Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nawdd a Chylchfannau

Sut y gall eich busnes ein helpu i greu Wrecsam sy'n lanach ac yn wyrddach...

Noddi Cylchfan

Fe wnaeth Cyngor Wrecsam roi cychwyn ar ei gynllun Noddi Cylchfan bum mlynedd yn ôl ac ers hynny mae ef wedi mynd o nerth i nerth, ac wedi gwella’r amgylchedd ar gyfer trigolion Wrecsam â’r ymwelwyr sy’n dod yma.

Mae Wrecsam yn lle sy’n ferw o brysurdeb, i bawb sy’n byw a gweithio yn yr ardal. Yn wir mae’r ardal yn adnabyddus am fod yn ddyfeisgar o ran sicrhau arian buddsoddi a chyfleoedd adfywio er lles yr economi lleol. Mae llwyddiant Wrecsam yn amlwg i’w weld yn y nifer fawr o ddatblygiadau cyffrous sydd ar fynd yno.

Mae lleoliad daearyddol Wrecsam, y cysylltiadau agos sydd ganddi â phob un o’r rhwydweithiau priffyrdd, ei chysylltiadau rheilffordd a’r ffaith y gallwch chi deithio oddi yno’n ddidrafferth i Ogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, yn golygu ei bod yn ardal berffaith i hysbysebu eich busnes ynddi.

Gall cwmnïau hysbysebu enw, logo a gwefan eu cwmni a rhoi sylw amlwg i’r gwasanaeth neu gynnyrch penodol, ar un o’n cylchfannau.

Byddai eich darpar gwsmer yn gallu gweld eich arwydd bob awr o’r dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn.

Mae cwmnïau’n gallu dewis o blith amryw leoliadau o gwmpas Wrecsam, ac mae’r lleoliadau hyn yn fforddiadwy a chost-effeithiol. Bydd eich arian nawdd chi’n cynorthwyo i dalu costau cynnal a chadw a datblygu’r cylchfannau sydd hefyd yn cefnogi Ymgyrch Wrecsam yn ei Blodau.

Os bydd cwmni’n noddi cylchfan newydd byddant yn gallu cael dweud eu dweud am ddyluniad y gylchfan (gweler uchod). Bydd y gwelliannau hyn i’r cylchfannau yn cael effaith sylweddol ar ardal ac amgylchedd y bobl hynny sy’n byw a gweithio yn yr ardal leol.

Mae Cyngor Wrecsam yn cadw’r hawl i beidio â gwneud Cytundeb Noddi Cylchfan ag unrhyw noddwr am unrhyw reswm.

Faint fydd hyn yn ei gostio?

Mae’r prisiau’n amrywio a bydd y gost yn dibynnu ar y pethau canlyno:

Mae tri amrediad pris i’r cylchfannau.

Bydd Lefel 1 a Lefel 2 yn cael disgownt o 25% a bydd Lefel 3 yn cael disgownt o 33%. Nid yw’r prisiau a ddangosir yn cynnwys TAW

Mae gennym restr sy’n dangos y cylchfannau a’r gwahanol gostau sy’n gysylltiedig â hwy.

Am faint allwch chi noddi cylchfan?

Gellir noddi pob un o’n cylchfannau am o leiaf 1 flwyddyn a hyd at 3 blynedd fan bellaf. Efallai y bydd prisiau disgownt ar gael os bydd gan gwmni ddiddordeb mewn noddi cylchfan am fwy na blwyddyn.

Beth sy’n cael ei gynnwys yn y pecyn noddi?

Byddwn yn darparu arwyddion proffesiynol sy’n dangos logo a manylion eich cwmni. Bydd eich cwmni’n cael ei gysylltu ag ymgyrch amlwg dros ben Mae ein cylchfannau wedi eu lleoli mewn mannau prysur a bydd eich arwydd chi i’w weld bob awr o’r dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn.

Dyma’r cylchfannau sydd ar gael i’w noddi yn Wrecsam

Dyma’r cylchfannau sydd ar gael i’w noddi yn Wrecsam, ac efallai y bydd rhagor o gylchfannau ar gael ar ôl inni gael canlyniadau ceisiadau cynllunio. Mae tri chategori prisiau i’r cylchfannau hyn.

 
De Ffordd y Bont Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
- £3000 y flwyddyn

Bodhyfryd
- £3000 y flwyddyn
 
De Ffordd y Bont (Y Pasg) Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
- £2000 y flwyddyn

Cylchfan NEWI (Cyfyngiadau yn berthnasol)
- Rhaid trafod y pris
 
Cylchfan Plas Coch 1
- £3000 y flwyddyn

Ffordd Croesnewydd
- £2000 y flwyddyn
 
Cylchfan Plas Coch 2
- £3000 y flwyddyn

Rhostyllen A5152 Ffordd osgoi Wrecsam
- £2000 y flwyddyn