Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Derbyniadau Ysgol

Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein

Mae'n rhaid i'r Cyngor, fel yr Awdurdod Lleol (ALl), gyhoeddi gwybodaeth benodol am ei ysgolion a'i bolisïau a fydd, ynghyd â phrosbectws a baratoir gan yr ysgol, yn eich helpu i ddewis ysgol. Mae'r wybodaeth hon yn y Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam y dylech gyfeirio ato. Mae copïau printiedig ar gael yn ysgolion a swyddfeydd yr Awdurdod, ac mewn llyfrgelloedd cyhoeddus at ddibenion cyfeirio.

Mae'r Awdurdod yn cynnal nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg lle mae pob un o'r pynciau'n cael eu haddysgu i'r disgyblion trwy gyfrwng y Gymraeg. Mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, mae'r Gymraeg yn cael ei chyflwyno a'i haddysgu fel pwnc i'r disgyblion a bydd rhagor o bwyslais yn cael ei roi ar ddefnyddio'r Gymraeg yn achlysurol trwy gydol y diwrnod ysgol.

Mae'r Awdurdod hefyd yn gweithredu gwasanaeth cymorth i'r rheiny sy'n dechrau addysg gynradd drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddiweddarach. Bydd plant yn derbyn cymorth dwys yn naill ai eu hysgol neu os bydd galw gan grŵp bach, yn un o'r ysgolion Cymraeg. Rhoddir cymorth yn rhan amser (5. cymorth athrawon) am ddau dymor a bydd ar gael o ddechrau tymor yr Hydref a'r Gwanwyn bob blwyddyn. Mae canran uchel o ddisgyblion sy'n mynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam ar hyn o bryd yn dod o aelwydydd Saesneg yn bennaf.

Os ydych am ymweld ag ysgol cyn mynegi eich dewis, dylech drefnu apwyntiad gyda'r pennaeth. Yna, gallwch fynegi dewis yn seiliedig ar y wybodaeth yn y dogfennau uchod ac unrhyw ymweliadau ag ysgolion.

Mae gwybodaeth ychwanegol am y Polisi a'r Gweithdrefnau ar gyfer derbyn i ysgolion, gan gynnwys Amserlen Derbyn i Ysgolion, i'w chael yn y Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam.