Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dechrau'n Deg

Mae Dechrau'n Deg Wrecsam yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant o 0 oed hyd at eu pen-blwydd yn 4 oed a'u rhieni/gofalwyr sy'n byw mewn rhannau penodol o Wrecsam. Nod y rhaglen yw helpu plant a phobl ifanc i gael y dechreuad gorau posib’ mewn bywyd ar gyfer eu twf a’u datblygiad yn y dyfodol. Mae Dechrau'n Deg yn canolbwyntio ar blant ac yn cefnogi rhieni/gofalwyr i ddarparu'r amgylchedd mwyaf cadarnhaol ar gyfer lles eu plant. Drwy adnabod anghenion a darparu cymorth yn gynnar, nod Dechrau'n Deg yw gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc a'u bywyd yn y dyfodol.

Mae'r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth ymweliadau iechyd dwys, cymorth ar gyfer datblygiad iaith cynnar, cymorth i rieni ac mae’n darparu gofal plant o ansawdd uchel yn rhad ac am ddim i blant 2 i 3 oed. Mae holl wasanaethau Dechrau’n Deg am ddim i deuluoedd a gallwch gael mwy o wybodaeth am ddefnyddio’r gwasanaeth gan eich Bydwraig, eich Ymwelydd Iechyd neu’ch swyddfa Dechrau'n Deg leol.

Mae teuluoedd Dechrau’n Deg yn cael cynnig:

Gwasanaeth Ymwelydd Iechyd Uwch

Mae gan bob plentyn yn y DU rhwng 0 a 4 oed Ymwelydd Iechyd. Yn rhan o Ddechrau'n Deg, rydyn ni’n darparu gwasanaeth Ymweliadau Iechyd dwys, gan gynnig cymorth pellach i rieni/gofalwyr a phlant. Gallwn gynnig cefnogaeth a chyngor ychwanegol drwy gydol y cyfnod beichiogrwydd a 4 blynedd gyntaf bywyd eich plentyn. Rydym yn darparu cymorth un i un ar bob agwedd ar ddatblygiad, iechyd a lles plant. Gallai hyn gynnwys diogelwch yn y cartref a thu allan, bwydo ar y fron, maeth, imiwneiddio, salwch plentyndod, ymddygiad, cwsg, chwarae a bod yn rhiant. Rydyn ni’n cynnal adolygiadau iechyd a datblygiad ar bob plentyn ar wahanol gamau datblygu gan gynnwys asesu lleferydd, iaith a chyfathrebu. Ar ben hynny, rydym ni’n cefnogi iechyd a lles rhieni/gofalwyr ac yn gweithio gyda theuluoedd i nodi eu hanghenion a theilwra cynlluniau cymorth i ddiwallu'r anghenion hynny. Rydym yn cysylltu â rhieni sy'n disgwyl plentyn yn ystod y cyfnod cynenedigol ac yn parhau i ymweld yn ôl yr angen, tan mae’r plentyn yn cyrraedd oed mynd i’r ysgol.

Cefnogaeth i Rieni

Mae cefnogaeth un i un ar gael i rieni yn y cartref neu mewn grŵp i helpu rhieni i ddatblygu sgiliau pellach ym mhob agwedd ar fagu plant. Rydym yn gallu cynnig cymorth dwys yn y cartref i gefnogi rhieni gyda heriau a allai gynnwys defnyddio’r toiled, ymddygiad, diogelwch, cwsg, maeth, arferion yn y cartref a chwarae, yn ogystal â heriau eraill y gallai rhieni eu hwynebu ar wahanol adegau. Rydyn ni ar hyn o bryd yn cynnig rhaglenni grŵp ar Ddeall Ymddygiad Eich Plentyn, Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant, Rhaglen Gynenedigol Solihull, Tylino Babanod, Dewch i Goginio a SAP.

Ymweliadau Cartref Portage

Mae Portage yn wasanaeth addysgol sy’n ymweld â'r cartref ar gyfer teuluoedd sydd â phlant oed cyn-ysgol sydd ag anghenion datblygiadol ychwanegol. Mae Portage yn canolbwyntio ar agweddau cadarnhaol, gan ddarganfod beth mae’ch plentyn yn gallu ei wneud ac adeiladu ar hynny. Mae ymwelwyr cartref Portage a rhieni’n cydweithio i sicrhau bod y gefnogaeth yn berthnasol i anghenion y plentyn a’r teulu. Gallai’r gefnogaeth ganolbwyntio ar ddatblygu chwarae, symudiad, dysgu a chyfathrebu.

