Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Morgeisi ar gael i rai sy’n prynu am y tro cyntaf

Cynlluniau a gefnogir gan y Llywodraeth i rai sy’n prynu am y tro cyntaf

Mae ystod o gynlluniau a gefnogir gan y llywodraeth sydd ar gael yn benodol i’r rhai hynny sy’n prynu eu cartref cyntaf. Mae pob cynllun yn cynnwys derbyn rhyw fath o gymorth benthyca ecwiti gan y llywodraeth i’ch helpu chi i gymryd y cam cyntaf fel perchennog ar eich cartref.

Os yw’n benodol ar gyfer Cymru, gweler y Cynlluniau Rhentu i Berchnogi a Rhanberchnogaeth Eich Cartref yng Nghymru (dolen allanol).

Cymorth i Brynu

Mae’r cynllun hwn wedi ei gynllunio i helpu prynwyr tro cyntaf a pherchnogion cartrefi presennol i brynu’r hyn yr ystyrir yn ‘adeilad newydd’ – eiddo a godwyd yn ddiweddar ac mae’n debyg mai chi yw’r person cyntaf i fyw ynddo. Mae’r cynllun hwn ar gael tan y flwyddyn 2021.

Prif Nodweddion:

Hawl i Brynu

Mae’r Hawl i Brynu neu’r Hawl i Gaffael yn cyfeirio at denantiaid sy’n byw yng nghartrefi’r cyngor sy’n cael y dewis i brynu’r eiddo os ydynt yn dymuno.

I fod yn gymwys, rhaid i’r tenant fod wedi rhentu yn y sector cyhoeddus (cyngor lleol neu gymdeithas dai) am o leiaf tair blynedd dan y cynlluniau hyn. Nid oes rhaid i’r dair blynedd fod yn olynol felly gallwch fod wedi byw mewn eiddo eraill yn y canol ac rydych yn dal yn gymwys os ydych wedi rhentu yn y sector preifat rhwng eich cyfnodau o rentu yn y sector cyhoeddus.

Mae’r cynllun Hawl i Brynu wedi ei ymestyn yn ddiweddar i gynnwys tenantiaid cymdeithasau tai yn Lloegr. Yn yr Alban, maent yn bwriadu dod a diwedd i’r cynllun hwn a’i ddisodli gyda dewisiadau eraill fel Cymorth i Brynu a Rhanberchnogaeth. Mae’r cynllun hwn ar gael yng Ngogledd Iwerddon lle mae’n cael ei alw’n 'House Sales Scheme’

Bydd Rhentu i Berchnogi (Cymru) yn helpu’r rhai hynny sy’n gallu fforddio taliadau misol ond yn methu cynilo digon i gael blaendal morgais.

Cynllun Rhanberchnogaeth

Mae’r cynllun yn gyfuniad o berchnogi a rhentu gan eich Cymdeithas Dai leol. Gall aelwydydd brynu cyfran o gartref am 25% neu 75% a thalu rhent neu daliad deiliadaeth ar y rhan o’r eiddo nad ydynt yn berchen arno.

Mae’r cynllun wedi ei anelu’n bennaf at brynwyr tro cyntaf, a rhoddir blaenoriaeth i denantiaid y cyngor a chymdeithasau tai neu bobl ar eu rhestrau aros.

Yng Nghymru, bydd y llywodraeth yn helpu’r rhai hynny sydd â mynediad at flaendal bychan ac yn gallu cael morgais ar gyfran o werth yr eiddo. Nid yw’r cynlluniau ar gael ar gyfer prynwyr tro cyntaf yn unig yng Nghymru, ond mae meini prawf cymhwyso yn berthnasol, gan gynnwys gofyniad i ymgeiswyr gael incwm cyfun yr aelwyd o £60,000 neu lai.

Cymerwyd yr wybodaeth o'r wefan hon (dolen allanol – Saesneg yn unig).

Nid ydi Cyngor Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill