Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Casglu Sbwriel

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddyletswydd, dan Ran IV Deddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990, i gadw darnau o dir yn ei reolaeth yn glir rhag sbwriel a gwastraff.

Mae'r awdurdod lleol yn 'Gorff Dyletswydd'. 'Cyrff Dyletswydd' eraill gyda chyfrifoldeb am sbwriel a gwastraff ar dir dan eu rheolaeth yw ysgolion, colegau, prifysgolion, ysbytai ac awdurdodau rheilffordd. Mae'r Cyngor yn glynu at y safonau glendid strydoedd yn y Côd Ymarfer ar Sbwriel a Gwastraff.

Mae ardaloedd y Fwrdeistref Sirol wedi eu rhannu yn barthau yn ôl eu defnydd. Parth 1 yw canol y dref, Parth 3 yw'r ardaloedd preswyl llai dwys tra bo Parth 7 yn cynnwys ffyrdd dosbarth a gwledig.

Mae sbwriel yn hel yn y gwahanol barthau dros amrywiol gyfnodau amser. Mae glendid ardal yn cael ei asesu trwy gymharu gyda safon. Y safonau yw Gradd A - rhydd rhag sbwriel, Gradd B - rhai eitemau gychain, Gradd C - mwy o sbwriel gyda rhai twmpathau bychain a Gradd D - llawer o sbwriel gyda thwmpathau mawrion.

Caniateir amser gwahanol i lanhau'r ardaloedd a'u dychwelyd i'r safon briodol. Y syniad yn y Côd yw pa mor lân yw ardal ac nid pa mor aml y caiff ei glanhau.

Mae'r safonau glendid yn cael eu monitro yn rheolaidd trwy samplo strydoedd ar hap yn y Fwrdeistref Sirol. Cadarnhaodd archwiliad annibynnol a ymgymerwyd yn yr hydref 2001 bod y Cyngor yn cynnal safon uchel o lendid strydoedd.

Os yw ardal yn syrthio islaw'r safon ofynnol, mae gan aelodau'r cyhoedd yr hawl i gwyno'n ffurfiol ac os na chaiff y broblem ei datrys, medrent gymryd camau cyfreithiol.

Mae gan awdurdodau lleol nifer o hawliau i'w helpu i ddelio gyda sbwriel.

Rhybuddion Cosbau Sefydlog

Gall cynghorau benodi swyddogion i gyhoeddi rhybuddion cosbau sefydlog i bobl sy’n cael eu dal yn taflu sbwriel.  Mae gan dramgwyddwr 14 diwrnod i dalu’r gosb sefydlog o £75. Bydd methiant i dalu’r ddirwy’n arwain at fynd â’r achos i’r llys a mwyafswm dirwy o £2,500 os euogfarnir y tramgwyddwr.

Ardaloedd Rheoli Sbwriel

Gall awdurdod lleol ddynodi ardal o dir preifat lle caniateir mynediad i'r cyhoedd yn "ardal rheoli sbwriel". Mae gan ddeiliad y tir wedyn ddyletswydd i gadw'r ardal yn rhydd rhag sbwriel a gwastraff.

Rhybudd Atal Sbwriel

Gellir cyflwyno Rhybudd Atal Sbwriel i unrhyw un sydd â dyletswydd i gadw tir yn rhydd rhag sbwriel. Mae'r rhybudd yn gofyn i'r deiliad lanhau'r tir o fewn cyfnod penodol. Byddai methu gwneud hynny yn arwain at ddirwy a thâl gormodol am bob diwrnod y mae'r sbwriel yn aros ar y tir.

Rhybuddion Rheoli Sbwriel ar y Stryd

Gall awdurdod lleol gyflwyno rhybuddion rheoli sbwriel ar y stryd i berchennog neu ddeiliad rhai busnesau os yw'r ardal o gwmpas yr eiddo yn flêr. Mae'r rhybudd yn eu gwneud yn gyfrifol am gadw'r ardal yn rhydd rhag sbwriel.

Ar ôl cyflwyno rhybudd, gall awdurdodau lleol gasglu trolis siopio yn yr ardal a chodi tâl ar y perchennog am gael eu dychwelyd.

Mae gwastraff yn cynnwys baw cwn. Gall awdurdodau gyflwyno "is-ddeddfau" sy'n gwneud perchnogion cwn yn gyfrifol am lanhau baw eu ci. Gellir pennu dirwy yn-y-fan-a'r-lle o £75 ar droseddwyr.

Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, mae'r brif ymdrech yn cael ei chanolbwyntio ar ganol y dref lle mae'r nifer fwyaf o bobl yn gweithio a siopa. Mae angen llai o ymdrech i gadw ardaloedd mwy pellennig yn lân. Mae profiad wedi dangos bod mannau penodol ledled yr ardal sydd angen sylw ychwanegol i'w cadw'n glir rhag sbwriel. Yn ychwanegol at y sgubwr strydoedd gyda'r ferfa, mae'r cyngor yn defnyddio glanhawyr sugno ac amrywiaeth o sgubwyr mecanyddol mawr a bach.

Peidiwch â gollwng sbwriel os gwelwch yn dda; os nad oes bin yn gyfleus ewch â'ch sbwriel gartref gyda chi a'i ddodi yn eich bin sbwriel os na fedrwch ei ailgylchu.