Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Graddio Hylendid Bwyd

Mae Cyngor Wrecsam wedi ymuno â'r Cynllun Graddio Hylendid Bwyd Cenedlaethol sy'n dweud wrth ddefnyddwyr am safonau hylendid safleoedd sy'n trin bwyd er mwyn iddynt allu dewis ble i fwyta neu i siopa. 

Fe'i datblygwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd mewn cydweithrediad ag awdurdodau lleol.

Mae safleoedd bwyd, megis bwytai, tafarndai a chaffis, yn cael eu harchwilio gan ein Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd i sicrhau bod eu safonau hylendid yn bodloni gofynion cyfreithiol.

Rhoddir sgôr i'r safonau a ganfyddir yn ystod yr archwiliadau hyn ar raddfa o 0 (angen gwella ar frys) i 5 (da iawn). Cynhelir yr archwiliadau hylendid bwyd hyn heb roi gwybod i'r perchennog ymlaen llaw. 

Gallwch weld sgoriau safleoedd bwyd ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn www.food.gov.uk/ratings. Cyhoeddwyd y sgoriau ar 1 Hydref 2010.

Anogir pob busnes bwyd i arddangos tystysgrif a sticer ffenestr - er mwyn ei gwneud yn haws i'r cyhoedd weld sut mae pob busnes bwyd yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Gwybodaeth i Fusnesau Bwyd

Yn ystod archwiliadau, bydd y swyddog yn gwirio pa mor dda y mae'r busnes yn gweithredu'n unol â'r gyfraith drwy edrych ar: 

Bydd y swyddog yn esbonio i'r person sy'n berchen ar, neu'n rheoli'r, busnes pa welliannau sydd eu hangen a sut y gallant gyflawni'r sgôr uchaf, sef 5. Dylai unrhyw fusnes allu cael y sgôr uchaf hwn.

Beth mae'r sgôr yn ei olygu

0 - Angen gwelliant ar frys

1 - Angen gwelliant mawr

2 - Angen gwelliant

3 - Boddhaol ar y cyfan

4 - Da

5 - Da iawn

Caiff pob sgôr ei roi i'r gweithredwr busnes bwyd o fewn 14 diwrnod i'r archwiliad.

Apelio

Gellir apelio i Arweinydd y Grŵp Diogelwch Bwyd o fewn 14 diwrnod i dderbyn y sgôr (mae hyn yn cynnwys gwyliau banc a phenwythnosau).

Mae'r rhaid cyflwyno apêl ar y Ffurflen gais Apeliadau sydd ar gael o www.food.gov.uk/ratings ac ni fydd y sgôr yn ymddangos ar y wefan genedlaethol tan fod yr apêl wedi'i benderfynu.

Penderfynir ar apeliadau o fewn 7 diwrnod ar ôl gofyn am apêl ac yna caiff y sgôr ei roi ar y wefan genedlaethol.

Newid y Sgôr

Os caiff yr holl waith yr oedd y swyddog archwilio yn ei wneud yn ofynnol ei gwblhau ar ôl yr archwiliadhylendid bwyd cyntaf, mae hawl gofyn am ymweliad i roi sgôr newydd i'r busnes.

Dim ond unwaith y gellir gofyn am sgôr newydd unrhyw adeg ar ôl yr archwiliad cyntaf yn ôl y drefn.

Rhaid nodi'r gwelliannau sydd wedi'u gwneud ar y ffurflen gais sydd ar gael yn www.food.gov.uk/ratings gan gynnwys tystiolaeth gefnogol e.e. ffotograffau.

Ni chaiff dim byd ei wneud am dri mis ar ôl yr archwiliad cyntaf ac mae gan y swyddog dri mis arall ar ôl y cyfnod hwn i ailymweld â safle. Cynhelir yr ymweliad hwn, hefyd, heb roi gwybod i'r perchennog ymlaen llaw. Gellid rhoi sgôr newydd yn dibynnu ar lefel y gydymffurfiaeth a ddarganfyddir yn ystod yr ail ymweliad. Gallai'r sgôr fynd i fyny neu fynd i lawr neu aros yr un peth.

Hawl Ymateb

Gall gweithredwr y busnes bwyd wneud sylwadau ar y sgôr a roddir; gellid rhoi'r sylwadau hyn ar y wefan gan nodi'r rhesymau dros y sgôr.