Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Freedom Leisure

Mae’n bleser gan ‘Freedom Leisure’ ddweud HELO wrth holl gwsmeriaid Canolfannau Hamdden Wrecsam. Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Holiadur Gwersi Nofio drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae Freedom Leisure, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn asesu lefel y galw am wersi nofio i gael eu darparu drwy gyfrwng y Gymraeg. Os hoffech chi i gwblhau'r holiadur a gadael i ni wybod eich barn cliciwch yma

Pwy yw Freedom Leisure?

Ymddiriedolaeth hamdden dielw yw ‘Freedom Leisure’ sy’n golygu nad oes rhaid i ni dalu unrhyw gyfranddalwyr. Mae unrhyw arian dros ben yn cael ei ail-fuddsoddi yn ein canolfannau i gynnal a gwella’r gwasanaeth rydym yn ei gynnig i’ch cymunedau lleol. Mae ‘Freedom Leisure’ yn gwmni cyfeillgar, brwd sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf. Ar hyn o bryd rydym yn gyfrifol am 65 o ganolfannau gan gynnwys Powys, Fforest y Ddena, Malvern a Chaerwrangon. Ein nod yw cynnig gwasanaeth rhagorol sydd wedi’i deilwra i ateb galw lleol. Mae hyn yn golygu bod popeth rydym yn ei wneud yn seiliedig ar ddisgwyliadau cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid.

Beth sy’n digwydd nesa’?

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod y gwasanaeth yn trosglwyddo i ‘Freedom Leisure’ mor hwylus â phosibl. Byddwch yn gweld yr un staff yn gweithio yn eich canolfan hamdden lleol, ond byddan nhw’n gwisgo gwisg newydd ‘Freedom Leisure’.

Gwefan newydd

Bydd y pedair canolfan yn cael eu cynnwys ar wefan ‘Freedom Leisure’

Bydd gan bob canolfan eu tudalennau eu hunain a fydd yn cynnwys newyddion, amserlenni a gwybodaeth. Bydd yna dudalennau newydd ar Facebook a Twitter a fydd yn cael eu diweddaru’n rheolaidd gyda gwybodaeth a newyddion. I gael y newyddion diweddaraf, cofiwch ‘hoffi’ a ‘rhannu’ tudalennau newydd Facebook.

Llogwyr presennol

Bydd rhaid i bobl sydd am logi’r cyfleusterau lenwi ffurflenni archebu newydd. E-bostiwch Michaela ar michaelea.rouy@freedom–leisure.co.uk gyda’ch manylion ac fe wnawn anfon ffurflen ‘Freedom Leisure’ atoch er mwyn i chi barhau i ddefnyddio’r cyfleusterau.

Aelodau presennol

Ni fydd buddion aelodaeth yn newid ar 1 Mawrth ond rydym yn gobeithio cynnwys aelodaeth newydd a fydd yn golygu y gallwch ddefnyddio holl ganolfannau ‘Freedom Leisure’ – nid dim ond y rhai yn Wrecsam.

Buddsoddiad

Mae dau gynllun buddsoddi sylweddol ar y gweill. Byddwn yn dechrau llunio cynigion ac yn ymgynghori â chwsmeriaid ar adnewyddu Waterworld. Fe all hyn gynnwys derbynfa a chaffi newydd ‘Costa Coffee’ a champfa mwy o faint gyda thoiledau ac ystafelloedd newid newydd. Bydd Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun hefyd yn gweld campfa mwy o faint a bydd y gampfa bresennol yn cael ei throi’n stiwdio.

Byddwn hefyd yn buddsoddi mewn mesurau arbed ynni a fydd yn lleihau ôl-troed carbon yr adeiladau.

Pan fydd y prosiectau wedi cael sêl bendith, byddwn yn ychwanegu tudalen ar y wefan a fydd yn rhoi mwy o wybodaeth ar y newidiadau a sicrhau bod cwsmeriaid yn ymwybodol o’r cyfan. Bydd gwybodaeth hefyd ar gael o’r canolfannau.

Nofio / ysgol nofio ‘Freedom Leisure’

Mae ‘Freedom Leisure’ yn gweithio mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Nofio Amatur a Nofio Cymru i gyflwyno’r llwybr Dysgu Nofio ym mhob un o’n hysgolion nofio. Bydd aelodau presennol yr Ysgolion Nofio yn Wrecsam yn parhau i ddilyn yr un cynllun gwaith tua’r un nod. Rydym yn ymdrechu i gynnig rhaglen amrywiol o weithgareddau dŵr er mwyn rhoi cyfleoedd i bawb o bob oed a gallu.

Byddwn yn parhau i gefnogi menter nofio am ddim Llywodraeth Cymru i drigolion Cymru sydd dros 60 oed a phlant 16 oed ac iau. (rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn).

Dros y misoedd nesaf byddwn yn gweithio gyda’r canolfannau i greu Cynllun Gwella Campau Dŵr sy’n adlewyrchu Strategaeth Campau Dŵr y Cyngor. Bwriad y dogfennau hyn yw sicrhau ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar elfennau campau dŵr yn y canolfannau. Rydym yn adolygu rhaglenni’r pwll yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn ateb anghenion y gymuned leol ac rydym yn croesawu unrhyw sylwadau fel rhan o’r broses.

Datblygu chwaraeon ac iechyd

Mae gan ‘Freedom Leisure’ gefndir cryf ym maes datblygu chwaraeon ac iechyd, gan ddechrau gyda’r rhaglen atgyfeirio cyntaf yn y wlad gan Feddygon Teulu dros ugain mlynedd yn ôl. Yn ddiweddar enillodd canolfan Hailsham wobr ‘Cyfleuster Adsefydlu'r Flwyddyn’ yn y Gwobrau Ffitrwydd Cenedlaethol. Rydym yn edrych ymlaen at gynnig rhaglen NERS (Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff) yn Wrecsam a sicrhau bod y cynllun yn cael ei gyflwyno i safon uchel yn y sir.