Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ynghylch Gofalu Am Rywun

Mae llawer o bobl yn Ofalwyr er nad ydynt yn sylweddoli hyn efallai fel y gwaith a wnânt. Gofalwyr yw pobl sy'n edrych ar ôl perthnasau neu gyfeillion (er nad bob amser yn rhannu eu cartref) sydd, oherwydd anabledd, salwch neu effeithiau henaint yn methu dod i ben adref heb gymorth.

Asesiad

Os byddwch yn penderfynu dod yn Ofalwr, a'i bod yn ymddangos bod y person yn eich gofal angen gwasanaethau gofal yn y gymuned, yna gallwch ofyn i'r Gwasanaethau Cymdeithasol asesu anghenion y ddau ohonoch. Bydd anghenion yn cael eu paru â blaenoriaethau'r gwasanaeth. Cysylltwch ag adran leol y Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am asesiad. Mae gwahanol fathau o asesiad a gallant gynnwys gwahanol asiantaethau fel iechyd, yn dibynnu ar anghenion y person sy'n cael yr asesiad. Mae modd asesu pobl sydd angen gofal, a'r rhai sy'n gofalu amdanynt, ar wahân.

Yn Ebrill 1996, daeth deddf newydd i rym i gynorthwyo Gofalwyr. Enw hon yw Deddf Gofalwyr (Cydnabyddiaeth a Gwasanaethau) 1995 (Deddf Gofalwyr o hyn ymlaen). Amcan Deddf Gofalwyr yw sicrhau eich bod yn cael eich clywed ac yn cael cynnig y cymorth sydd arnoch ei angen fel gofalwr. Rhaid ystyried eich gallu i barhau fel gofalwr pan fydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn penderfynu pa wasanaethau sydd eu hangen. Mae adran y Gwasanaethau Cymdeithasol yno i roi cymorth a chefnogaeth i chi a'r person yn eich gofal.

Gadael yr Ysbyty

Os ydych yn gofalu am rywun sy'n gadael yr ysbyty yna dylai tîm yr ysbyty fod wedi cynllunio ar gyfer rhyddhau i baratoi cefnogaeth ar gyfer eu claf. Mewn achosion heblaw argyfwng, pan fydd yn hysbys y bydd ar y claf angen cefnogaeth ar ôl rhyddhau, dylai'r cynllunio hwn ddechrau hyd yn oed cyn mynediad. Os oes gennych bryderon, siaradwch â gweithiwr cymdeithasol yr ysbyty.

Cynllun Gofal

Dylai'r cynllun gofal, sy'n amlinellu'r math o ofal, ddilyn o'r asesiad. Dylai fod ar sail y cytundeb rhwng y person sydd yn eich gofal, chi'r gofalwr, a'r gweithiwr cymdeithasol / rheolwr gofal, ynghylch pa wasanaethau sydd eu hangen a beth ellir ei ddarparu. Os bydd anghydfod yn codi, defnyddiwch y drefn achosion a chwynion a sefydlwyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Dylai'r cynllun gofal ddarparu ar gyfer arolygu ac adolygu'r asesiad. Gwyddom y gall iechyd Gofalwyr ddioddef oherwydd eu cyfrifoldebau ac, felly, mae modd cynnwys gwasanaethau fel gofal seibiant i roi egwyl i chi o'ch gofalu. Dylech aros mewn cysylltiad â'r sawl sy'n gyfrifol am y cynllun gofal (gweithiwr cymdeithasol / rheolwr gofal) a dweud wrthynt os bydd eich amgylchiadau'n newid a bod arnoch angen cymorth ychwanegol. Efallai y bydd tâl yn cael ei godi ar y person sy'n derbyn y gwasanaeth.