Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bioamrywiaeth yn Wrecsam

Mae amrywiaeth hynod o gyfoethog ac amrywiol o gynefinoedd a rhywogaethau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae amrywiaeth anhygoel o’r dwyrain i’r gorllewin o ganlyniad i’r gwahanol briddoedd, topograffeg, defnydd tir a chymyn y gorffennol. I’r gorllewin mae rhostiroedd agored Mynyddoedd Rhiwabon ac Esclusham yn gynefinoedd gwerthfawr i lawer o boblogaethau pwysig o adar, gan gynnwys safle pwysicaf y grugiar ddu yng Nghymru. Mae Dyffryn Afon Ceiriog a Bryniau Berwyn sydd yn ei gwmpasu yn glytwaith o ffermydd bychain, coetiroedd, rhostiroedd agored a phrysgoed.

Ar iseldir dwyreiniol y Fwrdeistref, gan gynnwys Afon Dyfrdwy a’i gorlifdir, mae ardaloedd helaeth o ddolydd gorlifdir yn cynnal ystod o adar magu, trychfilod a mamaliaid bychain. Mae’r nifer helaeth o byllau yn yr iseldir o bwysigrwydd Ewropeaidd ac yn hanfodol ar gyfer gwarchod poblogaeth y fadfall dd?r gribog. Roedd Gwarchodfa Natur Genedlaethol Mawnogydd Fenn, Whixall a Bettisfield unwaith yn rhan o safle cyforgors iseldir anferth a ddatblygodd wedi’r rhewlifiant diwethaf. Mae’r migwyn yn cynnal dwsinau o rywogaethau sydd yn brin yn lleol ac yn genedlaethol ac mae o bwysigrwydd Ewropeaidd.