Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Warden Cŵn Crwydr

Cŵn Crwydr

Mae ci sy'n crwydro yn un sydd heb ei berchennog ac mewn man cyhoeddus (neu fan preifat lle nad oes caniatâd iddo).

Os byddwch yn dod o hyd i gi crwydr dylech:

Dylai unrhyw un sy'n dod o hyd i gi crwydr gysylltu â ni:

Yn ystod oriau gweithio arferol bydd y Gwasanaeth Warden Cŵn yn casglu’r ci gennych chi, os allwn ni fod yn fodlon nad chi sydd yn berchen â’r ci. Yn ystod ein gwasanaeth y tu allan i oriau, rydym yn gweithredu gwasanaeth casglu tan 10pm gyda’r nos, ac ar ôl yr amser hwn bydd gwasanaeth derbynfa ar gael.

Mae pob ci yn mynd i’r cytiau cŵn dan gontract y cyngor ar ôl i bob ymdrech rhesymol gael ei wneud i gysylltu â’r perchennog a dychwelyd y ci gartref, ar ôl iddo dreiddio am y tro cyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i gŵn a gesglir y tu allan i oriau.

Adroddiad cŵn coll neu yn crwydro

PEIDIWCH â chysylltu neu fynd â chi crwydr i'r cytiau cŵn heb gysylltu yn gyntaf â'r gwasanaeth warden cŵn gan y byddwch yn cael eich gwrthod.

Cŵn ar Goll

Mae gan y Cyngor gofrestr o gŵn ar goll sydd wedi cael eu riportio iddynt.  I roi ci ar y gofrestr hon, cysylltwch â:

Cytiau Cŵn dan Gontract y Cyngor

Acorn Kennels
Heath Road
Whitchurch
Shropshire
SY13 2AA  

Rhif ffôn: 01946 662931

Oriau Agor – dydd Llun i ddydd Sul 9.00am - 6.00pm

Ffioedd a Thaliadau Statudol Cŵn 2017/ 2018

Wrth hawlio eich ci, nodwch y bydd yn rhaid i chi dalu ffi am gostau casglu a chadw sy'n gysylltiedig â gofalu am eich ci yn ystod yr amser yr oedd yn crwydro. Mae'r ffi hon yn cynnwys Swm Statudol Rhagnodedig (a osodwyd gan y Llywodraeth), costau’r awdurdod wrth ddarparu gwasanaeth cŵn crwydr a thâl cytiau cŵn dyddiol.

Diwrnod Pris
Ffi Statudol (gan gynnwys casglu) £60
Ffi Cytiau Ci dyddiol £13

Bydd unrhyw ffioedd milfeddygol angenrheidiol yn cael eu codi yn ychwanegol at yr uchod.

Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015

Beth mae’r gyfraith yn ei ddweud?

Mae gan holl berchnogion cŵn yng Nghymru, Lloegr a'r Alban hyd at 6 Ebrill 2016 i gael microsglodynnu eu ci a’u cofrestru gyda chronfa ddata microsglodyn y llywodraeth.

Felly o'r dyddiad hwn, bydd yn orfodol i chi i gael microsglodynnu eich ci a chadw'r holl fanylion yn gyfredol gyda darparwr cronfa ddata a gymeradwywyd.

Mae’n rhaid i berchennog ci sicrhau:

Bod ci yn cael ei ficrosglodynnu gan filfeddyg proffesiynol neu osodwr sydd wedi cael hyfforddiant a gymeradwywyd gan y llywodraeth.

Mae’n rhaid i bobl sy’n prynu cŵn bach sicrhau:

Ar ôl i gi gael ei ficrosglodynnu a'i gofrestru ar gronfa ddata microsglodyn mae cyfrifoldeb parhaus ar berchnogion ci i:

Rhaid i berchnogion cŵn fod yn ymwybodol:

Methiant i gael coler ci

Mae Gorchymyn Rheoli Cŵn 1992 yn pennu bod pob ci, tra byddant ar briffordd neu mewn lle cyhoeddus, yn gorfod gwisgo coler a thag adnabod ag enw a chyfeiriad y perchennog arno. Os oes gan eich ci goler a thag, gwneir pob ymdrech i ddychwelyd y ci gartref heb orfod iddo fynd i gytiau cŵn a pheri costau.

Mae methu cael coler a thag ar eich ci heb esgus rhesymol yn drosedd, a gall hyn arwain at achos cyfreithiol yn eich erbyn.

Cŵn Peryglus

Nid yw’r Gwasanaeth Warden Cŵn yn delio â chŵn peryglus, cysylltwch â’r Heddlu ar 101.

RSPCA

Mae’r RSPCA yn delio ag unrhyw broblemau creulondeb/ lles, a gellir cysylltu â hwy ar 0300 1234 999 neu drwy eu gwefan yn www.rspca.org.uk.