Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Polisi Gorfodaeth

Pwrpas y polisi hwn yw sicrhau y cydymffurfir yn effeithiol â deddfwriaeth gan ystyried math a difrifoldeb unrhyw fethiant i gydymffurfio, lle bo angen, a'r effaith y gallai ei chael ar y cyhoedd, defnyddwyr a masnachwyr, a gan ystyried yr angen i leihau'r baich ar fusnesau, trigolion a'r awdurdod lleol.