Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau Gorfodi

Beth yw gorfodaeth amgylcheddol?

Mae gorfodaeth amgylcheddol yn golygu rhoi cosbau am droseddau amgylcheddol fel Baw Cŵn, troseddau Sbwriel, tipio anghyfreithlon a allai niweidio’r amgylchedd ac effeithio ar y gymuned. Gelwir y cosbau hyn yn Rybuddion Cosb Benodedig.

Pam gwneud hyn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cymryd troseddau amgylcheddol o ddifrif. Ein nod yw cadw Wrecsam yn lle dymunol i’n preswylwyr a’n hymwelwyr.

Rydym yn gwybod eich bod yn cytuno. Dyma pam rydym yn gweithio’n galed i gadw’r dref yn daclus a glân. Yn anffodus, mae rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys gorfodi.

Pa bwerau sydd gennym i orfodi

Mae dyletswydd gyfreithiol arnom i glirio sbwriel a gwastraff o fannau cyhoeddus rydym yn gyfrifol amdanynt fel strydoedd, parciau, caeau chwarae ac ardaloedd i gerddwyr. Os bydd sbwriel ar ddarn o dir preifat, rhaid i’r perchennog dderbyn cyfrifoldeb am glirio’r sbwriel.

Ers i Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (cyswllt allanol) ddod yn gyfraith, wedi’i wella gan Ddeddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 (cyswllt allanol), mae mesurau wedi'u cyflwyno i alluogi awdurdodau lleol i gyhoeddi Rhybuddion Cosb Benodedig i unrhyw un sy'n cyflawni trosedd amgylcheddol sy'n niweidio'r amgylchedd lleol.

Sut rydym yn gorfodi

Rydym yn gorfodi drwy gyhoeddi Rhybuddion Cosb Benodedig i’r rhai sy’n cyflawni troseddau amgylcheddol yn y fwrdeistref. Caiff Rhybuddion Cosb Benodedig eu cyhoeddi am droseddau gollwng sbwriel. Mae hyn yn cynnwys eitemau fel gwm cnoi, stympiau sigaréts a bwyd parod a ffurfiau eraill o sbwriel fel deunydd lapio. Mae hefyd yn cynnwys methu clirio baw ci neu fethu cael gwared ar y baw ci yn y ffordd gywir.

Y Rhybuddion Cosb Benodedig rydym yn eu cyhoeddi i’r rhai a gaiff eu dal yn gollwng sbwriel yw £75. Y Rhybuddion Cosb Benodedig rydym yn eu cyhoeddi i’r rhai nad ydynt yn clirio ar ôl eu cŵn yw £100, £75 os cânt eu talu o fewn 7 diwrnod.

Gall tipio anghyfreithlon achosi perygl i’r cyhoedd, gall lygru’r tir a chyrsiau dŵr, mae’n amhrydferth ac mae’n achosi symiau sylweddol o arian i drethdalwyr ei glirio.

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar bawb i gael gwared ar wastraff mewn ffordd gywir. Rhaid i gludwr cofrestredig drin yr holl wastraff.

Ar gyfer gollwng sbwriel, gall y ddirwy fod hyd at £2,500, ar gyfer Baw Cŵn £1,000 ac ar gyfer tipio anghyfreithlon, gellir codi dirwy o hyd at £50,000 ar droseddwyr, neu eu carcharu.

Pwy sy’n gorfodi?

Swyddogion gorfodi mewn gwisg y cyngor sy’n cyflawni swyddi gorfodi (Swyddogion Gorfodi Sifil). Mae pŵer gan y Swyddogion hyn i gyhoeddi Rhybuddion Cosb Benodedig. Maen nhw’n gweithredu o amgylch y fwrdeistref.

Beth arall rydym yn ei wneud i ddelio gyda throseddau amgylcheddol?

Mae gorfodi yn fwy na chosbi troseddau amgylcheddol ar ôl iddynt ddigwydd. Mae’n golygu eu hatal rhag digwydd hefyd.

