Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Grant Datblygu Disgyblion- Mynediad Llywodraeth Cymru

Bydd y Grant Mynediad GDD ar agor i geisiadau ar ddechrau mis Gorffennaf 2019. Gwerth y grant yw £125 i bob dysgwr cymwys ac eithrio Blwyddyn 7. Bydd gan ddysgwyr cymwys ym Mlwyddyn 7 hawl i £200.

Y dyddiad cau yw 31 Rhagfyr 2019

Ar gyfer beth?

Pwy all wneud cais amdano?

Rhieni / Gwarchodwyr gyda phlant sy’n mynd i Ddosbarth Derbyn neu Flwyddyn 3 yn yr Ysgol Gynradd neu Flwyddyn 7 neu 10 yr Ysgol Uwchradd ym mis Medi 2019 a'r plant hynny sydd yn y grwpiau uchod ac sy'n mynd i ysgol arbennig ac sy'n mynd i'r ysgol yn Wrecsam. Mae’r grant ar gael hefyd i blant dan ofal o oedran ysgol gorfodol.

Dechrau

Pryd allaf wneud cais am y grant?

Gallwch wneud cais ar-lein ar ddechrau mis Gorffennaf 2019.

A oes dyddiad cau?

Y dyddiad cau yw 31 Rhagfyr 2019

All pob rhiant / plentyn gael y grant?

Dim ond rhieni sy’n derbyn y budd-daliadau perthnasol neu blant sy’n cael eu gofalu amdanynt gan yr Awdurdod Lleol sy’n gymwys i dderbyn y grant

Cymhwysedd?

  • Cymorth Incwm
  • Credyd Treth Plant
  • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth Seiliedig ar Incwm
  • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wlad
  • Credyd Cynhwysol
  • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches1999
  • Plant dan ofal o oedran ysgol gorfodol.

Sut mae gwneud cais?

Gwneir ceisiadau drwy ffurflen ar-lein ddiogel. Bydd angen i chi greu Fy Nghyfrif Wrecsam drwy ddilyn y ddolen isod: www.wrecsam.gov.uk/FyNghyfrif

Bydd angen i chi greu Fy Nghyfrif Wrecsam drwy ddilyn y ddolen isod:

Dechrau

Faint yw gwerth y Grant?

Gwerth y grant yw £125 ar gyfer Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 3, Blwyddyn 10 a phlant dan ofal, a £200 ar gyfer Blwyddyn 7.

Sut mae’r grant yn cael ei dalu i rieni?

Mae’r grant yn cael ei dalu drwy drosglwyddiad BACS i gyfrif y Rhiant/Gwarcheidwad.

Y dyddiad cau yw 31 Rhagfyr 2019