Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllunio Priodi

Materion Cyfreithiol

Os nad ydych yn priodi yn Eglwys Lloegr neu'r Eglwys yng Nghymru trwy gyhoeddi Gostegion neu Drwydded Gyffredin, mae'n rhaid i'r ddau ohonoch roi rhybudd o briodas yn bersonol i'ch Cofrestrydd/wyr Arolygu lleol.

Mae'n rhaid i'r ddau ohonoch fod wedi byw mewn dosbarth cofrestru yng Nghymru neu Loegr am o leiaf saith diwrnod yn union cyn rhoi rhybudd yn y Swyddfa Cofrestru. Os yw'r ddau ohonoch yn byw yn yr un dosbarth, bydd y ddau ohonoch yn rhoi eich rhybudd yn yr un swyddfa. Os ydych yn byw mewn dosbarthiadau cofrestru gwahanol, byddwch yn rhoi eich rhybuddion ar wahân yn eich ardal eich hun.

Mae rhybudd o briodas yn ddilys am ddeuddeng mis. Felly, ni allwch roi rhybudd o briodas i'r Cofrestrydd Arolygu fwy na deuddeng mis cyn dyddiad eich priodas.

Dim ond ar gyfer y lleoliad a enwir ar y rhybudd, mae'r rhybudd yn ddilys ar ei gyfer. Mae'n bosibl y gellir newid dyddiad eich priodas (cyn belled y'i rhoddir cyn y dyddiad terfynol), ond byddai angen rhybudd newydd a thâl ar gyfer newid lleoliad.

Ar ôl rhoi rhybudd, mae'n rhaid ichi aros am wyth ar hugain diwrnod clir cyn i'r briodas gael ei chynnal.

Mae'n rhaid i'r ddau awdurdod fod wedi cyhoeddi ar neu cyn diwrnod y briodas.

Tystysgrifau Priodas

Awdurdodir y briodas gan Dystysgrif y Cofrestrydd Arolygu.

Dogfennau sydd eu Hangen yn ôl y Gyfraith

Pan fyddwch yn ymweld â Chofrestrydd Arolygu i wneud trefniadau ffurfiol, bydd angen ichi ddarparu dogfennau penodol i gadarnhau eich enw, oed, statws priodasol a chenedligrwydd.

Y dogfennau ffafriedig yw:

neu

a

Os ydych yn weddw, tystysgrif marwolaeth eich cyn briod.

Os ydych wedi cael ysgariad, archddyfarniad diamod yn dangos stamp gwreiddiol y llys.

Dogfennau Gweithred Newid Enw os ydych wedi newid eich enw.

Ffurflen caniatâd rhieni wedi'i chwblhau os ydych o dan 18 oed.

Costau

Codir £35.00 yr un arnoch pan fyddwch yn rhoi eich rhybudd.

Bydd priodas yn y Swyddfa Cofrestru yn £46.00 i'w dalu ar y diwrnod + £11.00.

Yn effeithiol o 1 Ebrill 2019, y gost* ar gyfer priodas yn yr Ystafell Seremoni, Neuadd y Dref fydd:

ac mewn Eiddo Cymeradwy y gost fydd:

* yn daladwy heb fod yn llai na phythefnos cyn y digwyddiad, hefyd £11.00 am bob tystysgrif a brynir ar y diwrnod.

Bydd priodas mewn addoldy yn golygu tâl i weinidog/offeiriad yr adeilad (amrywiol).

Nid yw priodas mewn Eglwys Lloegr neu'r Eglwys yng Nghymru yn cynnwys y Swyddfa Gofrestru fel arfer; dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynghylch taliadau at Weinidog yr Eglwys.

Mae'n rhaid ichi gofio newid eich enw a/neu'ch cyfeiriad pan fyddwch yn priodi. Gall ein rhestr wirio eich cynorthwyo.

Os yw’r cofrestrydd yn bresennol, y gost i briodas mewn eglwys neu gapel yw £86.00 a bydd hyn yn daladwy tuag wythnos cyn y briodas a £4.00 am bob tystysgrif sy’n cael ei brynu ar y diwrnod.