Gweithiwr Cymdeithasol

Mae Gweithiwr Cymdeithasol Dechrau'n Deg yn gweithio o fewn y tîm Iechyd ac yn cynnig cefnogaeth i blant a'u teuluoedd a allai fod yn wynebu heriau, er enghraifft anawsterau yn y berthynas, problemau rhianta a materion sy’n ymwneud ag arian a’r tŷ. Gall hyn yn aml fod ar ffurf cyngor a gwybodaeth. Gall y Gweithiwr Cymdeithasol helpu a chefnogi teuluoedd i ddatblygu eu datrysiadau eu hunain, i rwystro’r problemau rhag gwaethygu. Mae Gweithiwr Cymdeithasol Dechrau'n Deg hefyd yn darparu'r Rhaglen Rhyddid, mewn grŵp neu ar sail un i un, ar gyfer y rheiny sy’n dioddef cam-drin domestig.

Ymarferwyr Iechyd Meddwl Sylfaenol

Mae cefnogaeth ar gyfer iechyd meddwl a lles emosiynol cadarnhaol ar gael gan y gwasanaeth. Bydd yr Ymarferydd Iechyd Meddwl Sylfaenol yn darparu asesiad clinigol llawn o iechyd meddwl a lles rhiant ac yn cynnig cyngor, cefnogaeth a chymorth i ddatblygu a chynnal strategaethau ymdopi er mwyn rheoli eu hanghenion.

Gofal Plant

Mae gofal plant ar gael i blant o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn ddwy oed tan y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair. Mae gan blant hawl i 5 sesiwn fore neu brynhawn yr wythnos, dros 39 wythnos y flwyddyn. Mae sesiynau’n para 2 awr a hanner yr un ac maent am ddim i deuluoedd. Mae o leiaf un lleoliad gofal plant Dechrau'n Deg ym mhob ardal Dechrau'n Deg. Mae gofal plant ar gael mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg neu Saesneg. Gall mynd i leoliad gofal plant Dechrau'n Deg gefnogi beth mae rhieni/gofalwyr eisoes yn ei wneud yn y cartref i helpu eu plant i ddysgu a datblygu.

Cefnogaeth Iaith a Chyfathrebu Cynnar

Mae cymorth ar gyfer datblygu iaith a chyfathrebu cynnar ar gael i blant rhwng 0 a 4 oed o fewn y tîm drwy gefnogaeth y Therapydd Lleferydd ac Iaith, y Gwasanaeth Ymwelydd Iechyd uwch a’r Tîm Gofal Plant. Ar ben hyn, er mwyn datblygu sgiliau siarad a gwrando plant drwy ganeuon, rhigymau, straeon a chwarae, mae’r rhaglen ‘Iaith a Chwarae’ ar gael i bob rhiant a phlentyn drwy Dechrau'n Deg. Gall rhieni/gofalwyr fynd i sesiynau ‘Iaith a Chwarae’ drwy ofal plant, grwpiau Clebran, neu yn y cartref. Mae rhieni/gofalwyr sydd wedi cymryd rhan mewn sesiynau Iaith a Chwarae wedi dweud eu bod yn eu helpu i chwarae gyda’u plentyn mewn ffyrdd sy’n helpu eu plentyn i ddysgu. Dywedodd y rhieni eu bod bellach yn mwynhau chwarae gyda’u plant yn fwy, gan rannu straeon, canu caneuon a rhigymau, siarad â’r plentyn a chyfrif pethau gyda’i gilydd. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfres o fagiau ‘Dechrau Da’ rhwng 6 mis oed a 3 mlwydd oed. Mae pob bag yn cynnwys llyfrau a gwybodaeth sy’n benodol ar gyfer yr oedrannau hyn. Bydd pob plentyn hefyd yn derbyn ‘Bag Llyfrau Dechrau'n Deg’ sy’n cynnwys amrywiaeth o lyfrau a gweithgareddau. Ar ben hynny, wrth fanteisio ar ofal plant, bydd pob plentyn yn derbyn ‘bag storïau’ a byddant yn gallu mynd â llyfr gwahanol adref gyda nhw bob wythnos i’w fwynhau.