Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Niwsans Statudol

Niwsans Statudol, dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, yw rhywbeth sy'n effeithio ar iechyd unigolyn neu sy'n tarfu ar unigolyn yn afresymol yn ei gartref. Nid yw difrod i eiddo yn cael ei gyfrif fel niwsans statudol; dylai materion o’r fath gael eu datrys gan y ddau barti fel mater sifil.

Sŵn yw’r niwsans mwyaf cyffredin, ond ceir sawl niwsans arall hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys mwg (e.e. o danau mewn gerddi), llwch, aroglau a chronni eitemau. Mae Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 yn rhestru nifer o fathau penodol eraill o niwsans hefyd.

Adroddiad niwsans sŵn

Taflenni Cyngor

Smoke

Sŵn

Arogl

Gwastraff

Llwch

Golau

Mae cwynion eraill sydd ddim yn dod o dan niwsans statudol ond yn cael eu delio gan y Cyngor wedi'u rhestru isod:

Gerddi Wedi Gor-dyfu

Rydym yn cael cwynion yn aml iawn ynghylch gerddi sydd wedi gor-dyfu. Ni allwn gymryd camau gweithredu yn erbyn unigolyn sydd yn gyfrifol oni bai bod yr ardd wedi’i brofi ei fod yn llochesu llygod mawr neu lygod bach, neu’n risg i iechyd rhywun mewn unrhyw ffordd. Nid yw bod yn hyllbeth yn ddigonol i ni weithredu.

Eiddo Budur a Phryfedog

Mae rhai pobl yn ei gweld yn anodd i ofalu am eu hunain a’u heiddo. Gall hyn arwain at yr eiddo fod yn flêr ac yn fudur. Er nad yw hyn yn ddelfrydol, nid yw'n ddigon difrifol i ni fod yn rhan (er gall fod yn briodol i sefydliadau eraill megis Gwasanaethau Cymdeithasol fod ynghlwm).

Problemau Draenio

Rheoliadau Trosglwyddo Carthffos Preifat

Cyfrifoldeb Welsh Water (cyswllt allanol) yw carthffosau cyhoeddus yn Wrecsam a gallwch ffonio 0800 085 3968 (neu 0800 052 4125 ar gyfer gwasanaeth Minicom) i gael rhagor o wybodaeth neu i adrodd problem.

Bydd y cyngor yn delio gyda phroblemau sydd yn ymwneud â thanciau septig preifat.

Taflenni Cyngor

Niwsans na allwn ddelio â hwy

Plant Ifanc

Mae achosion cyfreithiol blaenorol wedi datgan bod sŵn gan blant ifanc yn annhebygol o achosi niwsans. Felly, mae’n annhebygol y byddwn yn gallu delio â hyn yn ffurfiol.

Sŵn o ymddygiad byw arferol neu pan mae inswleiddiad gwael

Nid ydym fel arfer yn gallu delio â hyn gan fod yr hyn y mae un unigolyn yn ei ystyried yn arferol, gall un arall ei ystyried yn wahanol. Gall hyn gynnwys sŵn o weithgareddau megis:

Mae’r mathau hyn o sŵn yn debygol o fod yn fwy amlwg os oes inswleiddiad gwael rhwng eiddo, yn hytrach na ymddygiad afresymol. Y rheswm am hyn, nid ydym yn debygol o allu cymryd camau gweithredu i ddatrys y mater.

Os nad oes inswleiddiad gwael mewn eiddo, yna cyfrifoldeb y perchennog tŷ neu landlord yw gwneud y gwelliannau. Fodd bynnag, nid oes unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol i wella inswleiddiad sŵn ar eiddo hŷn.

Dylid adeiladu eiddo newydd gydag inswleiddiad sŵn gwell ac ers 2004, mae hyn yn ofynnol dan Reoliadau Adeiladu.

Sŵn o draffig y ffordd, rheilffordd a'r awyr

Nid ydym yn delio â chwynion am sŵn traffig, sŵn rheillfordd na thraffig yr awyr.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy gysylltu â:

Ap Sŵn (The Noise App)

Mae gan y Cyngor bellach y cyfleuster i dderbyn recordiadau sŵn gan ddefnyddio'r Noise App (ar gael ar Android ac IPhones), ar ôl i’r gwyn gael ei gofrestru’n ffurfiol gyda’r Ganolfan Gyswllt.

Mae'r Noise App yn galluogi’r Awdurdod Lleol hwn i dderbyn cwynion am sŵn ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos gyda'r cyfleuster i anfon recordiadau sŵn byr yn uniongyrchol i swyddogion ymchwilio.

I gofrestru eich cwyn sŵn a dechrau'r broses hon, anfonwch eich cwyn drwy e-bost at contact-us@wrexham.gov.uk neu defnyddiwch y ffurflen ymholiad ar-lein .

Mae'n rhaid i chi, fodd bynnag, gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad yr eiddo lle mae'r sŵn yn dod, ynghyd â disgrifiad o'r math o sŵn rydych yn cwyno amdano. Sylwch na fydd yr Awdurdod Lleol hwn yn ymchwilio i gwynion dienw.

A wnewch chi aros i Swyddog Gwarchod yr Amgylchedd gysylltu â chi (o fewn 5 diwrnod gwaith, ond fel arfer yn gynt) cyn dechrau gwneud unrhyw recordiadau.

Lawrlwytho'r 'The Noise App'

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio’r ap, gweler y canllaw defnyddiwr isod neu fel arall gallwch wylio The Noise App Walkthrough guide (cyswllt allanol) ar YouTube.

Cyflawni eich Camau Cyfreithiol eich Hun

Cam gweithredu preifat yw pan mae unigolyn neu gwmni preifat yn cymryd camau drostyn eu hunain yn y llys ynadon. Mae nifer o resymau pam fod hyn wedi'i wneud:

Dan Adran 82 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, os ydych yn credu eich bod yn cael eich effeithio gan Niwsans, mae gennych hawl i wneud cwyn yn uniongyrchol i Lys Ynadon a gofyn am godi gŵys.

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.