Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Anghenion Addysgol Arbennig

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch sut mae'r Awdurdod Addysg Lleol yn:

Hawl Disgybl i Apelio

Mae gan Blant a Phobl Ifanc sy’n byw yng Nghymru'r hawl i:

Nid yw hyn yn effeithio ar hawl y rhieni i apelio a chyflwyno hawliad. Yn syml, mae hyn yn golygu fod gan blant yr un hawliau â’u rhieni / gofalwyr i wneud apêl neu gyflwyno hawliad eu hunain.

Mae’r gyfraith yn cydnabod na fydd pob plentyn yn teimlo’n ddigon abl i wneud apêl neu gyflwyno hawliad. Yn yr achosion hynny, gall Cyfaill Achos weithredu ar ran plentyn i wneud apêl neu gyflwyno hawliad i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru.

Gweler gwybodaeth gan Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru, ar gyfer pobl ifanc, rhieni /gofalwyr a chyfeillion achos, yn y taflenni canllaw sydd ar gael i’w llawrlwytho o wefan y Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru: