Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweld eich adroddiad credyd am £2

Daw eich adroddiad credyd yn weithredol pan fyddwch yn 18 oed ac mae’n cynnwys gwybodaeth bwysig a fydd yn dangos a ydych yn gymwys i gael cynnyrch ariannol fel cardiau credyd, benthyciadau a morgeisi.

Bydd banciau a benthycwyr yn edrych ar eich cofnod credyd yn ystod y broses ymgeisio a bydd y cofnod yn cadarnhau  manylion fel oed, cyfeiriad, dyledion a hanes ad-dalu. Gall cyrff llywodraethol hefyd edrych ar y data credyd hwn i wirio fod gan unigolion hawl i dderbyn rhai budd-daliadau ac i adfer trethi heb eu talu a dyledion tebyg.

Caiff eich data credyd i gadw gan dair prif asiantaeth gwirio credyd yn y DU: Callcredit, Experian ac Equifax. Caiff gwybodaeth credyd unigolyn ei diweddaru mewn amser real, gan y bydd asiantaethau gwirio credyd yn cael diweddariadau byw gan fenthycwyr a darparwyr eraill er mwyn cofnodi a yw taliadau credyd unigolyn wedi eu gwneud yn brydlon neu a gafodd taliadau eu methu. Mae angen diweddaru’r wybodaeth hon yn awtomatig fel y gall darpar fenthycwyr a darparwyr asesu amgylchiadau ariannol unigolyn yn effeithiol.

Sut mae sgôr credyd yn gweithio

Bydd gan bob unigolyn yn y DU sgôr credyd ar ôl eu pen-blwydd yn 18 sy’n cael ei ddefnyddio i fesur pa mor addas yw unigolyn i gael credyd ac mae’n ffordd syml i fenthycwyr sgorio  a phenderfynu a ydynt am dderbyn neu wrthod rhywun.

Gall sgorau credyd amrywio yn seiliedig ar berfformiad gyda thaliadau - bydd cadw i fyny â thaliadau cardiau credyd a benthyciadau yn cadw'r sgôr yn uchel ond bydd methu taliadau yn gwneud y sgôr yn is.  Mae hi bob amser yn bosibl gwella sgôr credyd drwy adeiladu hanes o daliadau rheolaidd a phrydlon.

Pam fod cynnal sgôr credyd da mor bwysig?

Sut alla’i gael fy ffeil gwirio credyd?

Mae gennych hawl i ysgrifennu at unrhyw un o’r asiantaethau gwirio credyd a gofyn am gopi o’ch ffeil a fydd yn costio  £2. Dylai eich llythyr gynnwys:

Cafwyd y wybodaeth o  Guarantor Loan Comparison

Nid ydi Cyngor Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill