Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Polisi Cludiant

Mae gofyn i'r A.A.Ll., benderfynu a yw darparu cludiant i ddisgyblion oedran ysgol gorfodol yn angenrheidiol er mwyn iddynt fod yn bresennol mewn ysgol benodol. Os ystyrir bod cludiant o'r fath yn angenrheidiol yna rhaid darparu cludiant am ddim.

Proses Newydd Cais Ar Gyfer Cludiant I'r Ysgol 2019

Bydd rhieni ond yn gallu gwneud cais am gludiant ar ôl i leoliad ysgol eu plentyn gael ei gadarnhau gan Derbyniadau ar 1 Mawrth ac yna bydd ganddynt tan 31 Mawrth i ymgeisio am gludiant drwy’r Porthol ar gyfer y tymor newydd ym mis Medi. 

Bydd rhieni’n cael eu hysbysu am y penderfyniad drwy e-bost erbyn 1 Gorffennaf fan bellaf.

Atgoffir rhieni bod cludiant am ddim ond ar gael i ddisgyblion sy’n mynychu eu hysgol addas agosaf ac yna ond lle mae’r pellter cerdded o’r Cartref i’r ysgol yn fwy na 2 filltir i ysgol Gynradd / 3 milltir i ysgol Uwchradd. 

Dechrau

Allwch chi hawlio cludiant?

Mae'r ddogfennau ar gael ar y ffurfiau canlynol:

Tocynnau Bws Newydd

Talu

Cludiant Consesiwn

Gall yr AALl ddarparu sedd ostyngol – am gost i’r rhiant / gwarcheidwad – lle nad yw disgybl yn gymwys dan y meini prawf uchod ond gellir eu rhoi ar lwybr cludiant i’r ysgol presennol sydd â lle ar gael.

Dan yr amgylchiadau hyn:

Dan Ddeddf Trafnidiaeth 1995, fodd bynnag, ni ellir sicrhau bod tocynnau teithio rhatach ar gael pan fydd cludiant gwasanaeth cyhoeddus yn rhedeg ar hyd llwybr ysgol ar adegau cyfleus ar gyfer dechrau a diwedd y diwrnod ysgol.

Cludiant Ôl-16

Atgoffir myfyrwyr na fydd unrhyw gludiant yn cael ei ddarparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ysgolion a cholegau chweched dosbarth ar gyfer myfyrwyr ôl-16.

Cynghorir myfyrwyr ôl-16 i gysylltu â'u sefydliad chweched dosbarth am wybodaeth a chyngor ynglŷn â threfniadau cludiant preifat a all fod ar gael.