Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Prydau Ysgol am Ddim

Dechrau

Gwybodaeth Bwysig i Rieni/Gwarcheidwaid.

A oes gan eich Plentyn hawl i gael Prydau Ysgol Am Ddim?

Mae gan y plant hynny y mae eu rhieni’n derbyn y taliadau cymorth ychwanegol, hawl i gael Prydau Ysgol Am Ddim mewn ysgolion cynaledig yng Nghymru:

*Mae plant sy’n derbyn IS neu IBJSA drwy eu hawl eu hunain, hefyd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Sut Ydw I'n Gwmeud Cais?

Dechrau

Fel arall, os ydych chi eisoes yn derbyn Budd-dal Tai neu Fudd-dal Treth y Cyngor gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam byddwch cystal â ffonio’r adran Gwasanaethau Cymorth ar 01978 297413 er mwyn trafod a ydych chi’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Efallai y bydd yr Awdurdod yn holi’r Asiantaeth Budd-daliadau, ar-lein, er mwyn cadarnhau pa fudd-daliadau yr ydych yn eu cael.

Beth fyddaf i’n ei wneud os bydd fy hawl i fudd-dal yn dod i ben?

Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod, ar unwaith, i’r Gwasanaethau Cymorth os bydd eich budd-dal cymhwysol yn dod i ben neu’n peidio â chael ei gynnig ichi mwyach. Os na fyddwch chi’n rhoi gwybod inni, bydd yn rhaid ichi dalu pris llawn unrhyw brydau ysgol y bydd eich plentyn (plant) yn eu cael o’r dyddiad y daeth eich budd-dal i ben.