Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth am Gludiant

Darparu Cydymaith

Gall yr Awdurdod ddarparu cydymaith i ddisgyblion gyda datganiadau Anghenion Addysgol Arbennig. Bydd darparu cydymaith yn digwydd ar l i'r swyddogion perthnasol ystyried anghenion unigol y disgyblion neu'r grwp o ddisgyblion a natur y cludiant sydd ar gael.

Ymddygiad

Bydd y gyrrwr; yn unol 'r drefn gytunedig, yn rhoi adroddiad am unrhyw gamymddygiad i'r Pennaeth er mwyn iddo/iddi roi gwybod i'r A.A.Ll. am y digwyddiad. O ganlyniad i hyn mae'n bosibl i'r ddarpariaeth gael ei dileu.

Ysmygu

Ni chaniateir ysmygu ar unrhyw gerbyd sydd dan gytundeb i'r Cyngor i gludo disgyblion ysgol i ac o'r ysgol. Bydd gofyn i yrwyr gyflwyno enwau unrhyw ddisgyblion sy'n torri'r rheol hon i Bennaeth yr ysgol dan sylw.

Amgylchiadau Arbennig Penodol

Gellir darparu cludiant pan fo'r A.A.Ll. yn ystyried bod lefel yr angen yn cyfiawnhau ystyriaeth arbennig:

Darpariaeth Feddygol

Gellir darparu cludiant am ddim i ddisgyblion sydd phroblem feddygol ddifrifol sydd yn effeithio ar eu symudedd hyd yn oed os nad ydynt yn cyfarfod y meini prawf ar gyfer pellter neu addysg. Ym mhob achos rhaid cefnogi'r cais gyda thystiolaeth feddygol ac fe'i hadolygir gan y Swyddog Meddygol Ysgolion a'r Swyddog Datganiadau.

Dull o Gludiant

Wrth benderfynu ar y dull o gludiant sydd ei angen fe ddilynir yr egwyddorion canlynol:

Ym mhob achos bydd defnydd effeithlon o adnoddau yn pennu'r dull o gludiant (yn dibynnu ar yr amodau uchod). Fe ellir darparu cludiant trwy'r gwasanaeth cytundeb cludiant ysgol neu'r gwasanaethau cludiant cyhoeddus presennol, a fydd ynghyd 'r math o gludiant (bws, bws mini, trn, tacsi ac ati) yn dibynnu ar ddefnydd effeithiol o'r adnoddau. Mewn rhai achosion fe all un bws cytundeb gludo gwahanol ddisgyblion i fwy nag un safle ysgol.

Mewn amgylchiadau arbennig fe all fod taliad arian parod (sef 10c y filltir ar hyn o bryd) ar gael i gludo disgyblion sy'n cyfarfod yr holl feini prawf os bydd yr A.A.Ll. yn ystyried ei fod yn briodol yn unol ag amgylchiadau arbennig ac yn ddefnydd effeithiol o'r adnoddau.

Casglu a Dychwelyd

Disgwylir i ddisgyblion wneud eu ffordd eu hunain i'r man casglu a ddynodwyd a leolir yn gymharol agos at eu cartref. Ni fydd unrhyw ddisgybl/fyfyriwr sy/n gymwys i gael ei gludo ar daith gytundeb yn gymwys i gael cludiant y tu allan i amserlen ddyddiol arferol y daith gytundeb honno.

Cyfrifoldeb Rhieni

Mae gan rieni gyfrifoldeb am: