wirio'n ofalus iawn gennym ac mae'n bosibl y byddwn y gofyn i chi wneud gwelliannau i'r cynlluniau cyn rhoi Cymeradwyaeth. Mae'n bosibl y byddwn yn ychwanegu amodau at gymeradwyaeth, gyda chytundeb ysgrifenedig gennych.

Rhybudd Adeiladu

Archwilir y gwaith adeiladu wrth iddo fynd yn ei flaen, gyda'r weithdrefn Rhybudd Adeiladu. Bydd y Syrfëwr Rheoli Adeiladu'n eich cynghori, os na fydd y gwaith yn cydymffurfio ar unrhyw gyfnod â'r Rheoliadau. Fodd bynnag, os bydd angen gwybodaeth bellach ynghylch eich cynnig ar unrhyw adeg, un ai cyn y dyddiad dechrau neu yn ystod yr adeiladu, byddwn yn gofyn i chi ddarparu'r manylion ar ein cyfer. Mae'n rhaid i chi deimlo'n hyderus bydd y gwaith yn cydymffurfio â'r Rheoliadau, neu byddwch yn mentro gorfod ei gywiro ar gais y Cyngor.

Ddarllenwch y Nodiadau Canllaw Rheoliadau Adeiladu cyn cwblhau'r ffurflen.

Beth fydd cost hyn?

Cysylltwch â Cynllunio er mwn i ni gael cytuno ar bris am eich cais am Reoliad Adeiladu. O ran cost, nid oes gwahaniaeth rhwng cais Cynllunio Llawn a chais Rhybudd Adeiladu. Fodd bynnag, mae cais Cynlluniau Llawn yn golygu taliad dau gyfnod, un wrth i chi gyflwyno'ch cynlluniau (Tâl Cynllun) a'r llall yn dilyn yr archwiliad safle cyntaf (Tâl Archwiliad). Mae'r tâl llawn yn daladwy wrth roi'r Rhybudd am gais Rhybudd Adeiladu, ond mae'r gost yr un fath ag ar gyfer y cais Cynlluniau Llawn (tâl Cynllun ynghyd â thâl Archwilio).

Tystysgrifau Cwblhau

Dylech wneud cais bod eich Syrfëwr Rheoli Adeiladu yn gwneud Archwiliad Terfynol cyn i'r contractwr adael y safle a chyn i chi wneud eich taliad olaf am y prosiect. Os bydd yr holl waith yn dderbyniol, byddwch yn derbyn Tystysgrif Cwblhad a ellir ei roi gyda'ch gweithredoedd er mwyn gallu cyfeirio atynt yn y dyfodol.