Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mathau o Ysgolion

Mae’r mathau canlynol o ysgolion i’w cael yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam:

Ysgolion Meithrin

Cydaddysgol yw addysg feithrin ac fe ddarperir ar sail ran-amser, mewn un ysgol feithrin ac mewn dosbarthiadau sydd wedi’u lleoli mewn ysgolion babanod a chynradd.

Ysgolion Cynradd

Mae gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol:-

Ysgolion Addysg Uwchradd

Ar hyn o bryd mae:-

Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Awdurdod yn cynnal nifer o Ysgolion Cyfrwng Cymraeg, a'r iaith Gymraeg yw prif gyfrwng y dysgu. Mae’r Awdurdod hefyd yn gweithredu gwasanaeth cymorth i’r rheiny sy’n dechrau addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yn ddiweddarach. Bydd plant yn derbyn cymorth dwys yn naill ai eu hysgol neu, os bydd galw gan grwp bach, yn un o’r ysgolion cyfrwng Cymraeg. Bydd cymorth ar gael yn rhan-amser (5. cymorth athrawon) ar gyfer dau dymor a bydd ar gael o ddechrau tymor yr Hydref a’r Gwanwyn bob blwyddyn. Mae canran uchel o ddisgyblion sy’n mynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd yn Wrecsam yn dod yn bennaf o aelwydydd Saesneg.

Ysgolion Enwadol (Gwirfoddol a Gynorthwyir )

Dyma ysgolion dydd cydaddysgol sy’n gwirfoddol ac sy’n cael eu cynnal ar y cyd gan yr Awdurdod Addysg Lleol a chyrff gwirfoddol. Mae pob ysgol a gynorthwyir yn y Fwrdeistref Sirol yn perthyn i grŵp enwadol - naill ai i'r Eglwys Gatholig neu'r Eglwys yng Nghymru.

Cyfrifoldeb Corff Llywodraethol yr ysgol yw derbyn plant i'r ysgolion hyn. Rhoddir y mwyafrif o leoedd i blant sy'n perthyn i'r Eglwys Babyddol neu'r Eglwys yng Nghymru sy'n ateb meini prawf y corff llywodraethol perthnasol. Derbynnir nifer o blant nad ydynt yn perthyn i'r Eglwys Babyddol na'r Eglwys yng Nghymru hefyd yn unol â pholisi esgobaethol. Mae'r polisi'n ystyried dyheadau rhieni am amgylchedd crefyddol penodol ar gyfer addysg eu plant. Yr ysgolion cynradd Pabyddol yn Wrecsam yw Ysgol y Santes Anne ac Ysgol y Santes Fair. Ysgolion Cynradd yr Eglwys yng Nghymru yw ysgol y Mwynglawdd, Brymbo (Ysgol y Santes Fair), Rhiwabon (Ysgol y Santes Fair), Gresffordd (Yr Holl Saint), Hanmer (Sant Chad), Owrtyn, (Y Santes Fair), Llannerch Banna (Madras), Iscoed (San Paul), a Bronington. Mae Ysgol Uwchradd Babyddol ac Anglicanaidd Sant Joseff yn ysgol uwchradd ddwy ffydd. Mae rhagor o wybodaeth am dderbyn unrhyw ddisgybl ar gael gan bennaeth yr ysgol dan sylw.

Ysgolion A Reolir Yn Wirfoddol

Mae'r ysgolion dydd cydaddysgol hyn, y mae'r ALl yn cyfarwyddo eu derbyniadau, hefyd yn cynnig addysg sy'n seiliedig ar egwyddorion a gwerthoedd Cristnogol.

Ceir ysgolion cynradd a reolir gan yr Eglwys yng Nghymru yn Eutyn, Pentre’r Waun, Talwrn Green, (Borderbrook), Yr Orsedd (San Pedr), a Wrecsam (San Silyn).

Mae rhagor o wybodaeth am dderbyn disgyblion ar gael gan yr Awdurdod Lleol.