Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cofrestru Eiddo ac Adeiladau Bwyd

Gofrestru eich busnes ar-lein (cyswllt allanol / saesneg yn unig)

Os ydych yn gweithredu busnes bwyd neu'n bwriadu dechrau busnes bwyd newydd, rhaid i chi ddweud wrth yr awdurdod lleol ymhle mae eich busnes bwyd. Rhaid i chi ddweud wrthynt am unrhyw eiddo ac adeiladau a ddefnyddiwch i gadw, gwerthu, dosbarthu neu baratoi bwyd.

Mae eiddo ac adeiladau / busnes bwyd yn cynnwys unrhyw fusnes sy'n gwerthu bwyd gan gynnwys diodydd. Byddai hyn yn cynnwys: tafarnau (hyd yn oed os nad ydych ond yn gweini alcohol a diodydd ysgafn), tai bwyta, gwestai, caffis, siopau adwerthu, archfarchnadoedd, ffreuturau staff, ceginau mewn swyddfeydd, warysau, tai llety / gwely a brecwast, cerbydau arlwyo symudol, faniau cŵn poeth a hufen iâ ac ati.

Rhaid cofrestru cerbydau symudol yn y cyfeiriad lle mae'r cerbyd yn cael ei gadw dros nos. Os ydych yn cadw mwy nag un cerbyd yn yr un cyfeiriad dim ond unwaith sydd angen i chi gofrestru, ond mae angen i chi ddweud wrth yr awdurdod lleol faint o gerbydau sy'n cael eu cadw yn y cyfeiriad hwnnw.

Os ydych yn bwriadu dechrau busnes newydd, rhaid i chi gofrestru gyda'r awdurdod lleol o leiaf 28 diwrnod cyn i'r busnes ddechrau masnachu.

Mae'r broses gofrestru'n syml trwy lenwi ffurflen gofrestru. Gallwch lawrlwytho ffurflen neu, fel arall, gallwch gofrestru eich busnes ar-lein (cyswllt allanol / saesneg yn unig).

Nid oes unrhyw dâl am gofrestru bwyd ac ni all awdurdod lleol wrthod cofrestru.

Unwaith y byddwch wedi llenwi a dychwelyd eich ffurflen, bydd eich manylion yn cael eu cofnodi yn ein cronfa ddata. Rhaid i awdurdodau lleol gadw cofnod o holl eiddo ac adeiladau bwyd sy'n cael eu cofrestru gyda hwy.

Bydd eich ffurflen gofrestru'n cael ei chydnabod a bydd aelod o'r tîm diogelwch bwyd yn ymweld â'ch eiddo ac adeiladau i gynnal archwiliad hylendid bwyd.

Rhaid i chi hysbysu'r awdurdod lleol os oes unrhyw newidiadau i'ch busnes bwyd, fel gweithredwr busnes bwyd newydd neu os byddwch yn rhoi'r gorau i fasnachu.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gofrestru eiddo ac adeiladau bwyd trwy gysylltu â'r tîm diogelwch bwyd.