Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwricwlwm Cenedlaethol

Yn ystod cyfnod addysg gynradd a blynyddoedd cyntaf addysg uwchradd (blynyddoedd 7,8 a 9) mae pob ysgol yn cynnig rhaglen eang a chybwys sydd yn cynnwys pob pwnc yn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Y nod yw sicrhau sylfaen gadarn mewn sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol a hybu datblygiad personol pob disgybl.

Mae pob disgybl blwyddyn 10 ac 11 (y 4edd flwyddyn a'r 5ed yn mynd yn eu blaenau i astudio pynciau'r Cwricwlwm Cenedlaethol ond mae rhywfaint o gyfle iddynt ddewis opsiynau priodol i'w dawn a'u diddordebau. Ymgynghorir yn llawn rhieni ynghylch yr opsiynau hyn ac am addysg barhaol, hyfforddiant a chyfleoedd gwaith. Mae ymgynghorydd gyrfaoedd yn gysylltiedig phob ysgol ac mae cwnsela a chyngor ar gael yn hawdd felly.

Mae ysgolion Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn anelu at ddatblygu eu disgyblion yn academaidd, yn bersonol ac yn gymdeithasol. Mae gan bob ysgol strwythur bugeiliol sydd yn darparu ar gyfer gofal a lles.

Ar ddiwedd cyfnod olaf addysg orfodol mae pob ysgol yn darparu cyfleoedd i ddisgyblion sefyll arholiadau cyhoeddus. Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion yn sefyll arholiadau'r Dystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU). Mae rhai disgyblion yn dilyn cyrsiau galwedigaethol yn ogystal.