Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol

Mae Gwasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio'n barhaus i ddarparu amrywiaeth eang o ddewisiadau iach er mwyn bodloni rhai o ofynion maethol plant sy'n tyfu ac yn datblygu.

Mae'r Gwasanaeth Arlwyo Prydau Ysgol mewn ysgolion cynradd yn cynnig bwydlen dau gwrs am bris penodol sydd â dewis dyddiol o ddau brif gwrs neu datws pob wedi'u llenwi a salad neu becyn cinio, ynghyd â phwdin ffres neu ffrwythau ffres a iogwrt.

Cynigir dewis o lysiau bob dydd, ynghyd ag amrywiaeth o wahanol garbohydradau gan gynnwys reis a phasta. Dylai sglodion fod ar gael unwaith yr wythnos yn unig.

Mae prydau ysgol yn rhoi cyfle ardderchog i blant roi cynnig ar fwydydd newydd yn gynnar yn ystod eu blynyddoedd datblygol. Tra bo staff arlwyo’n gwneud pob ymdrech i annog pobl ifanc i ddewis prydau iach, mae’n hanfodol bod rhieni ac ysgolion yn gwneud yr un fath. Gyda’u cefnogaeth hwy gallwn annog plant i newid eu harferion bwyta a dewis y bwyd iach sydd ar gael yn rheolaidd.

Yr her i bawb sy'n arlwyo prydau ysgol yw paratoi bwyd y bydd y disgyblion yn ei fwynhau ac yn ei fwyta, sydd hefyd yn hybu arferion bwyta da.

Pam dylech ddewis pryd ysgol i'ch plentyn?

Cinio Ysgol v Cinio Pecyn

Efallai nad yw paratoi cinio pecyn i’ch plentyn mor gost effeithiol ag y tybiwch. Gyda chostau bwyd yn codi’n barhaus, mae’n werth ystyried manteision dewis y Cinio Pecyn Iach sy’n cael ei baratoi gan y gwasanaeth arlwyo cinio ysgol.

Mae Cinio Pecyn Iach Ysgol yn cynnwys:

Mae pob Cinio Pecyn Iach Ysgol yn cael ei gadw mewn amodau oer priodol nes bydd ei angen amser cinio.

Os oes gan eich plentyn hawl i bryd am ddim, gellir darparu cinio pecyn ar gais.

Gall y Cinio Pecyn Iach Ysgol roi pryd iach a chytbwys i’ch plentyn. Mae pob cinio yn cydymffurfio â’r canllawiau maethol a gall gynnig y maetholion pwysig sydd eu hangen ar blant i dyfu, a datblygu yn eu blynyddoedd cynnar.

Rhowch gynnig ar Ginio Pecyn Iach Ysgol am yr un pris â chinio ysgol. Gellir gofyn am ginio pecyn o flaen llaw, neu gellir eu dewis wrth y cownter amser cinio.