Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhestr Wirio Bioamrywiaeth

Pwrpas rhestr wirio bioamrywiaeth yw penderfynu ar bresenoldeb cynefinoedd a rhywogaethau a ddiogelir ar neu'n agos at safle'r cais. Caiff pob un o'r cynefinoedd a rhywogaethau a ddiogelir lefelau gwahanol o ddiogelwch o dan y darnau canlynol o ddeddfwriaeth Ewropeaidd a Statudol.

Mae gan y Cyngor ddyletswydd i ddiogelu a gwarchod bioamrywiaeth ym mhob un o'i swyddogaethau. Bydd rhestr wirio bioamrywiaeth yn nodi'r cynefinoedd a rhywogaethau sydd angen eu diogelu a'u cadw rhag cyfres o gwestiynau ac atebion. Bydd hyn yn cyflymu'r broses ceisiadau cynllunio drwy alluogi'r Cyngor i asesu p'un a oes angen rhagor o wybodaeth ac os felly, gofyn am y wybodaeth hon a phenderfynu ar y cais o fewn amserlen benodol.