Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tir Llygredig a Llygredd Tir

Fel nifer o wledydd eraill, mae gan y Deyrnas Unedig etifeddiaeth o lygredd tir yn deillio o weithgareddau dynol. Canlyniad i'r chwyldro diwydiannol yw’r mwyafrif helaeth o lygredd tir, ond mae llygredd yn dal i fodoli o gyfnod y Rhufeiniaid ac mae “gwastraff” o'r mwyngloddiau plwm ac arian i’w gweld mewn sawl rhan o Ogledd Cymru, gan gynnwys rhai ardaloedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Gall tir gael ei effeithio gan lygredd mewn amryw o ffyrdd, er enghraifft cemegau yn y pridd, nwyon yn y pridd/dŵr/adeiladau, neu fathau eraill o ddeunyddiau fel asbestos. Gall presenoldeb symiau sylweddol o lygredd ar safle gael sawl effaith fel: pobl yn dod yn agored i’r llygredd a’u hiechyd yn cael ei effeithio, llygru planhigion (gan gynnwys llysiau) sy’n cael eu tyfu ar y tir gan effeithio ar bobl os yw'n mynd i mewn i'r gadwyn fwyd, gall rhyddhau cemegau i'r dŵr wneud y dŵr yn anaddas ar gyfer yfed neu effeithio ar ecoleg yr afon.

Mae gan y Cyngor ddwy brif gyfundrefn er mwyn ymdrin â llygredd tir:

Mae’r penderfyniad ynglŷn â pha gyfundrefn ddylid ei defnyddio i ymdrin â materion llygredd posib yn cael ei seilio ar prun ai a yw'r tir mewn cyflwr lle gallai datblygiad ddigwydd (yn yr achos hwn byddai'r gyfundrefn gynllunio'n cael ei defnyddio), neu a yw'r tir eisoes wedi ei ddatblygu (yn yr achos hwn byddai Rhan2a yn cael ei ddefnyddio). Nid oes ffactorau eraill a fyddai’n penderfynu pa gyfundrefn gaiff ei defnyddio, nid yw cyfanswm y llygredd er enghraifft yn berthnasol ac felly yn y cyswllt hwnnw ni ddylid gwahaniaethu rhwng y ddwy gyfundrefn.

Bwriad y Cyngor yw sicrhau fod unrhyw safle a ddatblygir o dan y gyfundrefn gynllunio yn ystyried ac yn ymdrin â phob mater sydd â photensial o greu llygredd yn ystod oes y datblygiad i sicrhau ei fod yn addas i’w ddefnyddio. Felly ni ddylid ymweld o dan Rhan 2a â'r safleoedd hynny lle'r ymdriniwyd â materion llygredd drwy’r gyfundrefn gynllunio.

Safbwynt y Cyngor yw, cyn belled â bod llygredd yn cael ei asesu’n ddigonol a’i adfer lle mae angen o dan unrhyw un o'r ddwy gyfundrefn, a chyn belled nad oes unrhyw newidiadau mawr na ragwelwyd ar y safle, mae’r egwyddor cyffredinol yr un fath sef: yn dilyn y gwaith nid yw risg sylweddol bellach yn bodoli.

Yn ogystal ag ymdrin â materion llygredd o dan Ran 2a a'r cyfundrefnau cynllunio, mae’r Tîm Tir Llygredig hefyd yn gwneud gwaith arall cysylltiedig â materion yn ymwneud â llygredd tir, yn benodol

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddogion Tir Llygredig ar 01978 298870 neu contaminatedland@wrexham.gov.uk.

Dolenni Defnyddiol

Gellir cael mwy o wybodaeth ddefnyddiol ar y gwefannau canlynol: