Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Derbyn i Ddosbarth Derbyn mewn Ysgol Gynradd ar gyfer mis Medi 2020

Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgol (1998) yn eich galluogi i fynegi dewis am yr ysgol gynradd y dymunwch i'ch plentyn/plant ei mynychu. I'ch helpu, gofynnir i'r Awdurdod Lleol (ALl) gyhoeddi peth gwybodaeth am ei ysgolion a pholisïau a fydd, yn ogystal â'r prosbectws y mae'r ysgol wedi ei baratoi, yn eich helpu i ddatgan dewis.

Mae copïau o Ganllaw Rhieni, i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam ar gael yn ysgolion a swyddfeydd yr Awdurdod ac at ddibenion cyfeirio, mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, neu cliciwch ar y ddolen i weld y ddogfen hon. Os hoffech ymweld ag ysgol cyn mynegi dewis, dylech drefnu apwyntiad gyda'r pennaeth. Yna byddwch yn gallu mynegi eich dewis ar sail y wybodaeth a geir yn y dogfennau a'ch ymweliad â'r ysgol(ion) wedyn.

Nid yw'r gyfraith yn caniatáu i chi ddewis ysgol ar gyfer eich plentyn, dim ond mynegi dymuniad i fynychu ysgol benodol. Dylai rhieni nodi dewisiadau lluosog ar gyfer ysgolion yn Wrecsam rhag ofn bydd eu cais ar gyfer un neu fwy o'r ysgolion maent yn gofyn amdanynt yn aflwyddiannus.

Fe gewch chi wneud cais ar-lein am le Derbyn i’ch plentyn o 30 Medi 2019, gan ddefnyddio’r gwasanaeth Derbyn Ar-lein. Yr oll sydd ei angen arnoch yw eich cyfeiriad e-bost er mwyn gwneud cais ar-lein o’ch cyfrifiadur gartref, tabled neu ffôn symudol.

Trwy ddangos eich cerdyn llyfrgell fe gewch chi ddefnyddio’r cyfleusterau yn Galw Wrecsam a Llyfrgell Wrecsam i wneud eich cais ar-lein. Os yw’n well gennych chi gwblhau ffurflen gais ar bapur, mae’r rhain ar gael gan Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG.

Gall rhieni nodi nifer o ysgolion a ffefrir yn eu cais o'r rhestr o ysgolion a ddarparwyd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Tachwedd 2019.

Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein

Ymdrinir â cheisiadau hwyr ar ôl y rhai a dderbyniwyd ar amser, felly mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cadw at y dyddiad y cyfeirir ato uchod.

Gall yr Awdurdod Derbyn dderbyn nifer penodol o ddisgyblion yn unig i bob dosbarth derbyn, a bydd yn derbyn hyd at y nifer derbyn yn unig. Dangosir y nifer yn y rhestr ysgolion yn y ddogfen Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam.

Os ceir mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael yn eich dewis ysgol, bydd yr Awdurdod Derbyn yn defnyddio’r meini prawf gormod o geisiadau fel a gyhoeddir yn y ddogfen Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam. Atgoffir rhieni, os yw eich plentyn eisoes yn y dosbarth meithrin, nid oes gwarant o le yn nosbarth derbyn yr ysgol honno gan bod rhaid gwneud cais ffurfiol ar wahân.

Os ydych wedi mynegi diddordeb mewn ysgol gynradd cymunedol, neu reoledig, bydd eich cais yn cael ei ystyried gan yr. All. Ar y llaw arall, os ydych chi wedi mynegi dewis am ysgol Gatholig neu’r Eglwys yng Nghymru a gynorthwyir, bydd eich cais yn cael ei ystyried gan gorff llywodraethol yr ysgol honno.

Bydd yn cymryd peth amser i gwblhau’r broses dyrannu lleoedd, ond byddwch yn cael eich hysbysu erbyn 16 Ebrill 2020 a yw eich plentyn wedi cael lle Derbyn yn eich dewis ysgol ai peidio.

Os nad yw’r ALl, neu’r corff llywodraethol yn achos y sector a gynorthwyir yn wirfoddol, yn medru cydymffurfio â’ch dewis ac yn methu rhoi lle i’ch plentyn yn eich dewis ysgol, bydd gennych chi’r hawl i gyflwyno sylwadau gerbron Panel Apêl annibynnol.

