Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Coed

Strategaeth Goed A Choetir 2016 – 2026

Sut ydym yn rheoli ein coed ar gyfer y dyfodol.

Prosiectau Coed Wrecsam

Materion Cysylltiedig

Rheoliadau Gwrychoedd 1997 a Gwrychoedd Uchel (Complaints and Procedures)’.

Cynllunio ac Adeiladu

Sut ydym yn diogelu coed gwerthfawr drwy ddilyn proses gyfreithiol a thrwy ddilyn egwyddorion dylunio adeiladau da.

Coed ac Adeiladu / Datblygu (Sut y mae coed yn cael eu hystyried yn ystod y broses o ehangu dyluniad, adeiladau a chymuned)

Diogelu a Chais i wneud gwaith ar Goeden

Eglurhad ar Orchmynion Cadw Coed, Diogelu Coed Mewn Ardal Gadwraeth, Sut i Wneud Cais i Dorri/ Tocio Coeden yn Amodol ar Ddiogelwch o’r fath.

Gorchmynion Cadw Coed a Choed Mewn Ardaloedd Cadwraeth (Sut allwn a sut ydym yn gwarchod coed gwerthfawr o fewn y Fwrdeistref Sirol)

Gwybodaeth Gyswllt

Cysylltwch â'r canlynol ynghylch materion sy'n ymwneud â choed mewn perthynas â:

Coed: Parciau, Mannau Agored a Phriffyrdd

Balchder yn Eich Strydoedd
Ffôn: 01978 298989
Ebost: contact-us@wrexham.gov.uk

Coed: Tai a Thenantiaid

Adran Tai a Gwarchod y Cyhoedd

Ffôn: 01978 292069

Gorchmynion Cadw Coed, Coed Mewn Ardaloedd Cadwraeth, Coed ac Adeiladu / Datblygu

Swyddog Coedyddiaeth (Cynllunio)

Ffôn: 01978 298763

Galwadau y Tu Allan i Oriau Swyddfa

Ar gyfer galwadau y tu allan i oriau swyddfa, sef 4.45pm - 8.30am o ddydd Llun i ddydd Iau, 4.15pm - 8.30am ar ddydd Gwener, 24 awr ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau.

Argyfwng YN UNIG Ffôn: 01978 298989