Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cydraddoldeb

Deddf Cydraddoldeb 2010

Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill gan gynnwys ysgolion i roi sylw dyledus i'r angen i:

Cred yr AALl bod cydraddoldeb yn ganolbwynt addysg o safon ac y dylai pob unigolyn dderbyn hawl gyfartal i ddatblygiad a chyflawni ei botensial trwy gyfrwng y system addysg. Bydd yr Awdurdod yn gweithio mewn partneriaeth gyda phob grwp sy'n cyfrannu i'r sbectrwm gwasanaeth addysg: disgyblion, penaethiaid a staff, llywodraethwyr rhieni a'r gymuned ehangach.

Caiff addysg ei chyfeirio tuag at ddatblygiad llawn y cymeriad dynol a chryfhau parch tuag at bawb. Bydd yr A.A.Ll. yn gweithio yn erbyn pob math o wahaniaethu sy'n effiethio ar fywyd plentyn a'r bwriad yw sicrhau bod addysg yn gwir ddiwallu anghenion holl disgyblion a myfyrwyr beth bynnag fo eu lliw, diwylliant, crefydd, hil, anabledd, dosbarth, oedran, gallu tueddiadau rhywiol, iaith, cenedl, rhyw neu ethnigrwydd.