Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin Yngylch Ailgylchu

Cwestiynau Cyffredin

Y rhain yw ychydig o gwestiynau mwyaf cyffredin trigolion ynghylch ailgylchu a gwastraff. Gobeithiwn y bydd yr atebion isod o gymorth ond, os ydych yn dal yn ansicr ynghylch rhywbeth, cofiwch gysylltu â ni ar 01978 298989 neu contact-us@wrexham.gov.uk.

Pa mor lân sydd rhaid i'r eitemau ailgylchu fod?

Fe'ch cynghorir i'r tuniau bwyd cael eu rinsio gan ddefnyddio'r dŵr rydych chi wedi golchi'ch llestri, ond gofalwch gydag ymylon miniog. Nid oes angen glanhau'r cynwysyddion hyn yn drylwyr gan ddefnyddio dŵr rhedeg newydd, cyhyd â bod unrhyw symiau mawr o weddillion bwyd yn cael eu tynnu allan. Nid oes ots os na chaiff labeli eu tynnu gan fod hyn yn rhan o'r cam ailbrosesu.

Pam na allwn ni ailgylchu bagiau plastig?

Mae'r rhan fwyaf o archfarchnadoedd blaenllaw yn cynnig mannau ailgylchu ar gyfer bagiau plastig, fodd bynnag mae tri math gwahanol o fagiau plastig yn bodoli: bioddiraddadwy, anfiodiraddadwy a chompostadwy. Nid oes unrhyw ffordd hawdd i wahanu'r rhain ac ni all y tri math gael eu hailgylchu gyda'i gilydd. Yr ateb gorau yw defnyddio bagiau siopa ailddefnyddiadwy neu 'fag am oes', sy'n lleihau faint o fagiau plastig sydd mewn cylchrediad.

Faint o'r gloch ddylwn i roi fy sbwriel neu ddeunyddiau ailgylchadwy allan?

Er mwyn sicrhau casgliad, mae’n rhaid i sbwriel a gwastraff ailgylchadwy fod ar gael i'w casglu erbyn 7:30 ar y diwrnod a drefnwyd, yn y man casglu arferol. Ni ddylid ei roi allan yn gynharach na'r noson gynt.

Ydych chi’n casglu cartonau diod cyfansawdd e.e. Tetra-Pak?

Na, gan fod Tetra Pak yn ddeunydd pacio a ddefnyddir i storio bwyd hylifol a diodydd (e.e. sudd a chartonau llefrith). Maent yn cael eu gwneud o haenau o gardbord, plastig a ffoil. Ar hyn o bryd yn y DU ychydig o ailbroseswyr sydd yna sy'n gallu ailgylchu tetra-pak. Fodd bynnag, gellid mynd â nhw i fanciau cartonau a phob un o’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

A yw’r Cyngor yn cynnig glanhau fy min ar olwynion?

Na, nid ydym yn cynnig y gwasanaeth hwn. Gallwch naill ai lanhau'r bin eich hun gan ddefnyddio brwsh â choes hir a dŵr a sebon neu ddod o hyd i gwmni preifat drwy edrych yn eich llyfr ffôn lleol.

A allaf gael bin gardd wyrdd arall?

Os oes angen bin gwastraff gardd wyrdd ychwanegol arnoch, codir tâl o £16. Ffoniwch y ganolfan gyswllt ar 01978 298989 i wneud pryniant.

Caniateir i drigolion, 1 bin gwastraff gardd wyrdd 240L, sydd yn cael eu gwagio bob pythefnos (ar wahân i fisoedd mis Rhagfyr - Chwefror, pan fydd eich bin gwyrdd yn cael ei wagio'n fisol). Ar gyfer unrhyw finiau gwastraff gardd wyrdd ychwanegol, mae'n ofynnol i drigolion gofrestru a thalu ffi flynyddol o £30 i gasglu pob bin gwyrdd ychwanegol.

Beth sy'n mynd yn fy min gwastraff gardd gwyrdd?

Torion glaswellt, tociadau llwyni gwrych, blodau marw a chwyn.

Sicrhewch nad yw cardbord rhychiog bellach yn cael ei roi yn eich bin gwastraff gardd gwyrdd.

Pam eich bod wedi rhoi'r gorau i gymryd cardbord rhychiog yn y bin gwyrdd?

Yn anffodus, roedd gormod o gardbord sgleiniog na ellir ei gompostio yn cael ei roi yn y bin gwastraff gardd gwyrdd. Ni ellir compostio’r math hwn o gardbord. Mae hyn yn effeithio ar ansawdd y compost a gynhyrchir ac roeddem mewn perygl cynyddol o golli ein Pass 100, yr ydym ei angen i’n galluogi i basio’r compost ymlaen am ddim i'r cyhoedd.  

Gaf i roi baw ci a gwasarn cath yn y bin gwyrdd?

Na chewch. Rhaid i hwn fynd i'ch bin sbwriel gweddilliol, yn ddelfrydol mewn bag plastig wedi'i glymu.

Beth sy'n digwydd i gynnwys y bin gwyrdd unwaith y bydd wedi cael ei gasglu?

Caiff ei gymryd i'r Uned Compostio Mewn Cynhwysydd ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam lle mae'n cael ei droi'n gyflyrydd pridd ac mae ar gael yn awr yn rhad ac am ddim yn yr holl Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref i drigolion ei gasglu. Bydd peth o'r compost hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau tirweddu ac adfer safleoedd tirlenwi.

Beth yw uned compostio mewn cynhwysydd?

Mae'r broses gompostio mewn cynhwysydd yn caniatáu i wastraff bwyd (gan gynnwys cig) gael ei gompostio ochr yn ochr â gwastraff gardd a chardbord rhychiog. Mae’r broses yn digwydd mewn twnnel wedi’i selio o'i gymharu â'r dechneg a ddefnyddiwyd yn flaenorol o'r enw compostio rhenciau agored a ddigwyddodd y tu allan.

Mae'r broses CMC yn dechrau gyda’r deunydd yn cael ei ddarnio a’i sgrinio am halogiad. Gan fod y gwastraff yn cael ei amgáu gellir cyflymu’r broses gompostio drwy bwmpio aer i'r gwastraff, naill ai drwy gynyddu neu leihau cynnwys dŵr y gwastraff a thrwy gynyddu neu ostwng y tymheredd o fewn y twnnel neu lestr.

Mae faint o aer neu ddŵr sydd angen ei ychwanegu at y gwastraff yn ystod y broses gompostio yn dibynnu ar gyfansoddiad y gwastraff gwyrdd yn mynd i mewn iddo. Er enghraifft, os oes yw’r llwyth gwastraff yn cynnwys llawer o fwyd, yna bydd angen llai o ddŵr yn ystod y broses gan y bydd gan y bwyd ei hun lawer o ddŵr wedi’i gynnwys y tu mewn iddo. Caiff yr holl beiriannau CMC eu rheoleiddio gan y Gwasanaeth Milfeddygol Gwladol. Mae hyn oherwydd eu bod yn dod o dan reoliad o’r enw Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid. Mae'r rheoliad hwn yn ei le oherwydd bod y broses CMC yn galluogi compostio cig a physgod.