Rydym yn rhedeg nifer o ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd i ddelio â mater troseddau amgylcheddol. Yn fwy diweddar rydym wedi cyflwyno Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus newydd i ddelio gyda baw cŵn a dulliau eraill o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Hysbysiadau Cosb Benodedig. Sut i wneud sylwadau?

Bwriad  Hysbysiadau Cosb Benodedig yw rhoi’r cyfle i droseddwr ryddhau ei hun rhag unrhyw atebolrwydd am gael ei euogfarnu o drosedd – sy’n golygu trwy dalu’r ddirwy, gall troseddwr osgoi gorfod mynd i’r llys.
Nid oes proses ffurfiol o roi sylwadau mewn ymateb i Hysbysiadau Cosb Benodedig. Os ydych yn anghytuno eich bod wedi cyflawni trosedd, cewch benderfynu peidio â thalu’r Gosb Benodedig, ac yna bydd y llys yn penderfynu ynghylch y mater. Fodd bynnag, gall hyn fod yn ddrud i’r ddwy ochr a gall gymryd dipyn o amser, felly mae gan y Cyngor broses anffurfiol a all helpu i ddatrys anghydfodau cyn iddynt gyrraedd y Llys.

Er mwyn cyflwyno Cosb Benodedig, bydd gan y Cyngor dystiolaeth bod trosedd wedi’i chyflawni gan yr unigolyn. Yn gyfreithiol, y dystiolaeth ofynnol yw bod y swyddog gorfodi wedi gweld y drosedd yn digwydd.   Dylai unrhyw sylwadau felly ddangos yn glir y rhesymau pam y dylid canslo’r Gosb Benodedig. Bydd angen i chi roi unrhyw dystiolaeth sydd gennych i ni, megis lluniau, tystion ac ati, er mwyn i ni allu ystyried eich sylwadau yn llawn.

Sut ydym yn ymdrin â sylwadau?

Os ydych wedi derbyn Cosb Benodedig gan Gyngor Wrecsam neu unrhyw un sy’n gweithredu ar ein rhan, ond yn anghytuno eich bod wedi cyflawni trosedd neu’n teimlo ei fod yn afresymol i ni roi’r Hysbysiad, gallwch roi sylwadau ysgrifenedig drwy lythyr neu e-bost.

Bydd yr holl sylwadau yn:

Cael eu hystyried yn ôl eu teilyngdod, ar sail yr wybodaeth a’r dystiolaeth a ddarperir gan yr apelydd a’r person a gyflwynodd yr Hysbysiad.

Derbyn ymateb ysgrifenedig llawn, fel arfer o fewn 10 diwrnod gwaith. Pan mae gofyn am ymchwiliad manylach, caiff apeliadau eu cydnabod o fewn 5 diwrnod gwaith.

Os nad ydych yn hapus â’ch ymateb cewch wneud sylwadau pellach i gydlynydd gwasanaethau gorfodi Cyngor Wrecsam a fydd yn adolygu'r mater yn llawn.

Os ydych yn dal yn anfodlon, mae proses gwynion corfforaethol sy’n caniatáu ymchwiliad i gael ei gynnal gan y Tîm Cwynion. Bydd manylion y weithdrefn hon yn cael ei darparu gyda phob ymateb i sylw neu gellir cael mynediad iddynt yn

Pan na chaiff y sylwadau eu derbyn, caiff y rhesymau dros hyn eu ardal gwynion y wefan. Nodwch na all y Tîm Cwynion wyrdroi'r penderfyniad i roi FPN, gall ond ystyried y gwasanaeth y derbynioch mewn perthynas â'r broses hon.hegluro, a rhoddir cyfnod o 14 diwrnod pellach i wneud y taliad.

Beth allwch chi ei wneud i helpu

Gallwch ein helpu i gadw Wrecsam yn lân a thaclus drwy roi gwybod i ni am y problemau hyn pan fyddwch yn sylwi arnynt.

I roi gwybod am dipio anghyfreithlon/Gollwng sbwriel/baw cŵn, rhowch wybod i ni:

Rhoi Gwybod

Mae’n bosibl y gofynnir i chi roi datganiad tyst fel ein bod yn gallu cymryd camau cyfreithiol yn erbyn y troseddwr os bydd y mater yn mynd i’r llys.