Os ydych chi’n dymuno apelio yn achos ysgol gymuned neu ysgol a reolir yn wirfoddol, dylech ysgrifennu at y Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar, Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR. Yn achos ysgol Gatholig neu ysgol yr Eglwys yng Nghymru a gynorthwyir, dylid cyfeirio’r apêl at Glerc Llywodraethwyr yr ysgol. Nodir y cyfeiriadau perthnasol yn y ddogfen Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam. Yn achos disgyblion â Datganiad, ymdrinir â’r broses hon gan y Swyddog Cefnogi Disgyblion, a leolir yn Stryt y Lampint a’r rhif cyswllt yw (01978) 298991.

Yn achlysurol mae materion yn ymwneud â ‘chyfeiriad cartref’ plentyn yn cael eu dwyn i sylw’r ALl ar ôl dyrannu’r lleoedd ysgol. Mewn achosion o’r fath mae rheidrwydd ar yr ALl i gynnal ymchwiliadau ynghylch ‘cyfeiriad cartref’ plentyn ac, wrth wneud hynny, gall ofyn i’r rhieni/gofalwyr ddarparu dogfennau swyddogol fel tystiolaeth yn cadarnhau ‘cyfeiriad cartref’ plentyn. Os yw’r rhieni’n rhannu’r gofal am y plentyn, yna dylent benderfynu rhyngddynt pa gyfeiriad i’w ddefnyddio ond gallwn ofyn i weld Gorchymyn Llys neu dystiolaeth arall i gadarnhau bod y trefniant hwn yn bodoli. Ni all yr Awdurdod Lleol dderbyn dau gais i un plentyn. Felly, rhaid i rieni gyrraedd cyd-gytundeb neu gael Gorchymyn Llys priodol a chyflwyno cais unigol. Cynghorir rhieni/gofalwyr y gallai lle ysgol plentyn cael ei dynnu’n ôl yn gyfreithiol os canfyddir yn ddiweddarach bod y wybodaeth ar y ffurflen gais yn dwyllodrus neu’n gamarweiniol. Canlyniad hyn yw y gellid cael sefyllfa nad oes lle ar gael i’ch plentyn yn eu hysgol agosaf nesaf.

Os teimlwch bod amgylchiadau arbennig y dymunwch dynnu sylw’r Awdurdod atynt, nodwch y rhain ar y ffurflen. Os oes gan eich plentyn anabledd a allai effeithio ar ei gynnydd yn yr ysgol, nodwch hyn ar y ffurflen a chynnwys unrhyw dystiolaeth gefnogol, er enghraifft, llythyr gan weithiwr iechyd proffesiynol fel meddyg neu weithiwr cymdeithasol.

Os oes gan eich plentyn Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig / Cynllun Datblygu Unigol, bydd yr ALl yn gwneud ei orau i ganiatáu eich dewis o ysgol gynradd ond mae’n rhaid iddo sicrhau y gall yr ysgol fodloni anghenion eich plentyn hefyd. Pan dderbyniwn eich ffurflen, bydd swyddog yr Awdurdod Lleol yn ysgrifennu atoch ac mae’n bosibl y bydd modd trefnu cyfarfod i drafod addysg gynradd eich plentyn.

Os oes gan eich plentyn frawd neu chwaer wedi eu cofrestru yn yr ysgol eisoes a fydd yn dal i fod ar y gofrestr pan fydd y plentyn iau’n dechrau, nodwch hyn ar y ffurflen dderbyn gan roi eu henwau a dyddiadau geni.

Rheolir derbyniadau i ysgolion cynradd cymunedol ac ysgolion a reolir gan bolisi derbyniadau’r Awdurdod. Os dewiswch ysgol gymunedol neu ysgol a reolir yn wirfoddol heblaw am yr ysgol gynradd agosaf, ni fydd yr Awdurdod mewn sefyllfa i gynnig cludiant i’ch plentyn ac, o ganlyniad, chi fydd yn gyfrifol am wneud a thalu am y trefniadau hyn. Mae manylion am y polisi cludiant wedi eu nodi yn y Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam.

Sesiynau Galw Heibio

Bydd staff derbyniadau ysgolion wrth law i ateb cwestiynau a chynnig cyngor ynghylch derbyniadau ysgolion. Mae croeso i bawb!

Rhwng 13 Medi 2019 i 21 Chwefror 2020

  • Dydd Gwener 9.30am - 4.30pm

Galw Wrecsam,
16 Stryt yr Arglwydd,
Wrecsam,
LL11 1LG